Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 5 september

Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris te verzoeken om de vertrouwelijke informatie die ProRail heeft gedeeld met de gemeente Zwijndrecht ten aanzien van spooremplacement Kijfhoek met de Kamer te delen Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Laçin (SP) - 6 september 2018 Verzoek van het lid Laçin (SP) om informatie te delen over Kijfhoek. - 2018Z15413 Besluit: Conform voorstel. Overig (besloten) Geen agendapunten Griffier: M.Y. Israel Activiteitnummer: 2018A01427 25

6 sep 2018
2018D42738

Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 4 juli 2012

Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 juli 2012 Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) - 2012Z13416 Besluit: Voor kennisgeving aannemen. 15. Agendapunt: Aanbieding convenant warme-BLEVE-vrij samenstellen en rijden van treinen Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 juli 2012 Aanbieding convenant warme-BLEVE-vrij samenstellen en

4 jul 2012
2012D29084

HERZIENE agenda procedurevergadering IM d.d. 4 juli 2012

2012Z13492 Voorstel: Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet, waarvoor reeds een brief over de bezoldiging van de directie van ProRail staat geagendeerd. 5 7a. Agendapunt: Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 juli 2012 Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) - 2012Z13416 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 7b. Agendapunt: Aanbieding convenant warme-BLEVE-vrij

29 jun 2012
2012D28319

Incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018

Eventueel relevante uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek naar de veiligheidssituatie en -cultuur zullen bij de opzet van de renovatie worden meegenomen. Zoals eerder aangegeven in het AO over ERTMS/spoorveiligheid d.d. 4 december 2018 (Kamerstuk 29 893, nr. 236) en in reactie op de motie van de leden Amhaouch (CDA) en Schonis (D66) verwacht ik hierover voor de zomer van dit jaar, samen met de bestuurlijke kopgroep, een besluit te kunnen nemen en uw Kamer te informeren. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl Aahangsel Handelingen II 2017/18, nr. 3190 Kamerstuk 29 984, nr. 794

20 feb 2019
2019D07613

Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

geboekt kunnen worden. Sectorpartijen zijn gestart met het verbeteren van de efficiëntie in de havenlogistiek, het zoeken in de dienstregeling naar meer mogelijkheden voor 740 meter lange treinen, het vormgeven van het convenant duurzaam spoorvervoer en het identificeren van kansen voor deregulering. Zo is op 9 december jl. door ProRail in samenwerking met een spoorgoederenvervoerder en DB Netz een praktijkproef uitgevoerd met een goederentrein van 740 meter die vanaf Kijfhoek over de Brabantroute via Venlo naar Viersen (Duitsland) en vice versa heeft gereden. De eerste resultaten van de proef zijn positief; een nadere evaluatie volgt nog. Zelf werk ik nu met prioriteit aan het opstellen van de aangekondigde subsidieregeling als korting op de

20 dec 2018
2018D60981

Stand van zaken spoorveiligheid

Hiermee ontstaat een uniform en gedeeld beeld van de voorzieningen die hulpdiensten op een emplacement kunnen verwachten. Op Kijfhoek wordt onderzocht op welke manier, naast de voorzieningen vanwege de betreffende categorie, aanvullend maatregelen kunnen worden genomen vanwege de unieke logistieke functie in het spoorgoederennetwerk. Naar aanleiding van een aantal veiligheidsincidenten op Kijfhoek afgelopen zomer, heeft de ILT verscherpt toezicht ingesteld en heeft ProRail aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. ProRail spant zich samen met de spoorwegondernemingen maximaal in om de veiligheid op Kijfhoek te kunnen waarborgen en heeft een integraal verantwoordelijk manager voor het emplacement aangesteld, werk-procedures aangescherpt en toezicht

