Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

19 juni 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.L. Postma (NSC)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • W. Boutkan (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 19 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

  (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording feitelijke vragen verantwoordingsstukken Infrastructuur en Waterstaat (XII), Mobiliteitsfonds (A) en Deltafonds (J) 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Trinidad en Tobago

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regionale Uitrol Laadinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op OvV rapport ‘Schipperen met ruimte. Beheersing van scheepvaartveiligheid op een steeds vollere Noordzee’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Actuele ontwikkelingen spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Werkprogramma stort 2024-2029

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Algemene noot over controversieel verklaren ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt geen rekening met de Nederlandse politieke situatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersonen in de betreffende raden.
 10. 10

  Verslag schriftelijk overleg Fiche: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Transportraad d.d. 18 juni 2024 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag schriftelijk overleg o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  Besluit: ter informatie.

  Kennisagenda 2024:
  1) Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), De Hoop (GL-PvdA), Kostic (PvdD), Koekkoek (Volt)
  2) Innovaties bij dijkversterking
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Kostic (PvdD), Pierik (BBB), Grinwis (CU)
  3) Gezondheid borgen in het VTH-stelsel
  • Voorbereidingsgroep: Kostic (PvdD), Gabriëls (GL-PvdA), Bamenga (D66)
  4) Verduurzaming luchtvaart
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), Kostic (PvdD)
  5) Strategische keuzes bereikbaarheid
  • Voorbereidingsgroep: De Hoop (GL-PvdA), Peter de Groot (VVD), Grinwis (CU)
  6) Woningbouw en Mobiliteit
  • Rapporteur: Veltman (VVD)

  Wetgeving:
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  • Rapporteur: De Hoop (GL-PvdA)

  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS)
  • Rapporteur: Koekkoek (Volt);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
   
  Europese prioriteiten 2022-2024
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel;
  2) Bodemrichtlijn verschenen juli 2023;
  3) REACH-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen (uitgesteld, waarschijnlijk naar Nieuwe Europese Commissie)
  • Rapporteurs: Kostic (PvdD) en Koekkoek (Volt);
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (voor onbepaalde tijd uitgesteld).
  5) Water resilience (verschijnt naar verwachting tweede kwartaal 2024)
 14. 14

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie

  Procedurevergaderingen
  wo 03-07-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 11-09-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 25-09-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 09-10-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 23-10-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 06-11-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 20-11-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 04-12-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 18-12-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW

  Overig
  wo 19-06-2024 13.30 - 16.00 Rondetafelgesprek Zero-emissiezones
  do 20-06-2024 11.15 - 13.15 Rondetafelgesprek Lachgasproblematiek in de afvalketen
  vr 21-06-2024 13.00 - 15.00 Hoorzitting Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  wo 26-06-2024 10.00 - 11.00 Technische briefing Rli-advies ‘Weg van de Wegwerpmaatschappij’
  wo 26-06-2024 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen* (3u)
  wo 11-09-2024 13.30 - 16.30 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  do 12-09-2024 12.30 - 16.30 Commissiedebat Spoor* (4u, 5m)
  vr 20-09-2024 - za 21-09-2024 Werkbezoek Wadden* (o.v.b. van voldoende aanmeldingen)
  vr 04-10-2024 09.00 - 17.00 Werkbezoek Brussel*

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een
  stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid
   
 15. 15

  Ongeplande commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  Commissiedebatten/notaoverleggen/wetgevingsoverleggen
  Commissiedebat Water (wordt na het zomerreces ingepland)
  Commissiedebat Circulaire economie (wordt na het zomerreces ingepland)
  Commissiedebat Duurzaam vervoer (wordt na het zomerreces ingepland)
  Commissiedebat Externe veiligheid (wordt na het zomerreces ingepland)
  Notaoverleg MIRT (wordt eind november/begin december ingepland)
  Commissiedebat Luchtvaart (5 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (9 brieven)
  Commissiedebat Vliegveiligheid (4 brieven)


  Overige commissieactiviteiten
  - Werkbezoek Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer (o.v.b. in het herfstreces 2024) 
  - Gesprek met delegatie Nationaal Volkscongres van China (oktober/november 2024)

  Indien u ter voorbereiding op een gepland of ongepland commissiedebat extra informatie wenst, kunt u dat bij dit agendapunt aangeven.
  De staf kan bijvoorbeeld een technische briefing van een externe partij of een stafbriefing organiseren of een stafnotitie opstellen.
  N.b. Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien minimaal vier leden zich aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend; leden die onverhoopt verhinderd zijn dienen voor vervanging te zorgen.
 16. 16

