Commissievergaderingen

Donderdag 21 januari 2021

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Belastingontwijking (Tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Mr. Andrzej Rys (Europese Commissie) - EU farmaceutische strategie (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Huiselijk geweld/Kindermishandeling (verplaatst naar 8 februari 2021)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsreactie Eindrapport evaluatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

SER - private scholingsmiddelen en publicaties LLO (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 26 januari 2021 (wordt omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Extra procedurevergadering Europese Zaken (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:30 uur

Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2) (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Rondetafelgesprek over familiebedrijven (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:30 uur

Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (TK 35653) (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Pensioenonderwerpen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? (24170-240)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

extra procedurevergadering groslijst controversieel verklaren (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UB Awir)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Gesprek "Taakdifferentiatie bij de brandweer" met het Veiligheidsberaad (videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

EU-China Investeringsakkoord

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Kröger (GL) om een reactie van de minister van IenW te ontvangen op tussenuitspraak RvS inzake ViA15

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Sint Maarten

Inbreng schriftelijk overleg

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35679)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport 'Verwevenheid zorg & criminaliteit' van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met de Hoge Raad (videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)