27 nov 2018
2018D56626

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

dit tijdens haar inspectie op Kijfhoek geconstateerd en in een brief aan de directies van ProRail en de onderhoudsaannemer gemeld. Deze incidenten zijn onder andere het gevolg van menselijke fouten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Ik onderschrijf de analyse van de ILT en ik deel de opvatting dat dergelijke incidenten voorkomen moeten worden. De directie van ProRail heeft direct na de incidenten zelf maatregelen getroffen en werkt volledig mee aan de maatregelen van de ILT om dit soort incidenten in de toekomst niet meer te kunnen laten plaatsvinden. Vraag 4 Was het u bekend dat de veiligheid op Kijfhoek in deze ernstige mate in het geding is Zo ja, sinds wanneer Zo nee, waarom niet Antwoord 4 Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

12 sep 2018
2018D43547

De veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

2018Z14604 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. (ingezonden 13 augustus 2018) 1 Heeft u het bericht gelezen dat de veiligheid in Kijfhoek structureel in gevaar is 1) 2 Bent u ook geschrokken van de conclusie uit het genoemde bericht dat veiligheidsinstructies bij groot onderhoud niet worden nageleefd en dat treindienstleiders de verantwoordelijken daar niet op aanspreken 3 Wat is uw visie op de conclusie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat ProRail bij werkzaamheden voorrang geeft aan het rangeren boven veiligheid 4 Was het u bekend dat de veiligheid op Kijfhoek in deze ernstige mate in het geding is Zo ja, sinds wanneer

13 aug 2018
2018D40958

Antwoord op vragen van de leden Hoogland, Vermue en Albert de Vries over berichten dat er steun van Europa te verwachten is voor twee goederenspoorverbindingen die de Zeeuwse havens kunnen aansluiten op het spoorwegnet van de Antwerpse en de Gentse haven

havens van Antwerpen en Vlissingen zal kunnen versterken en ook kansen biedt voor in Brabant gevestigde bedrijven Antwoord 4 Ik zie vooralsnog geen aanleiding om het besluit van mijn ambtsvoorganger te heroverwegen. In een brief van 26 juni 2014 (Kamerstuk 30 373, nr. 55) is de Kamer bericht dat de beperkte hoeveelheden vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor tussen Vlissingen en Antwerpen, een nader onderzoek naar de aanleg van een spoorverbinding Vlissingen - Antwerpen (de zogeheten ‘VeZA-boog’) niet rechtvaardigt. Daar komt nog bij dat het ‘onnodig twee keer op en neer rijden’ tussen Roosendaal en Kijfhoek inmiddels niet meer nodig is, omdat deze treinen op het spooremplacement Roosendaal ‘kop maken’ (van rijrichting veranderen).

29 nov 2016
2016D45809

Motie van de leden Amhaouch en Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 984 Nr. 794 constaterende dat Kijf hoek qua veiligheid grote~ kent terwijl er nog steeds geen duidelijkheid is over de aanleg van calamiteitenwegen;. verzoekt de regering in overleg met betrokkenen spoedig duidelijkheid te geven over de aanleg van voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijf hoek; , en gaat over tot de orde van de dag, .Amhaouch Schonis Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN SCHONIS Voorgesteld 7 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

7 nov 2018
2018D53004

Nader gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 105)

de brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering om ProRail te vragen, in kaart te brengen op welke andere rangeerterreinen het risico op een vergelijkbare brand bestaat en om, indien nodig, met Prorail tot afspraken te komen, die er toe leiden dat Prorail, net als op rangeerterrein Kijfhoek, ook op die andere rangeerterreinen een bedrijfsbrandweer zal vestigen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 26 956, nr. 109

29 jun 2011
2011D35495

Gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 101)

brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende, dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering om Prorail te vragen, in kaart te brengen op welke andere rangeerterreinen het risico op een vergelijkbare brand bestaat en om indien nodig, net als op rangeerterrein Kijfhoek, ook op andere rangeerterreinen een bedrijfsbrandweer te vestigen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 26 956, nr. 105

6 jun 2011
2011D29193


35011, 35012, 35016 Wijziging Kieswet

geldt voor heel veel toezeggingen die gedaan worden door bewindspersonen. We kunnen als Kamer moties aannemen tot we een ons wegen en we kunnen toezeggingen binnenslepen van hier tot Tokio; het heeft allemaal bitter weinig effect in de praktijk. En we hebben nogal wat moties tegenwoordig. Hoezeer de motiediarree toeslaat, zagen we dinsdag. Toen waren we meer dan een uur bezig met stemmen, inclusief moties over onze bezorgdheid over het rangeerterrein Kijfhoek, onze wens dat kinderen lopend naar school gaan, een verbod op rubberen kogels op het kunstgrasveld en de geldigheidsduur van twee jaar voor cadeaukaarten.

