9.661 resultaten gevonden voor ‘ggz’

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 13 mei 2020, over uitvoering motie over verkrijgen vso-diploma

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 13 mei 2020, over uitvoering motie over verkrijgen vso-diploma. Verslag. Velen van hen zijn voor hun functioneren afhankelijk van de ggz. Daar gebeuren hele mooie dingen waar deze leerlingen veel baat bij hebben, maar door de coronacrisis zijn de ggz-instellingen

35300-VIII-187
Indiener O.C. Tellegen
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Voortgang en afronding overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen naar de Zvw

gebruik. De NZa geeft aan een potentieel risico te zien dat instellingen ten onrechte eerstelijns prestaties in rekening brengen voor specifieke paramedische zorg en/of paramedische zorg in de ggz. De NZa geeft aan dat het ten aanzien van de twee eerstgenoemde risico’s niet nodig of mogelijk is om stijging

2020D21284
Indiener M.J. van Rijn
minister voor Medische Zorg
Antwoord op vragen van het lid Kuiken over een toename van geweld door verwarde personen

de uitvraag van het Trimbos Instituut niet op zichzelf staat. Specifiek voor de ggz werken we aan het in beeld krijgen van de gevolgen van de huidige maatregelen op de cliënten: welke behoefte hebben zij in relatie tot de zorg en in welke mate kan de ggz – gegeven de huidige situatie – hierin voorzien

2020D21231
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wlz-zorginkoopkader 2021-2023

GGZ en de Gehandicaptenzorg heeft ZN aangegeven om met de verschillende stakeholders per branche de gezamenlijke opgave te verkennen, aanhakend bij wat in de verschillende sectoren al gebeurt (bijv. kwaliteitsuitgangspunten GGZ). Het meerjarige Wlz-inkoopkader biedt ruimte om het jaar 2022 en 2023 met

2020D21213
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 23

Minister J&V) 4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media) 5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW) 6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange)

2020D21169
Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (Kamerstuk 35470-XVI-1)

de planning van dit onderzoek Zo nee, waarom niet Toelichting op de instrumenten De leden van de VVD-fractie constateren dat het hoofdlijnenakkoord ggz nu één jaar loopt en vragen de staatssecretaris om een tussenbalans op te maken.

2020D21170
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluitenlijst procedurevergadering PV VWS d.d. 28 mei 2020 (via videoverbinding)

P. Blokhuis - 12 mei 2020 Gateway Review ketenprogramma Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - 35370-4 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie d.d. 8 juni 2020. Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel

2020D21039
Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 8 ‘Zorg voor kwetsbare mensen’ (Kamerstuk 25295-249)

brief. Reactie op vragen van de GroenLinks-fractie Vraag 20 Vraag Wanneer is een inventarisatie voor de eerste keer gedaan hoeveel persoonlijke beschermingsmiddelen en specifiek mondkapjes voor de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de maatschappelijke opvang, jeugdzorg, thuiszorg,

2020D20970
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluiten naar aanleiding van OMT advies 25 mei 2020

Besluiten naar aanleiding van OMT advies 25 mei 2020. Gegeven het belang van dagbesteding kan op de volgende wijze praktisch invulling worden gegeven aan zorgvuldig vervoer naar de dagbesteding:  - voor kinderen tot en met 18 jaar hoeft de anderhalve meter minder strikt te worden gehanteerd (in lijn

2020D20885
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Verslag van een schriftelijke overleg over COVID-19 Update stand van zaken

Verslag van een schriftelijke overleg over COVID-19 Update stand van zaken. Dan hebben zij de garantie dat de rekening door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Kan de minister toelichten hoe gemeenten gecompenseerd worden voor de extra kosten die zij momenteel maken Tenslotte, kan de minister inzicht bieden

25295-381
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Convocatie algemeen overleg - GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie - 8 juni 2020 - 14.00 - 18.30 uur

Convocatie algemeen overleg - GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie - 8 juni 2020 - 14.00 - 18.30 uur. Logo Den Haag, 2 november 2007. Blokhuis – 25 juni 2019 Vervoer van personen met verward gedrag - 25424-476 Agendapunt: Integrale beleidsreactie

2020D20640
Indiener H.J. Post
griffier
Verslag van een schriftelijk overleg over openbaar vervoer en taxi

Verslag van een schriftelijk overleg over openbaar vervoer en taxi. Concessieverleners bepalen, mede op basis van de inzichten verkregen via een marktconsultatie van alle potentiele concessiehouders, welke eisen zij opnemen ter waarborging van de sociale veiligheid. Bij onderhands te gunnen concessies

23645-717
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Verslag een schriftelijk overleg over de nationale veiligheid (Kamerstuk 29628-931)

de ambulante hulpverlening als gevolg van de coronacrisis substantiële gevolgen zou hebben voor de toename van het aantal (E33) meldingen bij de politie. Ik heb dan ook geen aanleiding om te denken dat de bestaande samenwerkingsafspraken van politie met de GGZ en het bestaande Handelingskader niet voldoen

