Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

t/m

sorteer op:

Besluitenlijsten (3)

 • Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 5 september

  ...Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris te verzoeken om de vertrouwelijke informatie die ProRail heeft gedeeld met de gemeente Zwijndrecht ten aanzien van spooremplacement Kijfhoek met de Kamer te delen Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Laçin (SP) - 6 september 2018 Verzoek van het lid Laçin (SP) om informatie te delen over Kijfhoek. - 2018Z15413 Besluit: Conform voorstel. Overig (besloten) Geen agendapunten Griffier: M.Y. Israel Activiteitnummer: 2018A01427 25 ...

  Besluitenlijsten

  06-09-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 4 juli 2012

  ...Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 juli 2012 Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) - 2012Z13416 Besluit: Voor kennisgeving aannemen. 15. Agendapunt: Aanbieding convenant warme-BLEVE-vrij samenstellen en rijden van treinen Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 juli 2012 Aanbieding convenant warme-BLEVE-vrij samenstellen en...

  Besluitenlijsten

  04-07-2012

 • HERZIENE agenda procedurevergadering IM d.d. 4 juli 2012

  ...2012Z13492 Voorstel: Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet, waarvoor reeds een brief over de bezoldiging van de directie van ProRail staat geagendeerd. 5 7a. Agendapunt: Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 juli 2012 Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) - 2012Z13416 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 7b. Agendapunt: Aanbieding convenant warme-BLEVE-vrij...

  Besluitenlijsten

  29-06-2012

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (30)

 • Achtste voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  ...de planning met de infrastructuurbeheerders van Duitsland en België besproken. Op het traject via Venlo legt Duitsland volgens de vigerende planning zeven jaar eerder ERTMS aan. Ik heb aan het programma gevraagd versnellingsmogelijkheden in kaart te brengen voor het Nederlandse deel om een volledige uitrol op dit traject zo mogelijk eerder te bereiken. Voor België geldt dat op de route via Roosendaal het Belgische deel eerder van ERTMS wordt voorzien dan het Nederlandse deel. Het baanvak Kijfhoek – Roosendaal is een van de eerste baanvakken die wij in Nederland binnen dit programma voorzien van ERTMS. Ik zie nu geen mogelijkheden voor verdere versnelling, maar zal dit in de gaten blijven houden. In elke voortgangsrapportage zal ik u op de...

  Brieven regering

  33652-62

  28-05-2018

 • Zesde voortgangsrapportage ERTMS

  ...Operationeel overleg over de concrete grensoverschrijdende trajecten vindt direct plaats met Duitsland en België. In 2023 wordt dit Europese programma geëvalueerd. Voor de spoorsector is deze modernisering van het beveiligingsysteem een majeure opgave. Om reizigers en goederen over het spoor te kunnen vervoeren is samenwerking tussen mensen, processen en techniek nodig. Veranderingen die worden aangebracht bij één van deze drie elementen, hebben onmiddellijk gevolgen voor de andere twee. De toevoeging van ERTMS aan het vervoersysteem raakt al deze drie aspecten. Deze puzzel wordt gelegd in nauwe samenwerking met de sector. Er is veel aandacht voor gebruikers, zoals de machinisten, de aansluiting bij onze buurlanden en het rekening houden...

  Brieven regering

  33652-52

  09-05-2017

 • Registratie gevaarlijke stoffen op het spoor

  ...en geluid. De spooremplacementen worden daarbij ingedeeld in categorieën. Per categorie is bepaald welke veiligheidsmaatregelen daarbij passen. Daarbij is gekeken naar de bevolkingsdichtheid in de omgeving, het soort vervoer dat er plaatsvindt en de ongevalscenario’s die er kunnen plaatsvinden. Op 8 februari jl. is er in een bestuurlijk overleg op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de voorzieningen per type emplacement. In specifieke situaties (op Kijfhoek) blijft maatwerk mogelijk. Een belangrijk resultaat, omdat hiermee een grote stap wordt gezet naar een eenduidige uitrusting van emplacementen in Nederland wat van belang is voor preventie en incidentbestrijding. Voor emplacementen waar aanvullende maatregelen moeten worden getroffen...

  Brieven regering

  30373-65

  15-02-2017

meer  brieven regering

Kamervragen (22)

 • Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

  ...dit tijdens haar inspectie op Kijfhoek geconstateerd en in een brief aan de directies van ProRail en de onderhoudsaannemer gemeld. Deze incidenten zijn onder andere het gevolg van menselijke fouten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Ik onderschrijf de analyse van de ILT en ik deel de opvatting dat dergelijke incidenten voorkomen moeten worden. De directie van ProRail heeft direct na de incidenten zelf maatregelen getroffen en werkt volledig mee aan de maatregelen van de ILT om dit soort incidenten in de toekomst niet meer te kunnen laten plaatsvinden. Vraag 4 Was het u bekend dat de veiligheid op Kijfhoek in deze ernstige mate in het geding is Zo ja, sinds wanneer Zo nee, waarom niet Antwoord 4 Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat...

