Zoekresultaten (342)

Sorteer op: relevantie datum

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 5 september

Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris te verzoeken om de vertrouwelijke informatie die ProRail heeft gedeeld met de gemeente Zwijndrecht ten aanzien van spooremplacement Kijfhoek met de Kamer te delen Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Laçin (SP) - 6 september 2018 Verzoek van het lid Laçin (SP) om informatie te delen over Kijfhoek. - 2018Z15413 Besluit: Conform voorstel. Overig (besloten) Geen agendapunten Griffier: M.Y. Israel Activiteitnummer: 2018A01427 25

6 sep 2018
2018D42738

Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 4 juli 2012

Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 juli 2012 Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) - 2012Z13416 Besluit: Voor kennisgeving aannemen. 15. Agendapunt: Aanbieding convenant warme-BLEVE-vrij samenstellen en rijden van treinen Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 juli 2012 Aanbieding convenant warme-BLEVE-vrij samenstellen en

4 jul 2012
2012D29084

HERZIENE agenda procedurevergadering IM d.d. 4 juli 2012

2012Z13492 Voorstel: Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet, waarvoor reeds een brief over de bezoldiging van de directie van ProRail staat geagendeerd. 5 7a. Agendapunt: Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 juli 2012 Antwoord op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, Nr 105) - 2012Z13416 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 7b. Agendapunt: Aanbieding convenant warme-BLEVE-vrij

29 jun 2012
2012D28319

Stand van zaken spoorveiligheid

Hiermee ontstaat een uniform en gedeeld beeld van de voorzieningen die hulpdiensten op een emplacement kunnen verwachten. Op Kijfhoek wordt onderzocht op welke manier, naast de voorzieningen vanwege de betreffende categorie, aanvullend maatregelen kunnen worden genomen vanwege de unieke logistieke functie in het spoorgoederennetwerk. Naar aanleiding van een aantal veiligheidsincidenten op Kijfhoek afgelopen zomer, heeft de ILT verscherpt toezicht ingesteld en heeft ProRail aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. ProRail spant zich samen met de spoorwegondernemingen maximaal in om de veiligheid op Kijfhoek te kunnen waarborgen en heeft een integraal verantwoordelijk manager voor het emplacement aangesteld, werk-procedures aangescherpt en toezicht

27 nov 2018
2018D56626

Negende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Tegen deze achtergrond is in 2016 een uitrolstrategie opgesteld die past binnen het Europese kader, het internationale treinverkeer bevordert en bijdraagt aan nationale doelstellingen (Kamerstukken II 2016/17, 33 652, nr. 45). In mijn brief bij de uitrolstrategie gaf ik aan dat het belangrijk is de bij de uitrolvolgorde gemaakte afwegingen te blijven toetsen en aan te passen waar nodig. In het Algemeen Overleg met uw Kamer van 28 juni jl. is besproken dat naar verwachting 300-350 km spoor (zeven tot acht baanvakken) van ERTMS kan worden voorzien nadat de basisinvestering en het proefbaanvak is gerealiseerd. Ook gaf ik aan te onderzoeken of ik het baanvak Eindhoven-Venlo inclusief de grensovergang kon vervroegen. Dit heeft geleid tot een aangepaste

19 okt 2018
2018D50469

Achtste voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS)

de planning met de infrastructuurbeheerders van Duitsland en België besproken. Op het traject via Venlo legt Duitsland volgens de vigerende planning zeven jaar eerder ERTMS aan. Ik heb aan het programma gevraagd versnellingsmogelijkheden in kaart te brengen voor het Nederlandse deel om een volledige uitrol op dit traject zo mogelijk eerder te bereiken. Voor België geldt dat op de route via Roosendaal het Belgische deel eerder van ERTMS wordt voorzien dan het Nederlandse deel. Het baanvak Kijfhoek – Roosendaal is een van de eerste baanvakken die wij in Nederland binnen dit programma voorzien van ERTMS. Ik zie nu geen mogelijkheden voor verdere versnelling, maar zal dit in de gaten blijven houden. In elke voortgangsrapportage zal ik u op de

