Kamerstukken

Zoekresultaten (116.885)

U zoekt in Kamerstukken, Vanaf 08/06/2021

Toezeggingen

Toezegging bij Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024

Toezegging bij Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024. De minister stuurt de Kamer een brief met daarin een nadere toelichting van wat in de Voorjaarsnota 2024 staat over de aan passing van de Wet geneesmiddelenprijzen en de besparing die die oplevert.

TZ202404-128

Toezeggingen

Toezegging bij Toeslagen

Toezegging bij Toeslagen. De staatssecretaris zegt toe om terug te komen op de vraag van het lid Idsinga over de vooringevulde formulieren.

TZ202404-127

Toezeggingen

Toezegging bij Toeslagen

Toezegging bij Toeslagen. De staatssecretaris zegt toe om een overzicht te geven van waar ze staan met de invorderingsstrategie in de volgende stand-van-zakenbrief.

TZ202404-126

Toezeggingen

Toezegging bij Toeslagen

Toezegging bij Toeslagen. De staatssecretaris zegt het lid Grinwis toe om in de volgende stand-van-zakenbrief te rapporteren over de actualiteit van (de grootte van) het niet-gebruik en op de vraag hoe en hoe vaak gecommuniceerd kan worden richting de Kamer over de cijfers m.b.t. het niet-gebruik van toeslagen.

TZ202404-125

Toegezegd aan Grinwis, P.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Toeslagen

Toezegging bij Toeslagen. De staatssecretaris zegt toe om uit te zoeken of er een hoogleraar is die Toeslagen in diens portefeuille heeft, voert hierover een warm gesprek met de minister van OCW en komt er voor het zomerreces op terug in de stand-van-zakenbrief.

TZ202404-124

Toezeggingen

Toezegging bij mbo

Toezegging bij mbo. De minister gaat verder uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om niet uit te vallen bij aangetoonde dyscalculie, bijvoorbeeld als het gaat om de rekentoets, en zal de Kamer daar schriftelijk over informeren.

TZ202404-123

Toezeggingen

Toezegging bij mbo

Toezegging bij mbo. Voor de zomer informeert de minister de Kamer over stand van zaken van het bol-offensief, hierin gaat hij ook in op het studentenreisproduct voor mbo-studenten.

TZ202404-122

Toezeggingen

Toezegging bij mbo

Toezegging bij mbo. Omtrent stagevergoedingen informeert de minister de Kamer binnen enkele weken over de cao-afspraken. En eind dit jaar stuurt hij het onderzoek wettelijke verankering stagevergoeding naar de Kamer.

TZ202404-121

Toezeggingen

Toezegging bij mbo

Toezegging bij mbo. Bij de evaluatie van de wet Rechtspositie mbo studenten komt de minister terug op de uitval van moeders in het mbo.

TZ202404-120

Toezeggingen

Toezegging bij mbo

Toezegging bij mbo. In de vsv-rapportage (Voortijdig schoolverlaten) neemt de minister de aard en omvang van de groep uitgevallen mbo-studenten die terug willen keren in het mbo, maar niet toegelaten worden mee.

TZ202404-119

Toezeggingen

Toezegging bij mbo

Toezegging bij mbo. De minister informeert de Kamer in het najaar over de uitvoering van het bindend studie advies.

TZ202404-118

Toezeggingen

Toezegging bij mbo

Toezegging bij mbo. In de voortgangsrapportage Werkagenda mbo komt de minister terug op de problemen rondom studentenkaarten.

TZ202404-117

Toezeggingen

Toezegging bij mbo

Toezegging bij mbo. De minister informeert de Kamer begin volgend jaar over het onderzoek naar welke vormen van medezeggenschap in het mbo wettelijk verankerd kunnen worden.

TZ202404-116

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024

Moties ingediend bij het debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024. 21501-20-2075  Motie van de leden Van Campen en Boswijk over de Oekra├»ense landbouwsector maximaal ondersteunen en Russische ondermijning daarvan tegengaan...

2024P06791

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe de brief over doorverkoop van vorderingen voor het commissiedebat Juridische beroepen aan de Kamer te sturen.

TZ202402-013

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.