Eindrapport onderzoek uitvoeringsorganisaties overhandigd

Commissievoorzitter André Bosman heeft op donderdag 25 februari het eindrapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) overhandigd aan Kamervoorzitter Khadija Arib. In het rapport constateert de commissie onder meer dat burgers in de knel komen door slechte samenwerking tussen kabinet, Tweede Kamer en uitvoeringsorganisaties. In het nieuwe regeerakkoord moet meer aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid van beleid en de menselijke maat daarin, aldus de commissie.

Bekijk deze video waarin de commissieleden vertellen over het onderzoek:

Panorama algemene politieke beschouwingen

Laden
00:00
00:00

Eindrapport

Professionals bij uitvoeringsorganisaties moeten meer ruimte krijgen voor maatwerk aan de balie. De Tweede Kamer moet zelf contacten onderhouden met de werkvloer en burgers om de vinger aan de pols te kunnen houden bij uitvoeringsorganisaties. En de informatievoorziening vanuit het kabinet over de uitvoerbaarheid van wetten moet veel beter, zo valt te lezen in het onderzoeksrapport Klem tussen balie en beleid. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn gebaseerd op een breed onderzoek naar de uitvoering van beleid.

Zeven aanbevelingen

De TCU benadrukt dat Nederlandse uitvoeringsorganisaties in het algemeen goed presteren. Er komen echter ook mensen klem te zitten door uitvoeringsproblemen – sommigen zelfs heel ernstig. Naar schatting 20 procent van de burgers kan niet goed uit de voeten met de wet- en regelgeving, op meerdere beleidsterreinen. De commissie doet zeven aanbevelingen voor een betere balans tussen departementen, Kamer en uitvoeringsorganisaties.

1. Praat met de burger en de uitvoeringsorganisaties.

2. Schenk meer aandacht aan de uitvoerbaarheid van beleid en aan doenvermogen (burgers moeten de wet niet alleen kennen, maar ook ‘kunnen’: ze moeten ernaar kunnen handelen).

3. Signaleer en adresseer problemen in de uitvoering zo snel mogelijk.

4. Creëer meer vertrouwen binnen de driehoek Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties.

5. Verbeter de kennis- en informatiepositie van de Tweede Kamer.

6. Geef de uitvoering meer waardering en de professionals meer zeggenschap.

7. Evalueer de impact van deze aanbevelingen een jaar na behandeling in de Tweede Kamer.

Bouwstenen

“We hebben niet gekeken naar afzonderlijke problemen of incidentele gevallen, maar naar rode draden in het geheel. Een belangrijke constatering is dat er vaak over de uitvoering wordt gesproken, maar te weinig mét de uitvoering wordt gesproken,” aldus Bosman. “Met dit rapport leveren we de bouwstenen voor een betere publieke dienstverlening met een menselijker gezicht. De aanbevelingen die we doen, zijn direct toepasbaar. Signalen over falende wetgeving aan de balie, op de departementen en in de Kamer moeten actief opgepakt worden. Uitvoering van beleid moet een vast onderdeel worden van kabinetsformaties.”

Over de commissie

De TCU is op 5 maart 2020 van start gegaan. De commissie bestaat uit de Kamerleden André Bosman (VVD, voorzitter), Nevin Özütok (GL, ondervoorzitter), Evert Jan Slootweg (CDA), Cem Laçin (SP), John Kerstens (PvdA), Maarten Groothuizen (D66) en Corrie van Brenk (50PLUS). De commissie onderzocht de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties en het verlies van de menselijke maat daarbij. De parlementaire onderzoekscommissie heeft de gehele keten bekeken: van werkvloer tot belangenorganisaties van burgers, van uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, CBR (rijbewijzen) en UWV (uitkeringen) tot ambtenaren van ministeries. Ook de rol van de Tweede Kamer is onder de loep genomen. In totaal zijn er door de commissie een veertigtal personen gehoord.

  • Meer informatie over het rapport, de hoorzittingen, onderzoeksvragen en samenstelling van de commissie vindt u op de commissiepagina

Kamervoorzitter Khadija Arib neemt het eindrapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties in ontvangst.