  Kamervragen

  12-09-2018

 • De veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

  ... 2018Z14604 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. (ingezonden 13 augustus 2018) 1 Heeft u het bericht gelezen dat de veiligheid in Kijfhoek structureel in gevaar is 1) 2 Bent u ook geschrokken van de conclusie uit het genoemde bericht dat veiligheidsinstructies bij groot onderhoud niet worden nageleefd en dat treindienstleiders de verantwoordelijken daar niet op aanspreken 3 Wat is uw visie op de conclusie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat ProRail bij werkzaamheden voorrang geeft aan het rangeren boven veiligheid 4 Was het u bekend dat de veiligheid op Kijfhoek in deze ernstige mate in het geding is Zo ja, sinds wanneer...

  Kamervragen

  13-08-2018

 • Antwoord op vragen van de leden Hoogland, Vermue en Albert de Vries over berichten dat er steun van Europa te verwachten is voor twee goederenspoorverbindingen die de Zeeuwse havens kunnen aansluiten op het spoorwegnet van de Antwerpse en de Gentse haven

  ...havens van Antwerpen en Vlissingen zal kunnen versterken en ook kansen biedt voor in Brabant gevestigde bedrijven Antwoord 4 Ik zie vooralsnog geen aanleiding om het besluit van mijn ambtsvoorganger te heroverwegen. In een brief van 26 juni 2014 (Kamerstuk 30 373, nr. 55) is de Kamer bericht dat de beperkte hoeveelheden vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor tussen Vlissingen en Antwerpen, een nader onderzoek naar de aanleg van een spoorverbinding Vlissingen - Antwerpen (de zogeheten ‘VeZA-boog’) niet rechtvaardigt. Daar komt nog bij dat het ‘onnodig twee keer op en neer rijden’ tussen Roosendaal en Kijfhoek inmiddels niet meer nodig is, omdat deze treinen op het spooremplacement Roosendaal ‘kop maken’ (van rijrichting veranderen)....

  Kamervragen

  29-11-2016

meer  kamervragen

Moties (3)

 • Nader gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 105)

  ...de brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering om ProRail te vragen, in kaart te brengen op welke andere rangeerterreinen het risico op een vergelijkbare brand bestaat en om, indien nodig, met Prorail tot afspraken te komen, die er toe leiden dat Prorail, net als op rangeerterrein Kijfhoek, ook op die andere rangeerterreinen een bedrijfsbrandweer zal vestigen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 26 956, nr. 109 ...

  Moties

  26956-109

  29-06-2011

 • Gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 101)

  ...brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende, dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering om Prorail te vragen, in kaart te brengen op welke andere rangeerterreinen het risico op een vergelijkbare brand bestaat en om indien nodig, net als op rangeerterrein Kijfhoek, ook op andere rangeerterreinen een bedrijfsbrandweer te vestigen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 26 956, nr. 105 ...

  Moties

  26956-105

  06-06-2011

 • Motie-Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen

  ... kst-26956-101 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding Nr. 101 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 6 april 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de burgemeester van Zwijndrecht naar aanleiding van de brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende, dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering in kaart te brengen op welke andere rangeerterreinen het risico op een vergelijkbare brand bestaat, en vervolgens met ProRail in overleg te treden over de mogelijkheden om, indien nodig, ook op...

  Moties

  26956-101

  06-04-2011

meer  moties

Overige Kamerstukken (247)

 • ILT-brede risicoanalyse

  ...gevaarlijke stoffen. Nalevingspercentage niet bekend, mogelijk 1% (= 6000x/jaar, incorrect gelabeld). Verhogen van keteneffect als gevolg van incorrect handelen. Een groot zeecontainerschip heeft waarschijnlijk altijd verkeerd gelabelde gevaarlijke stoffen aan boord. Wegvervoer: Verwacht wordt dat één keer per week (ergens in Nederland) een lekkage plaatsvindt door onjuiste / foutieve handelingen van gevaarlijke stoffen bij het laden en lossen van een tankcontainer. Railvervoer: Er vinden wekelijks druppellekkages plaats op emplacementen (o.a. Kijfhoek). Luchtvaart Geen gegevens beschikbaar IBRA-conclusie frequentie Scheepvaart: 225 incidenten per jaar met lekkende containers waarvan 1% verkeerd gelabeld is. ...