2020D20667
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz en het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG in verband met het stellen van eisen omtrent de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg

acute zorgketen organiseren. Ketenpartners in de acute zorg zoals ziekenhuizen met een afdeling spoedeisende hulp (hierna: SEH), Regionale Ambulancevoorzieningen, huisartsenposten (hierna: HAPs) en crisisdiensten voor acute geestelijke gezondheidszorg (hierna: ggz), alsmede in veel gevallen ook verloskundigen,

2020D20399
Memorie van toelichting

Een voertuig dat niet bestemd is voor vervoer van de patiënt, zoals een auto waarin (uitsluitend) zorgverleners worden vervoerd, bijvoorbeeld een auto waarin medewerkers van de RAV, de huisartsenpost of de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) worden vervoerd, zonder dat daarin patiënten

35471-3
Indiener M.J. van Rijn
minister voor Medische Zorg
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 22

Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media) 5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW) 6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V) 7. Debat over

2020D20164
Antwoord op vragen van de leden Kuiken, Bergkamp en Van Nispen over duivelsuitdrijving bij kinderen en andere misstanden binnen religieuze gemeenschappen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken, Bergkamp en Van Nispen over duivelsuitdrijving bij kinderen en andere misstanden binnen religieuze gemeenschappen. Antwoord vraag 5 Ja, die mening deel ik. Van elk bestuur van een organisatie, zo ook religieuze gemeenschappen, verwacht ik dat zij slachtoffers en

2020D19976
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Dam en Van den Berg over het bericht 'Volop onbegrip tussen politie en ggz'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Dam en Van den Berg over het bericht 'Volop onbegrip tussen politie en ggz'. Wanneer verwacht u dat alle relevante basisteams deze cursus hebben gehad Of is dat überhaupt niet de bedoeling Vraag 6 Kunt u aangeven hoe het staat met het landelijk meldnummer

2020D19857
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
Bijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2019

Bijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2019. Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019. Diversen Dit betreft een aantal kleinere mutaties, waaronder extra middelen voor uitvoerende taken van gemeenten als gevolg van de invoering van de Wet verplichte ggz (20 miljoen euro) en extra middelen

35470-2
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
Financieel jaarverslag van het Rijk 2019

beslag 8 Actualisering Zvw ‒ 558 9 Actualisering Wlz ‒ 71 10 Ramingsbijstelling opleidingen ‒ 225 11 Jeugdhulp 350 12 Ramingsbijstelling geneesmiddelen ‒ 120 13 Nominaal en onverdeeld Zvw ‒ 72 14 Ambulantisering in de ggz 50 15 Tegenvaller Wlz 190 16 Actualisering Zvw (NJN en FJR) ‒ 602 17

35470-1
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
Memorie van toelichting

350 350 0 Vergoeding hoofdstembureaus verkiezingen 82 82 0 ‒ 82 Verhoging taalniveau statushouders 20.000 20.000 20.000 0 Verlenging impuls regionale Samenwerking GGZ 930 930 930 0 Versterking lokale aanpak jihadisme 6.538 6.538 6.538 0 Versterking lokale werkgelegenheid Groningen 1.900 1.900 1.900

35470-B-4
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

een belangrijk aandachtspunt in 2019. Dit thema kwam vaak naar voren bij reguliere toezichtbezoeken. Daarnaast is met een meer beschouwende blik gekeken. Zo analyseerde de inspectie in de sector ggz of eventuele personeelsproblemen een rol speelden bij gemelde calamiteiten. Binnen de verpleeghuiszorg

33149-61
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Conceptverslag Update coronavirus

vergelijkingen. Vervolgens zijn de twee andere sprekers aan de beurt. Mevrouw Kaljouw zal ons informeren over het opstarten van de reguliere zorg, waarbij zij tevens kort zal ingaan op de ggz. De heer De Gouw zal spreken over het testbeleid en het bron- en contactonderzoek. De procedure voor de technische

2020D20269
Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over de gevolgen van de coronamaatregelen voor relatie- en opvoedingsondersteuning

drempels voor het aanvragen van relatie- en/of gezinsondersteuning te verlagen, zoals het (tijdelijk) opheffen van het eigen risico bij een intake of het (tijdelijk) toestaan van een intake in de ggz zonder verwijzing van een huisarts Antwoord 5 In de Zvw dient sprake te zijn van een «GGZ-stoornis»

2020D19405
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Klachtbeeld 2019

bij het LMZ zijn binnengekomen in 2019. Belangrijke onderwerpen in 2019 waren: terugroepacties van medicatie, medicatietekorten, wachtlijstproblematiek in de GGZ, implantaten en tandartsen die plotseling vertrokken waren. Tegelijk met dit Klachtbeeld publiceren we het Jaarbeeld. Dit geeft een beeld van

2020D19810

Kies periode

tot Toepassen