Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

28 september 2016
15:15 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • K. Verhoeven (D66)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • M. Azmani (VVD)
 • J. Recourt (PvdA)
 • H. Brouwer (PvdA)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brief van het lid Van Tongeren houdende intrekking van het wetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van de brief aan de SBF-groep inzake terugvordering teveel uitgekeerde AOW-gat-compensatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van twee antwoordbrieven aan de VBV en de FNV over de kwaliteit van de brandweerzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het bericht ‘Voor het eerst baby vondelingenkamer’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport “Ontucht voor de rechter” van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek Focus op heling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie WODC onderzoek aangiftebereidheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgangsbrief Nationale Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Opdracht commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Prijsakkoord rechtspraak 2017-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpak tenuitvoerlegging sancties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nulmeting 2016 Modernisering kansspelbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Opschorting interlandelijke adoptierelatie DR Congo

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang naturalisaties van Ranov-houders

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2016, over de berichtgeving rondom de Woenselse poort

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken bestuurlijke afspraken asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoeringsafspraak betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Benelux-landen; Brussel, 16 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Verordening Brussel IIbis (herschikking)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Mededeling versterking cyberbeveiligingssysteem en bevorderen cyberbeveiligingsbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tweede pakket EU-voorstellen auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Werkbezoek commissie Eu-zaken aan Noorwegen en Finland 16 t/m 19 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het bericht "Aantal meldingen kinderontvoering is gestegen"

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brief van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven inzake het ingediende burgerinitiatief "Internetpesters aangepakt"

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Datum jaarlijks gesprek met de Hoge Raad

  De commissie zal op dinsdag 15 november 2016 van 17.00 tot 18.30 uur het jaarlijkse gesprek met de Hoge Raad voeren (inclusief rondleiding in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad).
 32. 32

  Reactie op het bericht toezicht op witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om vaststellen van inbrengdatum op het initiatiefwet Gesloten Coffeeshopketen (Kamertsuk 34165) van het lid Bergkamp (D66)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake datadelen door Whatsapp

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verwisselen algemeen overleggen op 6 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om de inbrengdatum van initiatiefwet majesteitsschennis voor het herfstreces te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Te behandelen:

  Loading data