Besluitenlijst procedurevergadering commissie IenW d.d. 13 maart 2019

2019 Advies ACM over regulering OV Betaalmarkt - 23645-686 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi op 21 maart 2019. 18. Agendapunt: Incidentenonderzoeken rangeerterrein Kijfhoek Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.

14 mrt 2019
2019D10768

Agenda procedurevergadering commissie IenW d.d. 13 maart 2019

vervoer en taxi op 21 maart 2019. 18. Agendapunt: Incidentenonderzoeken rangeerterrein Kijfhoek Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 21 februari 2019 Incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018 - 29893-237 Voorstel: Agenderen

11 mrt 2019
2019D09676

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 5 september

ten aanzien van spooremplacement Kijfhoek met de Kamer te delen Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Laçin (SP) - 6 september 2018 Verzoek van het lid Laçin (SP) om informatie te delen over Kijfhoek. - 2018Z15413 Besluit: Conform voorstel. Overig (besloten) Geen agendapunten

6 sep 2018
2018D42738

Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek

Ze constateren dat de feitelijke risico’s voor de externe veiligheid rond het emplacement beperkt zijn en dat er geen structureel probleem is met de veiligheidscultuur (het risicobewust omgaan met veiligheid door medewerkers). De medewerkers op Kijfhoek hebben volgens de onderzoekers, in tegenspraak

12 jun 2019
2019D24719

Ontwikkelingen spoorveiligheid

van gedragsmaatregelen. Een voorbeeld hiervan is de pilot met flitscamera’s in Hilversum, die goede resultaten heeft opgeleverd. Er wordt momenteel een business case opgesteld voor de mogelijke uitrol hiervan. Stand van zaken veiligheid Kijfhoek Naar aanleiding van de incidenten op Kijfhoek in de zomer

4 jun 2019
2019D22977

Programmabeslissing ERTMS

De aanleg van deze eerste baanvakken zal ten tweede gebeuren door één leverancier, opdat de complexiteit van het samen laten werken van ICT-systemen van twee of meer leveranciers wordt vermeden. Ingeschat wordt dat de afhankelijkheid van één leverancier een risico is dat pas op langere termijn zwaarder

17 mei 2019
2019D20208

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

het heuvelproces ten opzichte van het uitvoeren van geplande werkzaamheden Dat kan veroorzaken dat de werkzaamheden onder tijdsdruk moeten worden uitgevoerd en dat kan een onveilige situatie tot gevolg hebben. De ILT heeft dit tijdens haar inspectie op Kijfhoek geconstateerd en in een brief aan de directies

12 sep 2018
2018D43547

De veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

2018Z14604 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. (ingezonden 13 augustus 2018) 1 Heeft u het bericht gelezen dat de veiligheid in Kijfhoek structureel in gevaar is 1) 2 Bent u ook geschrokken van

13 aug 2018
2018D40958

Antwoord op vragen van de leden Hoogland, Vermue en Albert de Vries over berichten dat er steun van Europa te verwachten is voor twee goederenspoorverbindingen die de Zeeuwse havens kunnen aansluiten op het spoorwegnet van de Antwerpse en de Gentse haven

en Antwerpen, een nader onderzoek naar de aanleg van een spoorverbinding Vlissingen - Antwerpen (de zogeheten ‘VeZA-boog’) niet rechtvaardigt. Daar komt nog bij dat het ‘onnodig twee keer op en neer rijden’ tussen Roosendaal en Kijfhoek inmiddels niet meer nodig is, omdat deze treinen op het spooremplacement

29 nov 2016
2016D45809

Motie van de leden Amhaouch en Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 984 Nr. 794 constaterende dat Kijf hoek qua veiligheid grote~ kent terwijl er nog steeds geen duidelijkheid is over de aanleg van calamiteitenwegen;. verzoekt de regering in overleg met betrokkenen spoedig duidelijkheid te geven over de aanleg

7 nov 2018
2018D53004

Nader gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 105)

overwegende dat de burgemeester van Zwijndrecht naar aanleiding van de brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering

29 jun 2011
2011D35495

Gew motie Van Tongeren over bedrijfsbrandweer bij spoorwegemplacementen (t.v.v. 26956, nr. 101)

overwegende, dat de burgemeester van Zwijndrecht naar aanleiding van de brand op rangeerterrein Kijfhoek om een bedrijfsbrandweer bij het spoorwegemplacement gevraagd heeft; overwegende, dat ProRail toegezegd heeft dat er vanaf 2012 een bedrijfsbrandweer komt op rangeerterrein Kijfhoek; verzoekt de regering

6 jun 2011
2011D29193

Lijst van ingekomen stukken

29544-917 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 juni 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek - 29893-240 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 juni 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Toezegging

18 jun 2019
2019D25627Moties ingediend bij het VAO Spoor

29984-794  Motie van de leden Amhaouch en Schonis over voldoende calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek   29984-793  Motie van de leden Kröger en Laçin over het reduceren van de technische complexiteit op de HSL-Zuid  

13 nov 2018
2018P17236

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2019, over Spoor

685); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 februari 2019 inzake incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018 (29893, nr. 237); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 26 maart 2019 inzake jaarverantwoordingen en jaarrapportage

4 apr 2019
2019D14805

58e vergadering, dinsdag 5 maart 2019

F.B.J. Grapperhaus - 22 februari 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 49 - 29754-491 minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 februari 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018 - 29893-237 staatssecretaris

5 maart 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 december 2018, over nationale veiligheid en crisisbeheersing

Dank u wel, voorzitter. Nederland kent dichtbevolkte gebieden. Mensen wonen in de buurt van spoorlijnen en wegen, waarlangs goederen en stoffen worden vervoerd die mogelijk gevaarlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. Zo rijden er wagons met gevaarlijke stoffen voorbij

19 dec 2018
2019D00008