Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 16-11-2017
Brief lid / fractie
Download Uitkomsten van het overleg met leraren
Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 171101
Brief lid / fractie
Download Kabinetsreactie op rapport van de VU over de waarde van de onderwijsovereenkomst in het mbo d.d. 30 september 2017
Brief lid / fractie
Download Rondetafelgesprek met de stakeholders in het hoger onderwijs over de voorgenomen bezuinigingen
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 16-11-2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Op 4 december 2017 vindt een rondetafelgesprek plaats met als thema: het gebruik van het Nederlands- Engels in het hoger onderwijs, dat wordt georganiseerd door de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie.
2
Brievenlijst
5
EU-stafnotitie - Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 1 september 8 november 2017
6
Dossier cultuur

Te behandelen:

12
Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen

Details


De onderstaande wetsvoorstellen op OCW-terrein stonden vermeld op de meest recente lijst van door de Kamer vastgestelde controversiële onderwerpen (Kamerstuk 34707-38 ).
De aangehouden onderwerpen zijn zo veel mogelijk per dossier geagendeerd voor deze procedurevergadering. Daaraan voorafgaand is een overzicht met losse aanghouden brieven opgenomen (voor het grootste deel 'tot na kabinetsvorming').
In de toekomst zal regelmatig een overzicht van de bestaande dossiers op de agenda worden geplaatst.

De Kamer ontvangt na het kerstreces van alle departementen afzonderlijk een planningsbrief, met te verwachten stukken tot aan het zomerreces.

 

Te behandelen:

13
OVERZICHT DOSSIERTITELS

Details

001 Leraren
002 Onderwijstoezicht
003 Medezeggenschap in het onderwijs
004 Ouderbetrokkenheid
005 Governance in het onderwijs
006 Digitalisering / ICT in het onderwijs
007 Internationalisering in het onderwijs (po,vo,mbo)
008 Sociale veiligheid in en rond scholen
009 Aangekondigd wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen
010 Dossier funderend onderwijs van de toekomst (Curriculum.nu)
010a Burgerschap
011 Onderwijsachterstandenbeleid
011a Onderwijs aan asielzoekers
012 Bekostiging in het po en vo
013 Eindtoets basisonderwijs
014 Passend onderwijs
015 Jonge kind
020 Voortgezet onderwijs
021 Examens
022 Flexibilisering in het onderwijs
024 Stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
025 Vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs
026 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt
030 Middelbaar beroepsonderwijs
031 Macrodoelmatigheid in het mbo
033 Leven Lang Leren
040 Hoger onderwijs
041 Monitoring studievoorschot
042 Internationalisering hoger onderwijs
043 DUO
050 Wetenschapsbeleid
060 Cultuur
061 Arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector
062 Tussenrapportage evaluatie vaste boekenprijs
070 Media
080 Emancipatiebeleid
 
14
Aangehouden brieven

Te behandelen:

19
005 Dossier Governance in het onderwijs

Te behandelen:

28
012 Dossier bekostiging in het po en vo

Te behandelen:

31
020 Dossier VO

Te behandelen:

32
021 Dossier Examens

Te behandelen:

37
030 Dossier mbo

Te behandelen:

49
NIEUWE INGEKOMEN BRIEVEN
61
Verzoek in verband met het Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren

Te behandelen: