Brieven regering

Zoekresultaten (77.732)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Reactie inzake berichtgeving ministerie van VWS

Reactie inzake berichtgeving ministerie van VWS. Hierbij bied ik u mijn reactie op de verzoeken van uw vaste commissie van VWS van zowel 17 januari 2024 (bericht vertrek hoogste ambtenaar ministerie; kenmerk 2024Z00446), als 14 februari...

2024D06919

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024

Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024. met de ambitie om dit aan te nemen tijdens de Raad WSBVC en de Raad ECOFIN van juni. Inhoud/achtergrond/tijdpad onderhandelingen De vragen voor het beleidsdebat zijn ten...

2024D06893

Brieven regering

Uitstel toezending Kabinetsreactie op het artikel 'De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid' van Follow the Money

Uitstel toezending Kabinetsreactie op het artikel 'De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid' van Follow the Money. Uitstelbrief Kabinetsreactie op het artikel 'De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid' van Follow the Money Datum 27 februari...

2024D06899

Brieven regering

Reactie op vragen, gesteld tijdens het debat over oversterfte van 15 februari 2024, over de koppeling van medische gegevens die in de coronaperiode zouden zijn gedeeld, ondanks dat hier nadrukkelijk geen toestemming voor was gegeven door de patiënt

Reactie op vragen, gesteld tijdens het debat over oversterfte van 15 februari 2024, over de koppeling van medische gegevens die in de coronaperiode zouden zijn gedeeld, ondanks dat hier nadrukkelijk geen toestemming voor was gegeven door...

2024D06901

Brieven regering

Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018. Uitstel Nederland heeft ten opzichte van andere Europese lidstaten een grote trustsector.1 Trustdienstverlening kan gepaard gaan met hoge integriteitrisico’s. Daarom heeft Nederland een apart wettelijk kader voor trustkantoren om integriteitsrisico’s...

2024D06903

Brieven regering

Winter Briefing 2024 Task force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland

Winter Briefing 2024 Task force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland.

2024D06995

Brieven regering

Verlenging subsidieregeling Versterking cyberweerbaarheid

Verlenging subsidieregeling Versterking cyberweerbaarheid. Verlenging In de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald dat subsidieregelingen een vervaltermijn van maximaal vijf jaren bevatten. De subsidiemodule Versterking cyberweerbaarheid van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies heeft een vervaldatum van 1...

2024D06981

Brieven regering

Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank

Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank. Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank Datum 27 februari 2024 Betreft Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de...

2024D06966

Brieven regering

Framework Agreement steunverlening KLM

Framework Agreement steunverlening KLM. Framework Uw Kamer heeft met de motie Krul (Kamerstuk 31 936, nr. 1119) verzocht om het contract tussen KLM en de staat (Framework Agreement) vertrouwelijk in te zien. In dit Framework Agreement...

2024D06962

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief “Reactie m.b.t. handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)” van A. van A. te Heemstede

Reactie op verzoek commissie over de brief “Reactie m.b.t. handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)” van A. van A. te Heemstede. Reactie Hierbij zend ik u de door de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat verzochte...

2024D06951

Brieven regering

Jaarverslag Adviescommissie VOG politiegegevens 2023

Jaarverslag Adviescommissie VOG politiegegevens 2023. haar werkzaamheden in het jaar 2023 nog onvoldoende in staat te voelen om inhoudelijk tot conclusies en aanbevelingen te komen. Het jaarverslag richt zich dan ook vooral op de institutionele kant...

2024D06954

Brieven regering

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening. Informatieverzoek Op 26 februari heeft uw Kamer verzocht om het Impact Assessment over de Natuurherstelverordening met de Tweede Kamer te delen, voorafgaand aan de stemming over het voorlopig akkoord in het Europees...

2024D06861

Brieven regering

Journalistieke alliantie RPO en NLPO

Journalistieke alliantie RPO en NLPO. Journalistieke alliantie RPO en NLPO Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 44152591 Bijlagen 1 Document Journalistieke alliantie NLPO en RPO...

2024D06933

Brieven regering

Toestemming voor deelname van de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs aan het rondetafelgesprek Leesvaardigheid

Toestemming voor deelname van de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs aan het rondetafelgesprek Leesvaardigheid. Toestemming deelname directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs aan rondetafelgesprek Leesvaardigheid Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus...

2024D06917

Brieven regering

Besluit nadeelcompensatie Uniper

Besluit nadeelcompensatie Uniper. Besluit Met deze brief informeer ik u over mijn besluit over de nadeelcompensatie die ik Uniper toeken voor het nadeel dat zij heeft geleden als gevolg van de productiebeperking bij het gebruik van...

2024D06876