Kamerstukken

Zoekresultaten (464.265)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorstel van Wet

Voorstel van Wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1 987-1988 20 5 85 R aamwet A dviesraden b uitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid Nr. 1 K ONINKLIJKE B OODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van W et Raamwet Adviesraden buitenlands,

2007D01002

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1 987-1988 20 5 85 R aamwet A dviesraden b uitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid Nr. 1 K ONINKLIJKE B OODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van W et Raamwet Adviesraden buitenlands,

2007D01001

Overige Kamerstukken

Memorie van Toelichting

Memorie van Toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1 987-1988 20 5 85 R aamwet A dviesraden b uitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid IMr. 3 M EMORIE V AN T OELICHTING I. A L G E M E EN 1. V oorgeschiedenis In augustus 1982 stemde de ministerraad in met de uitvoering van een deelproject externe advisering in

2007D01003

Wetsvoorstellen

Raamwet Adviesraden buitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid

Raamwet Adviesraden buitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid

Indiener H. van den Broek
minister van Buitenlandse Zaken
+ 2 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
20585

Indiener H. van den Broek
minister van Buitenlandse Zaken
+ 2 anderen

Buitenlandse Zaken

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. Tweede K amer d er S taten-Generaal 2 Vergaderjaar 1 987-1988 20 5 85 R aamwet A dviesraden b uitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid Nr. 4 N OTA V AN V ERBETERING Ontvangen 11 juli 1988 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) moet de volgende verbetering worden aangebracht: In artikel 12, eerste lid, w ordt de

2007D01006

Overige Kamerstukken

Verslag (nader, tweede nader etc)

Verslag (nader, tweede nader etc). Tweede K amer d er S taten-Generaal 2 Vergaderjaar 1 988-1989 20 5 85 R aamwet A dviesraden b uitenlands ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid Nr. 5 ' Samenstelling: Leden: Van Dis (SGP), Stoffelen (PvdA), Ter Beek (PvdA), ondervoorzitter, Aarts (CDA), Meijer (PvdA), Beinema (CDA), Stemerdink (PvdA), Van

2007D01007

Overige Kamerstukken

Nota n.a.v. verslag

Nota n.a.v. verslag. Tweede K amer der S taten-Generaal 2 Vergaderjaar 1 988-1989 20 5 85 R aamwet A dviesraden b uitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid IMr. 6 M EMORIE V AN A N T W O O RD Ontvangen 12 juli 1989 Hoofdstuk I. Inleiding, voorgeschiedenis en beschouwingen over de betrokken adviesorganen Hoofdstuk II. Aard en

2007D01008

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede K amer d er S taten-Generaal 2 Vergaderjaar 1 988-1989 20 5 85 R aamwet A dviesraden b uitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid Nr- 7 N OTA V AN W IJZIGING Ontvangen 12 juli 1989 A. In artikel 1, onderdeel a, wordt de omschrijving van «Onze Ministers» vervangen door: de in artikel 2, derde lid,

2007D01009

Overige Kamerstukken

20585, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 12 juli 1989)

20585, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 12 juli 1989). Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 12 juli 1989) 20 585 Raamwet Adviesraden buitenlands, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen

2008D10032

Overige Kamerstukken

Verslag (nader, tweede nader etc)

Verslag (nader, tweede nader etc). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20585 Raamwet adviesraden buitenlands–, ontwikkelingssamenwerkings– en defensiebeleid Nr. 8 1 Samenstelling: Leden: Van Dis (SGP), Stoffelen (PvdA), Aarts (CDA), voorzitter, Beinema (CDA), Stemerdink (PvdA), Van Mierlo (D66), Gualthérie van Weezel

2007D01010

Overige Kamerstukken

Nota n.a.v. verslag

Nota n.a.v. verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 Raamwet adviesraden buitenlands, ontwikkelingssamenwerkings– en defensiebeleid NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG Ontvangen 26 juli 1990 In deze nota naar aanleiding van het eindverslag gaan de ondergete– kenden in op de opmerkingen en nadere vragen die door de

2007D01011

Overige Kamerstukken

Memorie van Toelichting

Memorie van Toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22139 Wijziging van de Landbouwkwaliteitswet Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Het onderhavige voorstel strekt er voornamelijk toe een ruimere basis te scheppen voor de keuring en het toezicht op de naleving van de Landbouwkwaliteitswet door privaatrechtelijke

2007D01013

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22139 Wijziging van de Landbouwkwaliteitswet Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371). De toelichtende memorie

2007D01012

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Landbouwkwaliteitswet

Wijziging van de Landbouwkwaliteitswet

Indiener J.D. Gabor
staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
22139

Indiener J.D. Gabor
staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige Kamerstukken

Voorstel van Wet

Voorstel van Wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 Wijziging van de Zaaizaad– en Plantgoedwet KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Zaaizaad– en Plantgoedwet. De toelichtende memorie (en bijlagen) die het

2007D01017

Naar boven