Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

24 april 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.L. Postma (NSC)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • W. Boutkan (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 24 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Aanbod ANVS voor technische briefing over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming op donderdag 23 mei van 13.30 tot 14.30 uur

 5. 5

  Eerste suppletoire begrotingswetten IenW, Deltafonds en Mobiliteitsfonds (samenhangende met de Voorjaarsnota 2024)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op Stand van zaken Wet gewasbescherming en biociden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verslag schriftelijk overleg Voorhang wijziging Besluit burgerluchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag schriftelijk overleg voorhang ontwerpbesluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit i.v.m. versnelling fase II verbod varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding factsheets van leden van Inspectieraad

 10. 10

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tiende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  20e voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Terugkoppeling aandeelhoudersvergadering ProRail over de jaarstukken 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op Staat van de Luchtvaart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie van het lid Heutink c.s. over onderzoek naar invoering van een gepersonaliseerd kenteken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoeksrapport 'Regelgeving voor autonome scheepvaart op de Rijn'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Contouren gehandicaptenvoertuigenkader en stand van zaken invoering kentekening bijzondere bromfietsen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Publicatie rapport Evaluatie Wegenverkeerswet 1994

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verduurzamen brom- en snorfiets

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Versterken toezicht en handhaving staalslakken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanvullende kabinetsinzet lachgasproblematiek in de afvalketen en terugkoppeling gesprekken met de afvalsector

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Algemene noot over controversieel verklaren ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt geen rekening met de Nederlandse politieke situatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersonen in de betreffende raden.
 25. 25

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag Milieuraad d.d. 25 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiche: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het rapport ‘Network Quality and Environment Framework’ in opdracht van Natuur & Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nazending onderliggende beslisnota's inzake Luchthavenindelingbesluit (LIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken uitvoering vonnis RBV-zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  Besluit: De laatste week van het zomerreces, te weten maandag 26 t/m donderdag 29 augustus 2024, wordt gereserveerd voor een werkbezoek in het kader van het kennisthema 'Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer'. Een concreet voorstel voor de invulling zal in een volgende procedurevergadering aan u worden voorgelegd.
  Besluit: De commissie besluit op voorstel van de voorbereidingsgroep Innovaties bij dijkversterking een wetenschappelijke factsheet op te vragen.

  Kennisagenda 2024:
  1) Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), De Hoop (GL-PvdA), Kostic (PvdD), Koekkoek (Volt)
  2) Innovaties bij dijkversterking
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Kostic (PvdD), Pierik (BBB), Grinwis (CU)
  3) Gezondheid borgen in het VTH-stelsel
  • Voorbereidingsgroep: Kostic (PvdD), Gabriëls (GL-PvdA), Bamenga (D66)
  4) Verduurzaming luchtvaart
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), Kostic (PvdD)
  5) Strategische keuzes bereikbaarheid
  • Voorbereidingsgroep: De Hoop (GL-PvdA), Peter de Groot (VVD), Grinwis (CU)
  6) Woningbouw en Mobiliteit
  • Rapporteur: Veltman (VVD)

  Wetgeving:
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  • Rapporteur: De Hoop (GL-PvdA)

  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS)
  • Rapporteur: Koekkoek (Volt);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).

  Europese prioriteiten 2022-2024
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel;
  2) Bodemrichtlijn, verschenen juli 2023;
  3) REACH-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen (uitgesteld, waarschijnlijk naar Nieuwe Europese Commissie)
  • Rapporteurs: Kostic (PvdD) en Koekkoek (Volt);
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (voor onbepaalde tijd uitgesteld).
  5) Water resilience (verschijnt naar verwachting tweede kwartaal 2024)
 32. 32

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: De commissie besluit het commissiedebat Maritiem, dat was ingepland op woensdag 26 juni 2024, uit te stellen en in het najaar te besluiten over een nieuwe datum.

