kamerstukken

Zoekresultaten (1.630)

U zoekt op ‘abortus’ U zoekt in Kamerstukken

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg. De minister komt schriftelijk terug op de wijze van vergoeding van abortussen voor onverzekerde vrouwen, naar aanleiding van een vraag van mevrouw Paulusma, en vervolgens ook mevrouw Ellemeet. Dan zie ik nog twee handen, vingers. Mevrouw Den

2022D29836

Brieven regering

Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

tijdens AVVN77. Gendergelijkheid, vrouwenrechten en seksuele reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) Bestaande druk op gendergelijkheid, vrouwenrechten en SRGR is versterkt door COVID-19. Geweld tegen vrouwen, kindhuwelijken, moedersterfte, ongeplande zwangerschappen en onveilige abortussen nemen toe. Decennia aan vooruitgang op deze thema’s lopen

2022D31406

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de Jaarrapportage 2020 Wet afbreking zwangerschap (Wafz) (Kamerstuk 30371-47)

commissie, Smals Adjunct-griffier van de commissie, Krijger Vragen en opmerkingen vanuit de fracties en reactie van de bewindspersoon De leden van de VVD-fractie vragen of er, los van de demografische kenmerken, inzicht is te geven in de beweegredenen achter een abortus en of deze informatie van vrouwen – uiteraard geanonimiseerd – gedocumenteerd

2022D31049

Brieven regering

Toezegging, gedaan tijdens het debat over het Jaarverslag en slotwet VWS over het jaar 2021 op 30 juni 2022

subsidie kan verstrekken voor activiteiten die passen binnen het beleid van het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS verstrekt daarom, in lijn met de Kaderegeling, alleen subsidies voor activiteiten die passen in het kabinetsbeleid. Het opwerpen van taboes voor basisvoorwaarden zoals toegang tot abortus zorg is uiteraard geen onderdeel van dit

2022D30832

Brieven regering

Visie op preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen

zal per persoon verschillen en is afhankelijk van het genomen besluit. Een vrouw die koos om de zwangerschap af te breken heeft een andere hulpvraag dan degene die koos voor het ouderschap, pleegzorg of afstand ter adoptie. Voor nazorg na een abortus ligt het uitbreiden van de opdracht aan de organisaties die momenteel keuzehulp bieden voor de hand.

2022D30569

Kamervragen

Het vastleggen van het recht op abortus in het Europees Handvest van grondrechten van de Europese Unie

het recht op abortus in het Europees Handvest van grondrechten van de Europese Unie (ingezonden 5 juli 2022). Vraag 1 Deelt u onze afschuw over het feit dat vrouwen in de Verenigde Staten (VS) het fundamentele recht op abortus is ontnomen door het intrekken van Roe v. Wade, waardoor in de helft van de Amerikaanse staten abortus een strafbaar feit wordt?

2022D29165

Brieven regering

Kabinetsinzet burgerfora bij klimaat- en energiebeleid

belangen en meningen naar voren te brengen dan naar voren komen in het reguliere politieke debat. In omstreden kwesties kan een burgerforum helpen om politieke patstellingen te doorbreken en maatschappelijke geschillen te beslechten. Een goed voorbeeld van hoe dit kan werken is Ierland. Daar liepen discussies over het homohuwelijk en abortus langs de

2022D28623

Overige Kamerstukken

Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (ongecorrigeerd stenogram)

gaat ook over het vooruitlopen op zaken en veranderende omstandigheden, in dit geval bij het voorbeeld van de app in Amerika die vrouwen hun cyclus laat bijhouden. Dat lijkt een hartstikke mooie app en die is eigenlijk bedoeld om data te verzamelen. Die wordt dan in één keer mogelijk ingezet om te kijken of er illegale abortussen zijn gepleegd, omdat

2022D28327

Plenaire verslagen

99e vergadering, donderdag 30 juni 2022

99e vergadering, donderdag 30 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte; Hoofdlijnendebat Digitale zaken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hoofdlijnendebat Digitale zaken; Maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis; Sluiting;

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Strolenberg over het artikel in Binnenlands Bestuur 'Beschouw de burger als volwaardige gesprekspartner'

samenleving te benutten en politieke patstellingen te doorbreken. Een goed voorbeeld van hoe dit kan werken is Ierland. Daar liepen discussies over het homohuwelijk en abortus langs de gebruikelijke politieke weg vast.

2022D27417

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2022, over Medische ethiek / Orgaandonatie

Zoals ik ook al tegen de heer Paternotte zei: er is echt wel genoeg om vrolijk en verheugd over te zijn, als je kijkt naar de stappen die we rond abortus zetten. Maar één belangrijke stap wordt nu nog niet gezet. Dat gaat over abortus uit het Wetboek van Strafrecht halen. Ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is dat het een symbolische waarde heeft,

2022D23620

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 mei 2022, over Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte

Ik vind het juist heel pijnlijk om zo vaak terug te horen dat er onvoldoende ruimte was om te kijken naar alternatieven. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 30% van de vrouwen die keuzehulp had, hierop werd gewezen door een zorgverlener zoals de huisarts. Dat is de reden dat wij vanuit het ongelofelijk ingrijpende karakter van een abortus zeggen: het

2022D22875

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Raad Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Raad Buitenlandse Zaken. Nog weer andere – maar dat kwam in het gesprek nauwelijks naar voren – zeggen: ik wil gebruikmaken van de mogelijkheid van abortus. Ik vind dat wij echt moeten kijken hoe we ook voor deze groep slachtoffers wat kunnen doen. Ik ben het zeer eens met het gevoel dat

2022D19838

Overige Kamerstukken

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

een meisje van 18, was dat een hele grote stap. Ze werd onderwijzeres. In die tijd werd je geacht om je werk neer te leggen als je zwanger werd. We komen van ver als het gaat om vrouwenrechten en we zijn er helaas ook nog lang niet. Kijk naar wat er in de Verenigde Staten gebeurt met abortus, maar kijk ook naar wat er hier gebeurt met MeToo. 86-5-7 1

2022D32227

Plenaire verslagen

86e vergadering, woensdag 1 juni 2022

86e vergadering, woensdag 1 juni 2022; Opening; Duurzaam vervoer; Circulaire economie; Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021; Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet digitale overheid; Aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen; Aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen; Sluiting;

Naar boven