Commissies en fracties

Het Beneluxparlement telt zeven commissies:

  1. Commissie voor Buitenlandse vraagstukken
  2. Commissie voor Financiële en Mobiliteit
  3. Commissie voor Economische Aangelegenheden, Landbouw en Visserij
  4. Commissie voor Grensoverschrijdende Samenwerking
  5. Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en Persoonsgebonden Aangelegenheden
  6. Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en Territoriaal gebonden Aangelegenheden
  7. Commissie voor Justitie en Binnenlandse Zaken


Elke commissie telt twaalf leden, vijf Belgische, vijf Nederlandse en twee Luxemburgse. De commissies vergaderen doorgaans in Brussel. Binnen het Beneluxparlement opereren de leden ook in politieke groepen of fracties. Er zijn drie fracties: de Socialistische fractie, de Liberale fractie en de Christelijke fractie.

Bestuur

Naast de vakcommissies kent het Beneluxparlement een aantal bestuurlijke commissies. De eerste is het Permanent Werk- en Organisatiecomité. Dit orgaan is het centrale bestuursorgaan van het parlement. Het stelt de ontwerp-agenda van de plenaire vergaderingen vast, ziet toe op het functioneren van de commissies en neemt maatregelen omtrent de inzet van personeel en middelen. Voorts legt het de ontwerp-begroting van het parlement en de rekening ter verantwoording voor aan het parlement. Het Permanent Werk- en organisatiecomité bestaat uit de Voorzitters en de twee ondervoorzitters, de zeven commissievoorzitters, de drie fractievoorzitters en de drie delegatievoorzitters.

Het tweede bestuurlijke orgaan is het Bureau. Het wordt gevormd door de Voorzitter en de twee ondervoorzitters. Het Bureau is belast met de dagelijks bestuur van het Beneluxparlement, waarvoor overigens de secretaris-generaal de ambtelijke verantwoordelijkheid draagt. Zo nodig treedt het Bureau in overleg met het Comité van Ministers.

Verslagen

Verslagen van de plenaire zittingen van het Beneluxparlement kunt u vinden op de website van het Beneluxparlement.