Wat doet het Beneluxparlement?

Het Beneluxparlement is een interparlementaire samenwerkingsorganisatie die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan de regeringen van de drie landen die gezamenlijk  optreden in het Comité van Ministers. Die adviezen kan het parlement uitbrengen in de vorm van resoluties. Het Comité van Ministers laat zich bijstaan door een ambtelijke organisatie die wordt geleid door de secretaris-generaal. Deze functie wordt sedert 2005 bekleed door de heer Van Laarhoven.
Was het vroegere Benelux-verdrag vooral gericht op de totstandkoming en de werking van de  economische unie, de samenwerking tussen de drie landen op het gebied van het buitenlands beleid, culturele toenadering tussen en de eenmaking van het recht in de drie landen, het herziene verdrag heeft daar twee doelstellingen aan toegevoegd: de duurzame ontwikkeling en de samenwerking op het gebied van justitie en politie. De aandacht van het Beneluxparlement had zich de afgelopen jaren al steeds meer op deze laatste terreinen gericht.

Tot 2011 boog het Beneluxparlement zich jaarlijks over het vierjarige gemeenschappelijk werkprogramma van het Comité van Ministers en over de per jaar opgestelde werkplannen, zoals die op basis van dat werkprogramma werden opgesteld door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te Brussel. Sinds 2012 worden de gemeenschappelijke werkprogramma's voorbereid in een zogeheten Groenboek-procedure. Die procedure maakt het mogelijk dat niet alleen de leden van het Beneluxparlement, maar ook externe “stakeholders” de gelegenheid hebben hun commentaar, kritiek en tot vernieuwing aanzettende opmerkingen op het ontwerp-programma kenbaar te maken zodat het secretariaat, beter dan vroeger het geval was, mede op basis van die opmerkingen kan komen tot een strategisch document dat innovatief van karakter is.

De vakcommissies stellen jaarlijks hun eigen werkprogramma’s op waarin zij door hen te leggen accenten op de hun regarderende beleidsterreinen tot uitdrukking brengen. Commissies kunnen zich over die beleidsterreinen laten informeren door deskundigen uit de drie landen en kunnen zich ook door middel van het afleggen van werkbezoeken in de drie landen ter plaatse informeren over relevante ontwikkelingen “in het veld”. Indien commissies het van belang vinden dat het plenaire Beneluxparlement een uitspraak doet aan het adres van het Comité van Ministers kunnen zij een ontwerp-aanbeveling aan de plenaire vergadering voorstellen.
Individuele leden van het parlement hebben het vragenrecht en het recht van interpellatie. Voorstellen voor resoluties kunnen worden geamendeerd door de plenaire vergadering.

Het Comité van Ministers heeft de bevoegdheid het Beneluxparlement om advies te vragen bijvoorbeeld aangaande vragen die betrekking hebben op of onderdeel uitmaken van een nog te sluiten verdrag of andersoortige overeenkomst tussen de drie landen.

Het Beneluxverdrag voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de Benelux-landen om samen te werken met andere Europese lidstaten of regionale samenwerkingsverbanden. Het werkt sinds een aantal jaar samen met de Baltische Assemblee en de Nordic Council. Met volksvertegenwoordigers uit Rheinland-Westfalen wordt sedert enkele jaren overleg gevoerd over samenwerking. Ook daar is de focus: economie, duurzaamheid en veiligheid.

Relevante links

Beneluxparlement: www.benelux-parlement.eu
Secretariaat-Generaal: www.benelux.int