Agendapunten

 1. Op 4 december 2017 vindt een rondetafelgesprek plaats met als thema: het gebruik van het Nederlands- Engels in het hoger onderwijs, dat wordt georganiseerd door de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie.

 2. Brievenlijst

 3. Geannoteerde agenda OJCS-Raad 20 en 21 november 2017

  Te behandelen:

 4. EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2018, COM (2017) 650

  Te behandelen:

 5. EU-stafnotitie - Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 1 september 8 november 2017

 6. Dossier cultuur

  Te behandelen:

 7. Cultuur in Beeld 2017

  Te behandelen:

 8. Tweede rapportage van de Erfgoedinspectie over het toezicht op het bewerken van de departementale archiefachterstanden

  Te behandelen:

 9. Dossier 'Tussenrapportage evaluatie vaste boekenprijs'

  Te behandelen:

 10. Toekomst mediabeleid; omroepdistributie

  Te behandelen:

 11. Toezeggingen gedaan tijdens WGO cultuur

  Te behandelen:

 12. Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen


  De onderstaande wetsvoorstellen op OCW-terrein stonden vermeld op de meest recente lijst van door de Kamer vastgestelde controversiële onderwerpen (Kamerstuk 34707-38 ).
  De aangehouden onderwerpen zijn zo veel mogelijk per dossier geagendeerd voor deze procedurevergadering. Daaraan voorafgaand is een overzicht met losse aanghouden brieven opgenomen (voor het grootste deel 'tot na kabinetsvorming').
  In de toekomst zal regelmatig een overzicht van de bestaande dossiers op de agenda worden geplaatst.

  De Kamer ontvangt na het kerstreces van alle departementen afzonderlijk een planningsbrief, met te verwachten stukken tot aan het zomerreces.

   

  Te behandelen:

 13. OVERZICHT DOSSIERTITELS

  001 Leraren
  002 Onderwijstoezicht
  003 Medezeggenschap in het onderwijs
  004 Ouderbetrokkenheid
  005 Governance in het onderwijs
  006 Digitalisering / ICT in het onderwijs
  007 Internationalisering in het onderwijs (po,vo,mbo)
  008 Sociale veiligheid in en rond scholen
  009 Aangekondigd wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen
  010 Dossier funderend onderwijs van de toekomst (Curriculum.nu)
  010a Burgerschap
  011 Onderwijsachterstandenbeleid
  011a Onderwijs aan asielzoekers
  012 Bekostiging in het po en vo
  013 Eindtoets basisonderwijs
  014 Passend onderwijs
  015 Jonge kind
  020 Voortgezet onderwijs
  021 Examens
  022 Flexibilisering in het onderwijs
  024 Stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
  025 Vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs
  026 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt
  030 Middelbaar beroepsonderwijs
  031 Macrodoelmatigheid in het mbo
  033 Leven Lang Leren
  040 Hoger onderwijs
  041 Monitoring studievoorschot
  042 Internationalisering hoger onderwijs
  043 DUO
  050 Wetenschapsbeleid
  060 Cultuur
  061 Arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector
  062 Tussenrapportage evaluatie vaste boekenprijs
  070 Media
  080 Emancipatiebeleid
   
 14. Aangehouden brieven

  Te behandelen:

 15. 001 Dossier Leraren

  Te behandelen:

 16. 002 Dossier Onderwijstoezicht

  Te behandelen:

 17. 003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs

  Te behandelen:

 18. 004 Dossier Ouderbetrokkenheid

  Te behandelen:

 19. 005 Dossier Governance in het onderwijs

  Te behandelen:

 20. 006 Dossier Digitalisering/ICT in het onderwijs

  Te behandelen:

 21. 007 Dossier Internationalisering in het onderwijs (po, vo, mbo)

  Te behandelen:

 22. 008 Dossier sociale veiligheid in en rond scholen

  Te behandelen:

 23. 009 Dossier Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ (artikel 23)

  Te behandelen:

 24. 010 Dossier Curriculum funderend onderwijs van de toekomst (Curriculum.nu)

  Te behandelen:

 25. 015 Dossier Het jonge kind

  Te behandelen:

 26. 011 Dossier Achterstandenbeleid

  Te behandelen:

 27. 011a Dossier onderwijs aan asielzoekers

  Te behandelen:

 28. 012 Dossier bekostiging in het po en vo

  Te behandelen:

 29. 013 Dossier Eindtoets basisonderwijs

  Te behandelen:

 30. 014 Dossier Passend onderwijs

  Te behandelen:

 31. 020 Dossier VO

  Te behandelen:

 32. 021 Dossier Examens

  Te behandelen:

 33. 022 Dossier Flexibilisering in het onderwijs

  Te behandelen:

 34. 024 Dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

 35. 025 Dossier vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs.

  Te behandelen:

 36. 026 Dossier Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt

  Te behandelen:

 37. 030 Dossier mbo

  Te behandelen:

 38. 031 Dossier macrodoelmatigheid in het mbo

  Te behandelen:

 39. 033 Dossier Leven Lang Leren

  Te behandelen:

 40. 040 Dossier hoger onderwijs

  Te behandelen:

 41. 041 Dossier Monitoring studievoorschot

  Te behandelen:

 42. 042 Dossier Internationalisering hoger onderwijs

  Te behandelen:

 43. 043 Dossier DUO

  Te behandelen:

 44. 044 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer

  Te behandelen:

 45. 050 Dossier Wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

 46. 080 Dossier Emancipatiebeleid

  Te behandelen:

 47. 010a Dossier burgerschap

  Te behandelen:

 48. 027 Dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland

  Te behandelen:

 49. NIEUWE INGEKOMEN BRIEVEN

 50. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

  Te behandelen:

 51. Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

  Te behandelen:

 52. Instelling van de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef)

  Te behandelen:

 53. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

 54. Reactie op verzoek commissie over probleem met examens en verblijfsvergunning i.v.m. spreken Urks dialect i.p.v. Nederlands

  Te behandelen:

 55. Behandelschema Najaarsnota 2017 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

 56. Rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief' van Civic and Citizenship Education Study (ICCS)

  Te behandelen:

 57. Tweede nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

 58. Reactie op het advies 'Meertaligheid als kwaliteit en doel' van DINGtiid, het Orgaan voor de Friese taal

  Te behandelen:

 59. Kabinetsreactie op rapport van de VU over de waarde van de onderwijsovereenkomst in het mbo d.d. 30 september 2017

  Te behandelen:

 60. Rondetafelgesprek met de stakeholders in het hoger onderwijs over de voorgenomen bezuinigingen

  Te behandelen:

 61. Verzoek in verband met het Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren

  Te behandelen:

 62. Leermiddelen

  Te behandelen: