Besluitenlijst procedurevergadering commissie IenW d.d. 13 maart 2019

Veldhoven-van der Meer - 7 maart 2019 Voortgangsrapportage van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) over de tweede helft van 2018 - 23645-687 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi op 21 maart 2019. 17. Agendapunt: Advies ACM over regulering van ov-betaalmarkt Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 7 maart 2019 Advies ACM over regulering OV Betaalmarkt - 23645-686 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi op 21 maart 2019. 18. Agendapunt: Incidentenonderzoeken rangeerterrein Kijfhoek Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.

14 mrt 2019
2019D10768

Agenda procedurevergadering commissie IenW d.d. 13 maart 2019

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 7 maart 2019 Advies ACM over regulering OV Betaalmarkt - 23645-686 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi op 21 maart 2019. 18. Agendapunt: Incidentenonderzoeken rangeerterrein Kijfhoek Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 21 februari 2019 Incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018 - 29893-237 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 28 maart 2019. 19. Agendapunt: Stand van zaken inzake wetsvoorstel differentiatie parkeertarieven Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van

11 mrt 2019
2019D09676

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 5 september

Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris te verzoeken om de vertrouwelijke informatie die ProRail heeft gedeeld met de gemeente Zwijndrecht ten aanzien van spooremplacement Kijfhoek met de Kamer te delen Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Laçin (SP) - 6 september 2018 Verzoek van het lid Laçin (SP) om informatie te delen over Kijfhoek. - 2018Z15413 Besluit: Conform voorstel. Overig (besloten) Geen agendapunten Griffier: M.Y. Israel Activiteitnummer: 2018A01427 25

6 sep 2018
2018D42738

Incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018

Eventueel relevante uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek naar de veiligheidssituatie en -cultuur zullen bij de opzet van de renovatie worden meegenomen. Zoals eerder aangegeven in het AO over ERTMS/spoorveiligheid d.d. 4 december 2018 (Kamerstuk 29 893, nr. 236) en in reactie op de motie van de leden Amhaouch (CDA) en Schonis (D66) verwacht ik hierover voor de zomer van dit jaar, samen met de bestuurlijke kopgroep, een besluit te kunnen nemen en uw Kamer te informeren. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl Aahangsel Handelingen II 2017/18, nr. 3190 Kamerstuk 29 984, nr. 794

20 feb 2019
2019D07613

Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

geboekt kunnen worden. Sectorpartijen zijn gestart met het verbeteren van de efficiëntie in de havenlogistiek, het zoeken in de dienstregeling naar meer mogelijkheden voor 740 meter lange treinen, het vormgeven van het convenant duurzaam spoorvervoer en het identificeren van kansen voor deregulering. Zo is op 9 december jl. door ProRail in samenwerking met een spoorgoederenvervoerder en DB Netz een praktijkproef uitgevoerd met een goederentrein van 740 meter die vanaf Kijfhoek over de Brabantroute via Venlo naar Viersen (Duitsland) en vice versa heeft gereden. De eerste resultaten van de proef zijn positief; een nadere evaluatie volgt nog. Zelf werk ik nu met prioriteit aan het opstellen van de aangekondigde subsidieregeling als korting op de

20 dec 2018
2018D60981

Stand van zaken spoorveiligheid

Hiermee ontstaat een uniform en gedeeld beeld van de voorzieningen die hulpdiensten op een emplacement kunnen verwachten. Op Kijfhoek wordt onderzocht op welke manier, naast de voorzieningen vanwege de betreffende categorie, aanvullend maatregelen kunnen worden genomen vanwege de unieke logistieke functie in het spoorgoederennetwerk. Naar aanleiding van een aantal veiligheidsincidenten op Kijfhoek afgelopen zomer, heeft de ILT verscherpt toezicht ingesteld en heeft ProRail aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. ProRail spant zich samen met de spoorwegondernemingen maximaal in om de veiligheid op Kijfhoek te kunnen waarborgen en heeft een integraal verantwoordelijk manager voor het emplacement aangesteld, werk-procedures aangescherpt en toezicht

27 nov 2018
2018D56626

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

dit tijdens haar inspectie op Kijfhoek geconstateerd en in een brief aan de directies van ProRail en de onderhoudsaannemer gemeld. Deze incidenten zijn onder andere het gevolg van menselijke fouten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Ik onderschrijf de analyse van de ILT en ik deel de opvatting dat dergelijke incidenten voorkomen moeten worden. De directie van ProRail heeft direct na de incidenten zelf maatregelen getroffen en werkt volledig mee aan de maatregelen van de ILT om dit soort incidenten in de toekomst niet meer te kunnen laten plaatsvinden. Vraag 4 Was het u bekend dat de veiligheid op Kijfhoek in deze ernstige mate in het geding is Zo ja, sinds wanneer Zo nee, waarom niet Antwoord 4 Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

12 sep 2018
2018D43547

De veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

2018Z14604 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. (ingezonden 13 augustus 2018) 1 Heeft u het bericht gelezen dat de veiligheid in Kijfhoek structureel in gevaar is 1) 2 Bent u ook geschrokken van de conclusie uit het genoemde bericht dat veiligheidsinstructies bij groot onderhoud niet worden nageleefd en dat treindienstleiders de verantwoordelijken daar niet op aanspreken 3 Wat is uw visie op de conclusie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat ProRail bij werkzaamheden voorrang geeft aan het rangeren boven veiligheid 4 Was het u bekend dat de veiligheid op Kijfhoek in deze ernstige mate in het geding is Zo ja, sinds wanneer

13 aug 2018
2018D40958

Antwoord op vragen van de leden Hoogland, Vermue en Albert de Vries over berichten dat er steun van Europa te verwachten is voor twee goederenspoorverbindingen die de Zeeuwse havens kunnen aansluiten op het spoorwegnet van de Antwerpse en de Gentse haven

havens van Antwerpen en Vlissingen zal kunnen versterken en ook kansen biedt voor in Brabant gevestigde bedrijven Antwoord 4 Ik zie vooralsnog geen aanleiding om het besluit van mijn ambtsvoorganger te heroverwegen. In een brief van 26 juni 2014 (Kamerstuk 30 373, nr. 55) is de Kamer bericht dat de beperkte hoeveelheden vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor tussen Vlissingen en Antwerpen, een nader onderzoek naar de aanleg van een spoorverbinding Vlissingen - Antwerpen (de zogeheten ‘VeZA-boog’) niet rechtvaardigt. Daar komt nog bij dat het ‘onnodig twee keer op en neer rijden’ tussen Roosendaal en Kijfhoek inmiddels niet meer nodig is, omdat deze treinen op het spooremplacement Roosendaal ‘kop maken’ (van rijrichting veranderen).

29 nov 2016
2016D45809

Motie van de leden Amhaouch en Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 984 Nr. 794 constaterende dat Kijf hoek qua veiligheid grote~ kent terwijl er nog steeds geen duidelijkheid is over de aanleg van calamiteitenwegen;. verzoekt de regering in overleg met betrokkenen spoedig duidelijkheid te geven over de aanleg van voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijf hoek; , en gaat over tot de orde van de dag, .Amhaouch Schonis Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN SCHONIS Voorgesteld 7 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

7 nov 2018
2018D53004

Nader gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 105)

de brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering om ProRail te vragen, in kaart te brengen op welke andere rangeerterreinen het risico op een vergelijkbare brand bestaat en om, indien nodig, met Prorail tot afspraken te komen, die er toe leiden dat Prorail, net als op rangeerterrein Kijfhoek, ook op die andere rangeerterreinen een bedrijfsbrandweer zal vestigen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 26 956, nr. 109

