Brieven regering

Zoekresultaten (70.003)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Brief regering

Brieven regering

Aanpassing doelgroep beschermingsrichtlijn

Aanpassing doelgroep beschermingsrichtlijn. hier voornamelijk derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning. Op basis van deze signalen en het feit dat derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning veelal veilig kunnen terugkeren naar het land van herkomst heb ik besloten derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning per 19 juli

2022D31546

Brieven regering

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025. 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 362 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij verstuur ik u, zoals ik heb toegezegd in het Commissie Debat Duurzaam Vervoer van 29 juni jl., het Nationaal

2022D31537

Brieven regering

Stand van zaken koppeling gegevens uithuisplaatsingen gedupeerden kinderopvangtoeslag

Stand van zaken koppeling gegevens uithuisplaatsingen gedupeerden kinderopvangtoeslag. de planning van het uitvoeren van de koppeling heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen om vooruitlopend op de juridische grondslag de noodzakelijke koppeling uit te voeren en ouders alvast te informeren. Het koppelen van persoonsgegevens is in algemene zin een

2022D31512

Brieven regering

Afspraken Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV

Afspraken Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV. 23 645 Openbaar vervoer Nr. 768 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Het openbaar vervoer is er voor iedereen. Daar hoort bij dat alle reizigers, ook als zij een beperking hebben, zelfstandig

2022D31451

Brieven regering

Reactie op het EU-voorstel: Verordening inzake natuurherstel COM (2022) 304

Reactie op het EU-voorstel: Verordening inzake natuurherstel COM (2022) 304. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3470 Brief van de minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 In antwoord op het verzoek van 6 juli jl. om

2022D31459

Brieven regering

Beantwoording resterende vragen, gesteld tijdens het commissiedebat De Staat van de Volkshuisvesting van 30 juni 2022

Beantwoording resterende vragen, gesteld tijdens het commissiedebat De Staat van de Volkshuisvesting van 30 juni 2022. 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 932 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij stuur ik u de antwoorden

2022D31536

Brieven regering

Onderzoeksrapport doeltreffendheid van de wezenuitkering

Onderzoeksrapport doeltreffendheid van de wezenuitkering. 30 982 Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. 65 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij bied ik u het onderzoek “Doeltreffendheid van de

2022D31513

Brieven regering

Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium

Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium. voegt het debiteurenbeleid geen leed toe: sanctionering vindt plaats bij de boeteoplegging. Het is daarom niet nodig om in het debiteurenbeleid onderscheid te maken tussen ‘fouten’ of ‘moedwillig misbruik’. Zij worden gelijk behandeld. Ik bezie een en ander nog op het effect dat dit heeft in

2022D31523

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu Nr. 367 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de

2022D31533

Brieven regering

Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen

Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen. 28 325 Bouwregelgeving 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 239 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli

2022D31470

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Boswijk c.s. over het ontwikkelen van een strategie voor bescherming van de cruciale infrastructuur in de Noordzee (Kamerstuk 35925-X-22)

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Boswijk c.s. over het ontwikkelen van een strategie voor bescherming van de cruciale infrastructuur in de Noordzee (Kamerstuk 35925-X-22). vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 18

2022D31511

Brieven regering

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld'

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld'. Kabinetsreactie Hierbij zend ik u het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Publieke investeringen in een politiek-bestuurlijke context: Waar voor ons geld. Centraal in dit onderzoek staat de vraag hoe het kabinet efficiënt en

2022D31444

Brieven regering

Stand van zaken wetsvoorstel toekomst pensioenen

Stand van zaken wetsvoorstel toekomst pensioenen. dit pagina’s 7, 48, 49, 53, 54 en 94. Schriftelijke inbreng van de Tweede Kamer Uw Kamer heeft bij het verslag en het nader verslag uitgebreid vragen gesteld over het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Op een aantal punten is aangegeven dat de schriftelijke inbreng aanleiding is geweest voor de

2022D31292

Brieven regering

Besluit verlaagde omzetdrempels zorg

Besluit verlaagde omzetdrempels zorg. 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 275 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Op 1 januari 2023 verloopt de algemene maatregel van bestuur (hierna: AMvB) die

2022D31336

Brieven regering

Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. . b) Impact assessment Commissie De Commissie is op basis van de evaluatie van Richtlijn 2009/128/EG tot de conclusie gekomen dat de lidstaten op uiteenlopende en ongelijke wijze de uitvoering, toepassing en handhaving hiervan ter hand hebben genomen. De Europese Rekenkamer constateerde

2022D31423

Naar boven