De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa is allereerst het overlegforum van de 47 lidstaten over aangelegenheden aangaande de handhaving van de mensenrechten en de bevordering van de democratie en de rechtsstaat. Die aangelegenheden kunnen worden geïnitieerd door het Comité van Ministers van de Raad van Europa, maar de PACE kan ook zelf het initiatief nemen om onderwerpen te agenderen, daarover rapporten uit te brengen en uitspraken te doen.

Aanbevelingen en resoluties

De PACE kan uitspraken doen in de vorm van aanbevelingen of resoluties. Een aanbeveling is een voorstel van de PACE, gericht aan het Comité van Ministers of aan de regeringen van de lidstaten, waarvan de tenuitvoerlegging niet behoort tot de bevoegdheid van de Assemblee. Een resolutie is een beslissing van de PACE over een fundamentele aangelegenheid, waarvan de tenuitvoerlegging tot haar eigen bevoegdheid behoort.

Harmonisering van wetgeving

Een belangrijke taak van de Assemblee ligt op het terrein van de harmonisering van wetgeving waarover in de diverse verdragen en conventies overeenstemming is bereikt.

Missies

Een taak die de PACE, al dan niet in samenwerking met andere interparlementaire organen (bijv. de OVSE PA) regelmatig ter hand neemt is het uitzenden van missies die de gang van zaken rondom verkiezingen in de lidstaten ter plaatse “monitoren” en daarover aan de plenaire Assemblee rapporteren.

Benoemingen in de Raad van Europa

De PACE kiest, op voordracht van het Comité van Ministers, de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa en diens adjunct. Ook benoemt zij, op basis van een eigen selectieproces, de secretaris-generaal van de Parlementaire Assemblee. De benoeming van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa geschiedt eveneens door de PACE. De rechters bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden door de PACE gekozen uit een voordracht van drie kandidaten die wordt voorgelegd door de regering van de desbetreffende lidstaat.

Overlegforum internationale organisaties

De PACE niet alleen het parlementaire forum van de Raad van Europa, zij fungeert ook als parlementair overleg- en controleorgaan van andere internationale organisaties, zoals de OESO en  de Europese Bank voor Herstel en Ontwikkeling (EBRD).