28 mei 2018
2018D30621

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

dit tijdens haar inspectie op Kijfhoek geconstateerd en in een brief aan de directies van ProRail en de onderhoudsaannemer gemeld. Deze incidenten zijn onder andere het gevolg van menselijke fouten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Ik onderschrijf de analyse van de ILT en ik deel de opvatting dat dergelijke incidenten voorkomen moeten worden. De directie van ProRail heeft direct na de incidenten zelf maatregelen getroffen en werkt volledig mee aan de maatregelen van de ILT om dit soort incidenten in de toekomst niet meer te kunnen laten plaatsvinden. Vraag 4 Was het u bekend dat de veiligheid op Kijfhoek in deze ernstige mate in het geding is Zo ja, sinds wanneer Zo nee, waarom niet Antwoord 4 Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

12 sep 2018
2018D43547

De veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

2018Z14604 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. (ingezonden 13 augustus 2018) 1 Heeft u het bericht gelezen dat de veiligheid in Kijfhoek structureel in gevaar is 1) 2 Bent u ook geschrokken van de conclusie uit het genoemde bericht dat veiligheidsinstructies bij groot onderhoud niet worden nageleefd en dat treindienstleiders de verantwoordelijken daar niet op aanspreken 3 Wat is uw visie op de conclusie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat ProRail bij werkzaamheden voorrang geeft aan het rangeren boven veiligheid 4 Was het u bekend dat de veiligheid op Kijfhoek in deze ernstige mate in het geding is Zo ja, sinds wanneer

13 aug 2018
2018D40958

Antwoord op vragen van de leden Hoogland, Vermue en Albert de Vries over berichten dat er steun van Europa te verwachten is voor twee goederenspoorverbindingen die de Zeeuwse havens kunnen aansluiten op het spoorwegnet van de Antwerpse en de Gentse haven

havens van Antwerpen en Vlissingen zal kunnen versterken en ook kansen biedt voor in Brabant gevestigde bedrijven Antwoord 4 Ik zie vooralsnog geen aanleiding om het besluit van mijn ambtsvoorganger te heroverwegen. In een brief van 26 juni 2014 (Kamerstuk 30 373, nr. 55) is de Kamer bericht dat de beperkte hoeveelheden vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor tussen Vlissingen en Antwerpen, een nader onderzoek naar de aanleg van een spoorverbinding Vlissingen - Antwerpen (de zogeheten ‘VeZA-boog’) niet rechtvaardigt. Daar komt nog bij dat het ‘onnodig twee keer op en neer rijden’ tussen Roosendaal en Kijfhoek inmiddels niet meer nodig is, omdat deze treinen op het spooremplacement Roosendaal ‘kop maken’ (van rijrichting veranderen).

29 nov 2016
2016D45809

Motie van de leden Amhaouch en Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 984 Nr. 794 constaterende dat Kijf hoek qua veiligheid grote~ kent terwijl er nog steeds geen duidelijkheid is over de aanleg van calamiteitenwegen;. verzoekt de regering in overleg met betrokkenen spoedig duidelijkheid te geven over de aanleg van voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijf hoek; , en gaat over tot de orde van de dag, .Amhaouch Schonis Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN SCHONIS Voorgesteld 7 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

7 nov 2018
2018D53004

Nader gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 105)

de brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering om ProRail te vragen, in kaart te brengen op welke andere rangeerterreinen het risico op een vergelijkbare brand bestaat en om, indien nodig, met Prorail tot afspraken te komen, die er toe leiden dat Prorail, net als op rangeerterrein Kijfhoek, ook op die andere rangeerterreinen een bedrijfsbrandweer zal vestigen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 26 956, nr. 109

29 jun 2011
2011D35495

Gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 101)

brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende, dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering om Prorail te vragen, in kaart te brengen op welke andere rangeerterreinen het risico op een vergelijkbare brand bestaat en om indien nodig, net als op rangeerterrein Kijfhoek, ook op andere rangeerterreinen een bedrijfsbrandweer te vestigen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 26 956, nr. 105

6 jun 2011
2011D29193

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen (35011), Wijziging van de Kieswet ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenlanden verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (35012) en Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees parlement (35016) (ongecorrigeerd stenogram)

in dit huis worden simpelweg niet uitgevoerd. Toevallig kwam dat deze week nog ter sprake in een van de interne gremia van dit parlement, waar ik lid van mag zijn. Hetzelfde geldt voor heel veel toezeggingen die gedaan worden door bewindspersonen. We kunnen als Kamer moties aannemen tot we een ons wegen en we kunnen toezeggingen binnenslepen van hier tot Tokio; het heeft allemaal bitter weinig effect in de praktijk. En we hebben nogal wat moties tegenwoordig. Hoezeer de motiediarree toeslaat, zagen we dinsdag. Toen waren we meer dan een uur bezig met stemmen, inclusief moties over onze bezorgdheid over het rangeerterrein Kijfhoek, onze wens dat kinderen lopend naar school gaan, een verbod op rubberen kogels op het kunstgrasveld en de geldigheidsduur