29 jun 2011
2011D35495

Gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 101)

brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende, dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering om Prorail te vragen, in kaart te brengen op welke andere rangeerterreinen het risico op een vergelijkbare brand bestaat en om indien nodig, net als op rangeerterrein Kijfhoek, ook op andere rangeerterreinen een bedrijfsbrandweer te vestigen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 26 956, nr. 105

6 jun 2011
2011D29193

Lijst van ingekomen stukken

februari 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2018, over de aanpak van radicalisering in Arnhem - 29754-490 minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 februari 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 49 - 29754-491 minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 februari 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018 - 29893-237 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 21 februari 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Antwoorden op aanvullende vragen naar aanleiding van het concept Programma van

5 mrt 2019
2019D08649

herziene convocatie algemeen overleg Spoor d.d. 4 april

Meer – 13 februari 2019 Toelichting op de overschrijdingen van de risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor - 30373-69 Agendapunt: Toekomstbeeld openbaar vervoer Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer – 6 februari 2019 Toekomstbeeld openbaar vervoer - 23645-685 Agendapunt: Incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018 Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer – 21 februari 2019 Incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018 - 29893-237 Agendapunt: Jaarverantwoordingen en jaarrapportage impactvolle verstoring 2018 NS en ProRail Zaak: Brief regering - staatssecretaris van

28 feb 2019
2019D08376


Moties ingediend bij het VAO Spoor

29984-794  Motie van de leden Amhaouch en Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek   29984-793  Motie van de leden Kröger en Laçin over het reduceren van de technische complexiteit op de HSL-Zuid  

13 nov 2018
2018P17236

Conceptverslag Spoor

685); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 februari 2019 inzake incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018 (29893, nr. 237); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 26 maart 2019 inzake jaarverantwoordingen en jaarrapportage impactvolle verstoring 2018 NS en ProRail (29984, nr. 827); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 27 maart 2019 inzake beantwoording vragen commissie over het toekomstbeeld openbaar vervoer (23645, nr. 689); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 28 maart 2019 inzake project PHS Meteren-Boxtel (32404, nr. 91). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag

4 apr 2019
2019D14805

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 december 2018, over nationale veiligheid en crisisbeheersing

aan de minister. De voorzitter: Mevrouw Laan, wilt u nog reageren Nee Dan geef ik tot slot het woord aan mevrouw Den Boer van de D66-fractie. Mevrouw Den Boer (D66): Dank u wel, voorzitter. Nederland kent dichtbevolkte gebieden. Mensen wonen in de buurt van spoorlijnen en wegen, waarlangs goederen en stoffen worden vervoerd die mogelijk gevaarlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. Zo rijden er wagons met gevaarlijke stoffen voorbij en komt er veel af op de meldkamer en de operationele hulpdiensten in de veiligheidsregio. Hulde aan deze professionals, die elke dag weer klaarstaan en paraat staan voor onze veiligheid. De minister geeft aan dat de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's zal worden uitgevoerd

19 dec 2018
2019D00008

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 december 2018, over Spoorveiligheid/ERTMS

de staatssecretaris ons verzekeren dat er geen onomkeerbare beslissingen worden genomen voordat wij inzage hebben gekregen in dat BIT-advies Zelf heb ik in de afgelopen tijd een aantal werkbezoeken afgelegd op het spoor. Ik heb heel wat dwarsliggers meegemaakt. Maar je ziet dan ook dat tussen die dwarsliggers inderdaad de gele bakens liggen van het ERTMS. Als je op de bok mag op de hsl Schiphol-Rotterdam, zie je ze liggen. Op Kijfhoek heb ik de nieuwe locomotief van DB Cargo gezien, met vijf pantografen bovenop maar evenveel van die sensoren voor veiligheidssystemen aan de onderkant. Dan ga je je wel zorgen maken over al die systemen die naast elkaar moeten werken. Ik vroeg aan de machinist die erop zat hoe de introductie van het vorige veiligheidssysteem

4 dec 2018
2018D59170