Organisatie Benelux Parlement

Commissies en fracties

Het Benelux Parlement telt zeven commissies:

  • Commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Commissie voor Financiële en Mobiliteit
  • Commissie voor Economie, Landbouw en Energie
  • Commissie voor Grensoverschrijdende Samenwerking
  • Commissie voor Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport
  • Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat
  • Commissie voor Justitie en Veiligheid

Elke commissie heeft twaalf leden: vijf Belgische, vijf Nederlandse en twee Luxemburgse. De commissies vergaderen doorgaans in Brussel. Binnen het Benelux Parlement opereren de leden ook in politieke groepen of fracties. Er zijn drie fracties: de socialistische fractie, de liberale fractie en de christelijke fractie.

Bestuur

Naast de parlementaire commissies kent het Benelux Parlement een aantal bestuurlijke commissies. De eerste is het Permanent Comité. Dit orgaan is het centrale bestuursorgaan van het parlement. Het stelt de ontwerp-agenda van de plenaire vergaderingen vast, ziet toe op het functioneren van de commissies en neemt maatregelen omtrent de inzet van personeel en de uitgaven. Voorts legt het de ontwerpbegroting van het parlement en de rekening ter verantwoording voor aan het parlement evenals voorstellen tot wijziging van het Reglement. Het Permanent Comité bestaat uit de voorzitter en de twee ondervoorzitters, de zeven commissievoorzitters, de drie fractievoorzitters en de drie delegatievoorzitters.Het tweede bestuurlijke orgaan is het Bureau. Het wordt gevormd door de voorzitter en de twee ondervoorzitters. Zij worden verkozen in de plenaire vergadering voor een duur van twee jaar. Het Bureau is belast met het dagelijks bestuur van het Benelux Parlement, waarvoor overigens de secretaris-generaal de ambtelijke verantwoordelijkheid draagt. Zo nodig treedt het Bureau in overleg met het Comité van Ministers.

Verslagen

Verslagen van de plenaire zittingen van het Benelux Parlement kunt u vinden op de website van het Benelux Parlement.