15 nov 2018
2018D59258

Stemming motie Spoor

16 Stemming motie Spoor Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Spoor, te weten: - de motie-Amhaouch/Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek (29984, nr. 794). (Zie vergadering van 7 november 2018.) In stemming komt de motie-Amhaouch/Schonis (29984, nr. 794). De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 22-16-1 13 november 2018 TK 22 Stemming motie Spoor Tweede Kamer

13 nov 2018
2018D58384

Moties ingediend bij het VAO Spoor

29984-794  Motie van de leden Amhaouch en Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek   29984-793  Motie van de leden Kröger en Laçin over het reduceren van de technische complexiteit op de HSL-Zuid  

13 nov 2018
2018P17236

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 december 2018, over nationale veiligheid en crisisbeheersing

aan de minister. De voorzitter: Mevrouw Laan, wilt u nog reageren Nee Dan geef ik tot slot het woord aan mevrouw Den Boer van de D66-fractie. Mevrouw Den Boer (D66): Dank u wel, voorzitter. Nederland kent dichtbevolkte gebieden. Mensen wonen in de buurt van spoorlijnen en wegen, waarlangs goederen en stoffen worden vervoerd die mogelijk gevaarlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. Zo rijden er wagons met gevaarlijke stoffen voorbij en komt er veel af op de meldkamer en de operationele hulpdiensten in de veiligheidsregio. Hulde aan deze professionals, die elke dag weer klaarstaan en paraat staan voor onze veiligheid. De minister geeft aan dat de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's zal worden uitgevoerd

19 dec 2018
2019D00008

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 december 2018, over Spoorveiligheid/ERTMS

de staatssecretaris ons verzekeren dat er geen onomkeerbare beslissingen worden genomen voordat wij inzage hebben gekregen in dat BIT-advies Zelf heb ik in de afgelopen tijd een aantal werkbezoeken afgelegd op het spoor. Ik heb heel wat dwarsliggers meegemaakt. Maar je ziet dan ook dat tussen die dwarsliggers inderdaad de gele bakens liggen van het ERTMS. Als je op de bok mag op de hsl Schiphol-Rotterdam, zie je ze liggen. Op Kijfhoek heb ik de nieuwe locomotief van DB Cargo gezien, met vijf pantografen bovenop maar evenveel van die sensoren voor veiligheidssystemen aan de onderkant. Dan ga je je wel zorgen maken over al die systemen die naast elkaar moeten werken. Ik vroeg aan de machinist die erop zat hoe de introductie van het vorige veiligheidssysteem

4 dec 2018
2018D59170

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 oktober 2018, over Spoor

Over Kijfhoek heb ik één belangrijk aanvullend punt. Ik heb Kijfhoek vandaag juist gepakt als voorbeeld voor andere rangeerterreinen. Ik wil niet dat ook andere rangeerterreinen straks onder verscherpt toezicht van de ILT komen. Ik vraag de staatssecretaris en het ministerie om structureel aandacht te hebben voor veiligheid, natuurlijk samen met de vervoerders en ProRail. Dan mijn laatste punt over het winterweer. ProRail is klaar. Ik hoop dat er ook NS-mensen in deze zaal zitten en dat ook de NS klaar is voor het winterweer. Kan de staatssecretaris nog even reageren op de vraag of de aanbevelingen van Locov, die ook genoemd zijn, omarmd en meegenomen worden in de uitvoering Ik dank de staatssecretaris. We zetten natuurlijk een aantal kritische

11 okt 2018
2018D49651