Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 26 juni 2019

overleg Spoorveiligheid/ERTMS op 20 juni 2019. 44. Agendapunt: Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 juni 2019 Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek - 29893-240 Besluit: Reeds

27 jun 2019
2019D27757

Agenda procedurevergadering IenW d.d. 26 juni 2019

overleg Spoorveiligheid/ERTMS op 20 juni 2019. 44. Agendapunt: Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 juni 2019 Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek - 29893-240 Voorstel: Reeds

24 jun 2019
2019D26918

Besluitenlijst procedurevergadering commissie IenW d.d. 13 maart 2019

2019 Advies ACM over regulering OV Betaalmarkt - 23645-686 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi op 21 maart 2019. 18. Agendapunt: Incidentenonderzoeken rangeerterrein Kijfhoek Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.

14 mrt 2019
2019D10768

Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

te kiezen. ACM heeft een handreiking gepubliceerd over het toepassen van deze regelgeving. Overige onderwerpen Kijfhoek ProRail is op grond van regelgeving6 gehouden om een deel van de kosten van de rangeerheuvel op Kijfhoek in rekening te brengen bij spoorwegondernemingen die gebruik maken van deze rangeervoorziening.

18 jul 2019
2019D31340

Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek

Ze constateren dat de feitelijke risico’s voor de externe veiligheid rond het emplacement beperkt zijn en dat er geen structureel probleem is met de veiligheidscultuur (het risicobewust omgaan met veiligheid door medewerkers). De medewerkers op Kijfhoek hebben volgens de onderzoekers, in tegenspraak

12 jun 2019
2019D24719

Ontwikkelingen spoorveiligheid

van gedragsmaatregelen. Een voorbeeld hiervan is de pilot met flitscamera’s in Hilversum, die goede resultaten heeft opgeleverd. Er wordt momenteel een business case opgesteld voor de mogelijke uitrol hiervan. Stand van zaken veiligheid Kijfhoek Naar aanleiding van de incidenten op Kijfhoek in de zomer

4 jun 2019
2019D22977

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

het heuvelproces ten opzichte van het uitvoeren van geplande werkzaamheden Dat kan veroorzaken dat de werkzaamheden onder tijdsdruk moeten worden uitgevoerd en dat kan een onveilige situatie tot gevolg hebben. De ILT heeft dit tijdens haar inspectie op Kijfhoek geconstateerd en in een brief aan de directies

12 sep 2018
2018D43547

De veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

2018Z14604 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. (ingezonden 13 augustus 2018) 1 Heeft u het bericht gelezen dat de veiligheid in Kijfhoek structureel in gevaar is 1) 2 Bent u ook geschrokken van

13 aug 2018
2018D40958

Antwoord op vragen van de leden Hoogland, Vermue en Albert de Vries over berichten dat er steun van Europa te verwachten is voor twee goederenspoorverbindingen die de Zeeuwse havens kunnen aansluiten op het spoorwegnet van de Antwerpse en de Gentse haven

en Antwerpen, een nader onderzoek naar de aanleg van een spoorverbinding Vlissingen - Antwerpen (de zogeheten ‘VeZA-boog’) niet rechtvaardigt. Daar komt nog bij dat het ‘onnodig twee keer op en neer rijden’ tussen Roosendaal en Kijfhoek inmiddels niet meer nodig is, omdat deze treinen op het spooremplacement

29 nov 2016
2016D45809

Motie van de leden Amhaouch en Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 984 Nr. 794 constaterende dat Kijf hoek qua veiligheid grote~ kent terwijl er nog steeds geen duidelijkheid is over de aanleg van calamiteitenwegen;. verzoekt de regering in overleg met betrokkenen spoedig duidelijkheid te geven over de aanleg

7 nov 2018
2018D53004

Nader gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 105)

overwegende dat de burgemeester van Zwijndrecht naar aanleiding van de brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering

29 jun 2011
2011D35495

Gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 101)

overwegende, dat de burgemeester van Zwijndrecht naar aanleiding van de brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende, dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering

6 jun 2011
2011D29193

Lijst van ingekomen stukken

29544-917 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 juni 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek - 29893-240 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 juni 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Toezegging

18 jun 2019
2019D25627Moties ingediend bij het VAO Spoor

29984-794  Motie van de leden Amhaouch en Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek   29984-793  Motie van de leden Kröger en Laçin over het reduceren van de technische complexiteit op de HSL-Zuid  

13 nov 2018
2018P17236

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2019, over Spoorveiligheid/ERTMS

en Waterstaat d.d. 11 juni 2019 inzake verslag Basisnet 2018 (30373, nr. 70); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 12 juni 2019 inzake ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek (29893, nr. 240); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d.

20 jun 2019
2019D27566

94e vergadering, dinsdag 18 juni 2019

Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 juni 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Verruiming derde quotumjaar Aziatische horeca - 29544-917 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 juni 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek - 29893-240 staatssecretaris

18 juni 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 juni 2019, over MIRT

we hier uitgebreid over. ERTMS is een programma dat voor de goederencorridors veel zou kunnen opleveren, omdat je dan in heel Europa hetzelfde systeem hebt. Ik was in Kijfhoek. Daar heb ik een prachtig mooie, nieuwe locomotief gezien. Die locomotief moest wel zeven talen spreken om gebruik te kunnen maken

12 jun 2019
2019D26625