Kamerstukken

Zoekresultaten (547.540)

U zoekt in Kamerstukken

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister stuurt in het eerstvolgende halfjaarbericht politie een update over de doorlooptijden van zedenzaken en een nadere beantwoording van de vragen van mevrouw Mutluer ten aanzien van dit onderwerp.

TZ202403-021

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister komt uiterlijk voor de zomer terug op de mogelijkheden van nader onderzoek naar de rol van 'enablers'.

TZ202403-019

Toegezegd aan Helder, L.M.J.S.

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister komt bij de voortgangsbrief zeden, in juni of juli, schriftelijk terug op de vragen van mevrouw Michon-Derkzen over de regelgeving ten aanzien van bedrijven met betrekking tot online seksueel overschrijdend gedrag. De minister informeert op verzoek van de heer Eerdmans de Kamer in deze

TZ202403-018

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister van Justitie en Veiligheid komt in het volgende halfjaarbericht politie terug op de volgende onderwerpen: 1. de triggers voor uitstroom uit de politieorganisatie; 2. de samenwerking tussen politie en Defensie met het zicht op zijinstroom; 3. de modernisering van het sterktebegrip, dat nader geconcretiseerd wordt;

TZ202312-036

Toezeggingen

Toezegging bij Femicide

Toezegging bij Femicide. De minister stuurt de contouren van het integrale plan van aanpak in het voorjaar van 2024 naar de Kamer, en gaat in dit integrale plan in op de volgende punten: de afzonderlijke strafbaarstelling van femicide, de uitkomsten van de afspraken met de uitvoeringsorganisaties over deskundigheidsbevordering en opleiding, het

TZ202310-053

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. In het volgende halfjaarbericht politie gaat de minister in op: - de stand van zaken rondom de arbeidsmarktstrategie politie. - de tekorten van wijkagenten in basisteams - de cijfers over hoeveel agenten er daadwerkelijk inzetbaar zijn - het nationaliteitsverseiste bij de politie Limburg - de ontwikkelingen rondom de

TZ202307-067

Toezeggingen

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022. In de volgende halfjaarsbrief over ondermijning, die najaar 2023 naar de Kamer wordt gestuurd, geeft de minister meer informatie over het opnemen van financiƫle paragrafen in processen-verbaal met als doel afpakken bij iedere strafzaak.

TZ202306-324

Toezeggingen

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022. De minister zegt toe in de volgende voortgangsrapportage ondermijning in te gaan op de voortgang met betrekking tot de onvolkomenheden in beheer van de afpakketen.

TZ202306-323

Toezeggingen

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022. De minister zegt toe in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over ondermijning in te gaan op de doelstellingen met betrekking tot internationaal afpakken en indien mogelijk indicatoren hierin op te nemen.

TZ202306-322

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie. De staatssecretaris neemt de vragen van het lid Bikker (ChristenUnie) over de B8/3-regeling mee in de reactie op het WODC-rapport en neemt daarin ook het onderzoek van het Leger des Heils over uitbuiting in Europa mee.

TZ202306-018

Toegezegd aan Bikker, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie. De staatssecretaris neemt de vragen van het lid Kuik (CDA) over uitstapprogramma's mee in de evaluatie over uitstapprogramma's. Bij de start van de evaluatie zal een tijdspad met betrekking tot de evaluatie naar de Kamer gestuurd worden.

TZ202306-016

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie. De staatssecretaris brengt verslag uit van zijn werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

TZ202306-017

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister stuurt eind 2023 het eindrapport van de commissie Sorgdrager naar de Kamer.

TZ202305-105

Toegezegd aan Helder, L.M.J.S.

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De Kamer ontvangt voor de zomer de eerstvolgende monitoringsrapportage van de commissie Schneiders.

TZ202305-106

Toezeggingen

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. De minister stuurt de Kamer een brief over de ontwikkeling rondom de strafmaat voor uithalers en de discussie daaromtrent.

TZ202304-060

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.