Werkgroep herziening Kamerregels van start

De werkgroep die het Reglement van Orde gaat herzien is dinsdag 13 maart 2018 van start gegaan. In het Reglement van Orde staan alle regels over de werkwijze van de Tweede Kamer. “Een historische werkgroep”, aldus Kamervoorzitter Khadija Arib, die de werkgroepleden ontving voor een startgesprek. “Het is van belang voor de huidige, maar zeker ook voor de toekomstige generatie volksvertegenwoordigers, dat het Reglement van Orde voldoende houvast biedt voor de vergaderingen van de Tweede Kamer.” SGP-Kamerlid Kees van der Staaij zal de werkgroep voorzitten, waarin verder negen fracties zijn vertegenwoordigd.

Reglement van Orde

Reglement van Orde

Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bestaat uit verschillende onderdelen, van vergaderregels tot een handleiding voor het behandelen van een wetsvoorstel, van regels voor een burgerinitiatief tot richtlijnen over vertrouwelijke stukken. Het Reglement wordt met regelmaat op onderdelen herzien. Dat is onlangs bijvoorbeeld nog gebeurd met nieuwe regels voor het overnemen van moties en met het vastleggen van de positie van de commissievoorzitters. Maar een algehele herziening gebeurt niet vaak. In 1993 was dit voor het laatst het geval.

Is modernisering nodig?

Khadija Arib: “Het is goed om alle artikelen uit het Reglement van Orde Kamerbreed tegen het licht te houden. Het Reglement van Orde is namelijk een soort kerstboom geworden. Elke keer wordt er een nieuwe wijziging aan opgehangen waardoor je bijna de samenhang kwijtraakt. En misschien zijn er gewoonten ontstaan die helemaal niet vastgelegd zijn in het Reglement van Orde. Of zijn sommige dingen vastgelegd waar we nu weinig mee doen.” De kernvraag die de werkgroep in opdracht van het Presidium moet beantwoorden, is of het Reglement van Orde nog voldoende houvast biedt of dat aanpassing of modernisering nodig is. Als dat laatste het geval is, zal de werkgroep daar ook concrete voorstellen voor doen. De werkgroep zal ter inspiratie bijvoorbeeld naar andere parlementen kijken, gesprekken voeren met (oud)-Kamerleden en zich verdiepen in bestaand onderzoek.

Brede steun is nodig

Kees van der Staaij (SGP) neemt als nestor van de Tweede Kamer het voorzitterschap van de werkgroep op zich. “Ik besef dat het doornemen van het Reglement van Orde niet ieders grootste hobby is, maar ik weet zeker dat we een manier weten te vinden waaraan iedereen met plezier kan deelnemen.” Van der Staaij zou het bijvoorbeeld prachtig vinden als het wekelijkse vragenuur in de Kamer levendiger kan worden. “Maar dan is het wel belangrijk dat er een breed draagvlak is voor onze voorstellen. Goede ideeën zijn er genoeg, maar daar moet dan wel brede steun voor zijn.”

Kamervoorzitter Khadija Arib zegde bij de behandeling van de Raming 2018 toe de herziening van het Reglement van Orde in gang te zetten. De werkgroep is gevormd na het aantreden van een nieuwe Kamer, om te voorkomen dat de samenstelling van de werkgroep door Kamerverkiezingen ingrijpend zou wijzigen. De voorlopige planning is dat de werkgroep voor 1 maart 2019 een eindrapport aan het Presidium aanbiedt, waarschijnlijk in de vorm van een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde.

Samenstelling

De werkgroep voor de herziening van het Reglement van Orde bestaat uit één Kamerlid uit elke fractie groter dan vijf Kamerleden, en twee leden namens de overige fracties. Dat leidt tot de volgende samenstelling:

  • Kees van der Staaij (SGP)
  • Joost Sneller (D66)
  • Hanke Bruins Slot (CDA)
  • Lilianne Ploumen (PvdA, was Henk Nijboer tot en met mei 2018)
  • Michiel van Nispen (SP)
  • Aukje de Vries (VVD)
  • Tom van der Lee (Groenlinks, was Rik Grashoff tot en met juni 2018)
  • Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren)
  • Thierry Baudet (Forum voor Democratie)
  • Raymond de Roon (PVV)