  Procedurevergaderingen
  wo 22-05-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  di 11-06-2024 16.30 - 17.30 Procedurevergadering IenW (verplaatst i.v.m. Dag van de Publieke Dienstverlening op woensdag 5 juni 2024)
  wo 19-06-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 03-07-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 11-09-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 25-09-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 09-10-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 23-10-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 06-11-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 20-11-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 04-12-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 18-12-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW

  Overig
  wo 15-05-2024 14.30 - 17.15 Rondetafelgesprek Zero-emissiezones
  di 21-05-2024 17.00 - 18.30 Werkbezoek (Inhoudelijke) kennismaking commissies LNV en I&W met Raad van State/Afdeling advisering
  do 23-05-2024 13.30 - 14.30 Technische briefing ANVS over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
  di 28-05-2024 18.30 - 22.30 Commissiedebat Verkeersveiligheid (4u, 5m)
  wo 29-05-2024 13.30 - 15.15 Technische briefing Circulaire economie (o.v.b.)
  do 30-05-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 18 juni* (3u, 4m)
  di 04-06-2024 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 17 juni* (3u, 4m)
  wo 19-06-2024 13.30 - 16.30 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  di 25-06-2024 16.30 - 21.30 Commissiedebat Water* (5u, 5m)
  wo 26-06-2024 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen* (3u, spreektijden worden geïnventariseerd)
  do 27-06-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT* (5u, 5m)
  di 02-07-2024 16.30 - 21.30 Commissiedebat Circulaire economie (5u incl. dinerpauze, 5m)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid
 33. 33

  Ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie.
  Indien u ter voorbereiding op een gepland of ongepland commissiedebat extra informatie wenst, kunt u dat bij dit agendapunt aangeven.
  De staf kan bijvoorbeeld een technische briefing van een externe partij of een stafbriefing organiseren of een stafnotitie opstellen.
  N.b. Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien minimaal vier leden zich aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend; leden die onverhoopt verhinderd zijn dienen voor vervanging te zorgen.
 34. 34

  Ongeplande plenaire debatten

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  1. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister I&W, staatssecretaris I&W)
  17. Debat over vervoersarmoede (Bamenga) (minister I&W)
  23. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Sneller) (minister EZK, minister I&W, minister BZK, minister OCW)
  28. Debat over de bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast van Schiphol (Bamenga) (minister I&W)
  33. Debat over de opslag van consumentenvuurwerk in woonwijken (Mutluer) (minister J&V, minister I&W)
  34. Debat over de toekomst van Tata Steel (Kostic) (minister EZK, staatssecretaris I&W)

  Dertigledendebatten:
  6. Dertigledendebat over de steeds hogere kosten voor autobezitters (El Abassi) (minister I&W)
  22. Dertigledendebat over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de landbouw (Kostic) (minister LNV, minister I&W)
  35. Dertigledendebat over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van drinkwater (Heutink) (minister I&W) 

  Tweeminutendebatten:
  - Luchtvaart (CD 10/4)
  - Openbaar vervoer en taxi (CD 17/4)
 35. 35

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  Besluit: Ter informatie.

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. De op 16/01/2024 ontvangen nota van wijziging kan niet in het wetsvoorstel worden verwerkt. De reactie van de staatssecretaris op dit gegeven is geagendeerd voor deze procedurevergadering.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  In afwachting van het nader rapport.
  5. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 36316
  In afwachting van bevestiging van intrekking wetsvoorstel (obsoleet i.v.m. Omgevingswet).
 36. 36

  Onbeantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 2024Z07415 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om meer informatie over aanpassingen scope en uitrol ERTMS (24-04-2024)
  2. 2024Z07411 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek m.b.t. Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (24-04-2024)
  3. 2024Z07402 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op notitie ACN en meerdere organisaties m.b.t. belang van luchtvracht voor Nederland (24-04-2024)
  4. 2024Z06187 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie brief omwonenden Chemours inzake actieagenda 'Industrie en Omwonenden' (10-04-2024)
  5. 2024Z06184 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om brief over toename dodelijke ongevallen met elektrische fietsen (10-04-2024)
  6. 2024Z03255 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om brief over reactie EC op non-papers en stand van zaken onderhandelingen herziening Kaderrichtlijn Water (29-02-2024)
  7. 2024Z01108 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op rapport naleving VN-verdrag handicap in NL 2023 (25-01-2024)
  8. 2024Z00989 Aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om het kader inzake 'Beleidskeuzes uitgelegd' beter te hanteren (11-01-2024)
  9. 2024Z00118 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op informatie werkgroep 'Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal' over initiatief 'ViA15…sociaal' (09-01-2024)
  10. 2022Z19007 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek i.v.m. herziening van de Spoorwegwet (10-10-2022)
 37. 37

  Verzoek ontvangst delegatie