Missie Benelux Parlement

Het Benelux Parlement is een interparlementaire samenwerkingsorganisatie die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan de regeringen van de drie landen die gezamenlijk  optreden in het Comité van Ministers. Die adviezen kan het parlement uitbrengen in de vorm van resoluties. Het Benelux Parlement speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van de Benelux-samenwerking, onder meer doordat het parlement actuele thema’s aan de orde stelt,  de erkenning van diploma’s van niet-hoger onderwijs of de bejegening van slachtoffers van mensenhandel. Zoals vastgelegd in het Verdrag van de Benelux Parlementaire Assemblee in 2015 houdt het parlement zich bezig met:

  • de grensoverschrijdende samenwerking
  • het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van een economische unie
  • de duurzame ontwikkeling
  • de samenwerking op de gebieden van justitie en binnenlandse zaken
  • de externe samenwerking van de Benelux Unie
  • de samenwerking tussen de drie Partijen op gebied van buitenlands beleid en van Europese vraagstukken

Ook reikt het Benelux Parlement jaarlijk de Benelux-prijs uit aan personen, instellingen of ondernemingen die aan de Benelux-landen buitengewone diensten hebben bewezen op wetenschappelijk, sociocultureel, economisch of sportief vlak. De jaarlijkse Benelux Award wordt uitgereikt aan personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de versterking van politieke samenwerking tussen de Benelux-landen.

Plenaire vergaderingen

Het Benelux Parlement komt in drie  plenaire zittingen van twee dagen per jaar bijeen, namelijk in maart, juni en in november. Deze vergaderingen vinden plaats in het land dat het tweejaarlijkse voorzitterschap waarneemt. In de lente vindt er een plenair themadebat plaats, tijdens de zomerzitting ligt de focus op het buitenlands beleid en tijdens de herfstzitting wordt het jaarplan van de Benelux Unie besproken. Tevens lichten de commissies hun jaarprogramma toe. De plenaire vergadering over de dossiers die zijn behandeld in de commissies. Ook bespreekt het parlement elk jaar de jaarverslagen van de regeringen over de totstandkoming en de werking van de Economische Unie, de samenwerking qua buitenlands beleid en de eenmaking van recht.

Commissies

De zeven parlementaire commissies stellen jaarlijks hun eigen werkprogramma’s op met thema’s waarop de desbetreffende commissie accenten wil gaan leggen. Commissies kunnen zich over de betreffende beleidsterreinen laten informeren door deskundigen uit de drie landen en kunnen zich ook door middel van het afleggen van werkbezoeken in de drie landen ter plaatse informeren over relevante ontwikkelingen “in het veld”. Indien commissies het van belang vinden dat het plenaire Benelux Parlement een uitspraak doet aan het adres van het Comité van Ministers kunnen zij een ontwerp-aanbeveling aan de plenaire vergadering voorstellen. Individuele leden van het parlement hebben het vragenrecht en het recht van interpellatie. Voorstellen voor resoluties kunnen worden geamendeerd door de plenaire vergadering.

Het Comité van Ministers heeft de bevoegdheid het Benelux Parlement om advies te vragen bijvoorbeeld aangaande vragen die betrekking hebben op of onderdeel uitmaken van een nog te sluiten verdrag of andersoortige overeenkomst tussen de drie landen.

Overige samenwerkingsverbanden

Het Beneluxverdrag voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de Benelux-landen om samen te werken met andere Europese lidstaten of regionale samenwerkingsverbanden. Het werkt sinds een aantal jaar samen met de Baltische Assemblee en de Nordic Council. Met volksvertegenwoordigers uit Rheinland-Westfalen wordt sinds enkele jaren overleg gevoerd over samenwerking. Ook daar is de focus: economie, duurzaamheid en veiligheid. Vertegenwoordigers van deze verbanden worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de plenaire vergaderingen.