15 nov 2018
2018D54846

Stemming motie Spoor

16 Stemming motie Spoor Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Spoor, te weten: - de motie-Amhaouch/Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek (29984, nr. 794). (Zie vergadering van 7 november 2018.) In stemming komt de motie-Amhaouch/Schonis (29984, nr. 794). De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 22-16-1 13 november 2018 TK 22 Stemming motie Spoor Tweede Kamer

13 nov 2018
2018D58384

Definitieve stemmingslijst dinsdag 13 november 2018

Kröger verzoekt haar motie op stuk nr. 20 aan te houden. 33 136, nr. 19 -de motie-Kröger over een verbod op de winning van schaliegas 33 136, nr. 20 (aangehouden) -de motie-Kröger over permanente monitoring van het grondwater Stemmingen 11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor 29 984, nr. 793 -de motie-Kröger/Laçin over het reduceren van de technische complexiteit op de HSL-Zuid 29 984, nr. 794 -de motie-Amhaouch/Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek Stemmingen 12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verkeersveiligheid 32 861, nr. 35 -de motie-Kröger over stimuleren van lopend of fietsend naar school gaan 32 861, nr. 36 (aangehouden) -de motie-Kröger over een voorschrift voor het juiste

13 nov 2018
2018D54233

Moties ingediend bij het VAO Spoor

29984-794  Motie van de leden Amhaouch en Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek   29984-793  Motie van de leden Kröger en Laçin over het reduceren van de technische complexiteit op de HSL-Zuid  

13 nov 2018
2018P17236

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 oktober 2018, over Spoor

Over Kijfhoek heb ik één belangrijk aanvullend punt. Ik heb Kijfhoek vandaag juist gepakt als voorbeeld voor andere rangeerterreinen. Ik wil niet dat ook andere rangeerterreinen straks onder verscherpt toezicht van de ILT komen. Ik vraag de staatssecretaris en het ministerie om structureel aandacht te hebben voor veiligheid, natuurlijk samen met de vervoerders en ProRail. Dan mijn laatste punt over het winterweer. ProRail is klaar. Ik hoop dat er ook NS-mensen in deze zaal zitten en dat ook de NS klaar is voor het winterweer. Kan de staatssecretaris nog even reageren op de vraag of de aanbevelingen van Locov, die ook genoemd zijn, omarmd en meegenomen worden in de uitvoering Ik dank de staatssecretaris. We zetten natuurlijk een aantal kritische

11 okt 2018
2018D49651

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2018, over Spoor

Als we de planning maken van de baanvakken, kunnen we ook aangeven hoe het zit met de combinaties. We gaan bijvoorbeeld in de context van PHS seinenoptimalisaties doen. Ook daar kijken we of er synergie te behalen is. Het zijn twee complexe programma's en we moeten goed kijken waar we in feite werk met werk kunnen maken. Dat staat in ieder geval helder op het netvlies. Is er inzicht in de corridors waarop de uitrol van ERTMS verplicht is in Europees verband en hoe hard zijn de afspraken met België en Duitsland Op pagina 16 van de voorgangsrapportage hebben we daar wat informatie over opgenomen, maar voor alle scherpte: in Nederland zijn opgenomen in het programma de corridors Kijfhoek-Roosendaal-België, Rotterdam-Betuwe-Zevenaar-grens en

14 feb 2018
2018D05943

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017, over ERTMS/Spoorveiligheid

Of is het een combinatie van deze drie factoren Graag krijg ik een reactie van de staatssecretaris hierop. Aangegeven is dat de toetsing door het Bureau ICT-toetsing, een instituut dat we in het leven hebben geroepen en dat de Kamer kan helpen, pas na het oordeel van de chief information officer kan plaatsvinden, dus volgtijdelijk. Dat kost ook weer tijd. Welke maatregelen worden genomen om verdere vertraging op dit vlak zo veel mogelijk te vermijden Verder zou ik graag weten wat de gevolgen voor de Europese verplichtingen en voor de afspraken met België zijn als de beslissing pas begin 2018 wordt genomen. En in hoeverre kunnen we volstaan met minder automatische treinbeïnvloeding Kan de staatssecretaris bij vertraging in het vervolg melden

5 jul 2017
2017D21379