  Overige Kamerstukken

  18-09-2018

 • Feitenrapport Wagen over remslof geduwd. Kijfhoek 18 juli 2018. BVR Ontsporing

  ...Om 23.20 uur wordt door de rangeerder gevraagd de sporen 131,132 en 133 bij te drukken. Dit gebeurt met een zogenaamde bijdrukkar die in het spoor is aangebracht. Met de bijdrukkar kunnen geheuvelde wagens tegen elkaar gedrukt worden zodat deze door de rangeerder gekoppeld kunnen worden. Op spoor 132 is op de voorschreven locatie de betreffende remslof aangebracht. Op 18 juli 2018 om 00.53 uur wordt vanaf de heuvel een loc gestuurd om een aantal wagens op te halen van spoor 132, deze wagens worden opnieuw geheuveld. Om 01.18 uur rijdt deze loc met de wagens terug de heuvel op. Om 01.36 uur start het herheuvelen van de wagens. Een aantal wagens wordt opnieuw naar spoor 132 gestuurd. Om 03.40 uur verzoekt de rangeerder van DBC de heuvelprocesleider...

  Overige Kamerstukken

  11-09-2018

 • Feitenrapport Botsing ketelwagon met lorrie in buitendienststelling. Kijfhoek 15 juni 2018. Arbeidsongeval

  ...De locomotief ontvangt rijopdrachten direct van het heuvelsysteem en duwt de wagens van spoor 210 naar spoor 231 (de heuveltop). De treindienstleider heuvel verklaart 6 na het incident dat de gegeven commando’s tijdens het normale proces op deze wijze worden gegeven in het heuvelsysteem. Uit het vooronderzoek naar het ontstaan van dit incident, zijn parallellen gevonden met achterliggende oorzaken die uit het onderzoek naar de botsing/brand in 2011 naar voren kwamen. Belangrijkste daarbij is dat het treffen van veiligheidsmaatregelen veelal gebaseerd zijn op mensenwerk vanuit procedures. Het streven zou moeten -zmiaajtregn elen om in vteceihniek ligheidsr (heuvelsysteem) af te dekken en de mens daarmee maximaal te ondersteunen. Geraadpleegde...

  Overige Kamerstukken

  11-09-2018

meer  overige kamerstukken

Verslagen (27)

 • Conceptverslag Spoor

  ...Over Kijfhoek heb ik één belangrijk aanvullend punt. Ik heb Kijfhoek vandaag juist gepakt als voorbeeld voor andere rangeerterreinen. Ik wil niet dat ook andere rangeerterreinen straks onder verscherpt toezicht van de ILT komen. Ik vraag de staatssecretaris en het ministerie om structureel aandacht te hebben voor veiligheid, natuurlijk samen met de vervoerders en ProRail. Dan mijn laatste punt over het winterweer. ProRail is klaar. Ik hoop dat er ook NS-mensen in deze zaal zitten en dat ook de NS klaar is voor het winterweer. Kan de staatssecretaris nog even reageren op de vraag of de aanbevelingen van Locov, die ook genoemd zijn, omarmd en meegenomen worden in de uitvoering Ik dank de staatssecretaris. We zetten natuurlijk een aantal kritische...

  Verslagen

  11-10-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2018, over Spoor

  ...Als we de planning maken van de baanvakken, kunnen we ook aangeven hoe het zit met de combinaties. We gaan bijvoorbeeld in de context van PHS seinenoptimalisaties doen. Ook daar kijken we of er synergie te behalen is. Het zijn twee complexe programma's en we moeten goed kijken waar we in feite werk met werk kunnen maken. Dat staat in ieder geval helder op het netvlies. Is er inzicht in de corridors waarop de uitrol van ERTMS verplicht is in Europees verband en hoe hard zijn de afspraken met België en Duitsland Op pagina 16 van de voorgangsrapportage hebben we daar wat informatie over opgenomen, maar voor alle scherpte: in Nederland zijn opgenomen in het programma de corridors Kijfhoek-Roosendaal-België, Rotterdam-Betuwe-Zevenaar-grens en...

  Verslagen

  29984-760

  14-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017, over ERTMS/Spoorveiligheid

  ...Of is het een combinatie van deze drie factoren Graag krijg ik een reactie van de staatssecretaris hierop. Aangegeven is dat de toetsing door het Bureau ICT-toetsing, een instituut dat we in het leven hebben geroepen en dat de Kamer kan helpen, pas na het oordeel van de chief information officer kan plaatsvinden, dus volgtijdelijk. Dat kost ook weer tijd. Welke maatregelen worden genomen om verdere vertraging op dit vlak zo veel mogelijk te vermijden Verder zou ik graag weten wat de gevolgen voor de Europese verplichtingen en voor de afspraken met België zijn als de beslissing pas begin 2018 wordt genomen. En in hoeverre kunnen we volstaan met minder automatische treinbeïnvloeding Kan de staatssecretaris bij vertraging in het vervolg melden...

  Verslagen

  33652-58

  27-07-2017

meer  verslagen