  Ongeplande plenaire debatten

  Besluit: ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  21. Debat over de bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast van Schiphol (Bamenga) (minister I&W)
  25. Debat over de opslag van consumentenvuurwerk in woonwijken (Mutluer) (minister J&V, minister I&W)
  36. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het spoorwegongeval bij Voorschoten (Heutink) (staatssecretaris I&W)

  Dertigledendebatten:
  14. Dertigledendebat over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de landbouw (Kostic) (minister LNV, minister I&W)
  27. Dertigledendebat over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van drinkwater (Heutink) (minister I&W)
  35. Dertigledendebat over het rapport van het PBL over klimaatrisico’s in Nederland (Bamenga) (minister I&W, minister BZK)
  36. Dertigledendebat over de prestaties van NS en ProRail (De Hoop) (staatssecretaris I&W)

  Tweeminutendebatten:
  Geen
 17. 17

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  Besluit: ter informatie.

  1. Initiatiefvoorstel lid De Hoop inzake Wet nuchter op weg, ingediend op 21/03/2017 (34698)
  Advies Raad van State uitgebracht op 13 juni 2017; in afwachting van het nader rapport.
   2. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020 (35386)
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
   3. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020 (35396)
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst.
   4. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021 (35756)
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. De op 16/01/2024 ontvangen nota van wijziging kan niet in het wetsvoorstel worden verwerkt. De Commissie voor de werkwijze is op 22/05/2024 om een principeuitspraak gevraagd over deze kwestie, alvorens de commissie IenW besluit over de voortgang van het wetsvoorstel.
  5. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022 (36056)
  Advies Raad van State uitgebracht op 24 augustus 2022; in afwachting van het nader rapport.
  6. Initiatiefvoorstel leden De Hoop en Olger van Dijk inzake Wet provinciale inbesteding vervoerconcessies, ingediend op 24/05/2024 (36569)
  In afwachting van het advies van de Raad van State en het nader rapport.
  7. Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van een verplichting voor het bestuursorgaan tot het verstrekken van een afschrift aan de minister bij afwijking van het circulair materialenplan en tot wijziging van het begrip landelijk afvalbeheerplan in circulair materialenplan, ingediend op 04/06/2024 (36565
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 3 juli 2024.
 18. 18

  Onbeantwoorde commissiebrieven

  Besluit: het lid Kostic (PvdD) heeft verzocht om een rappel bij commissiebrief 9 (reactie op brief van omwonenden Chemours).
  1. 2024Z10672 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op brief Provincie Zeeland m.b.t. gebruik van staalslakken in Oosterschelde (17-06-2024)
  2. 2024Z10670 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op brief Blue Phoenix Group m.b.t. risico vergunningplicht gebruik bodemas (17-06-2024)
  3. 2024Z10492 Aan de minister van Financiën - Verzoek om toestemming voor gesprekken rapporteur ERTMS met ambtenaren (13-06-2024)
  4. 2024Z10361 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om toelichting op het feit dat 15 richtlijnen volgens de Europese Commissie niet juist of niet tijdig zijn geïmplementeerd (13-06-2024)
  5. 2024Z10360 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om kabinetsreactie op Initiatiefnota van het lid Koekkoek over Alle Seinen op Groen (13-06-2024)
  6. 2024Z10349 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op arrest gerechtshof Den Haag in granulietzaak tegen ZEMBLA d.d. 28 mei 2024 (12-06-2024)
  7. 2024Z08734 Aan de Commissie voor de werkwijze - Verzoek inzake interpretatie/reikwijdte van artikel 9.12 van het Reglement van Orde (22-05-2024) 
  8. 2024Z07411 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek m.b.t. Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (24-04-2024)
  9. 2024Z06187 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie brief omwonenden Chemours inzake actieagenda 'Industrie en Omwonenden' (10-04-2024)
  10. 2024Z03255 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om brief over reactie EC op non-papers en stand van zaken onderhandelingen herziening Kaderrichtlijn Water (29-02-2024)
  11. 2024Z00118 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op informatie werkgroep 'Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal' over initiatief 'ViA15…sociaal' (09-01-2024)
  12. 2022Z19007 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek i.v.m. herziening van de Spoorwegwet (10-10-2022)
 19. 19

  Voorstel van het lid Veltman (VVD) om de reeds gevraagde reactie van de minister op de brief inzake het risico van de vergunningplicht inzake gebruik bodemas te vragen voor het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Veltman (VVD) om een stafnotitie over eindeafvalstatus, te ontvangen voor het eerstvolgende (nog te plannen) commissiedebat Circulaire economie.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van het lid Gabriëls (GL-PvdA) inzake het Rli-advies 'Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat'

  Te behandelen:

  Loading data