Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (133)

U zoekt in Dekker, S.

Wetsvoorstellen

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van vooral technische aard. Daarbij gaat het om verschrijvingen, taalkundige omissies, foutieve verwijzingen en andere technische gebreken. Om de kwaliteit van...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

F.B.J. Grapperhaus CDA
Dekker S. (VVD)
36003

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Herpositionering in rechtspositie voor individuele rechterlijke ambtenaren

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra) en enkele andere wetten in verband met de herpositionering overeenstemmingsvereiste met betrekking tot rechtspositionele regels en de gevolgen voor individuele rechterlijke ambtenaren. In dit wetsvoorstel wordt geregeld...

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Dekker S. (VVD)
36006

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Introductie gecombineerde geslachtsnaam

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat ouders hun kind een dubbele achternaam kunnen geven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de op 29 januari 2019 door de Tweede Kamerleden Groothuizen en Bergkamp ingediende (gewijzigde) motie (35000 VI...

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Dekker S. (VVD)
35990

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en een aantal andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019. Richtlijn (EU) 2019/1152...

Indiener A.D. Wiersma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

S. Dekker VVD
35962

Indiener A.D. Wiersma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming

De richtlijn modernisering consumentenbescherming wil zorgen voor een betere handhaving van Europese consumentenregels. Ook worden Europese consumentenregels aangepast zodat zij beter geschikt zijn voor nieuwe, met name digitale ontwikkelingen. Met deze richtlijn worden vooral de regels...

Indiener S.A. Blok
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

minister Blok
S. Dekker VVD
35940

Indiener S.A. Blok
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Commissie Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Reparatiewet forensische zorg

Doel van dit wetsvoorstel is reparatie van de Wet forensische zorg (Wfz) en een aantal andere wetten die een relatie hebben met de forensische zorg. Aanleiding voor de Reparatiewet forensische zorg is een aantal omissies en...

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

S. Dekker VVD
35936

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Doel van dit wetsvoorstel is te zorgen voor een betere aansluiting tussen het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject en de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). Hiervoor worden wijzigingen doorgevoerd in de Faillissementswet (Fw). De voorgestelde wijzigingen betreffen een aanpassing...

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Dekker S. (VVD)
35915

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

Doel van dit wetsvoorstel is implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (Ecris). Daartoe voorziet dit wetsvoorstel in wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en wordt een wijzigingsregeling voorbereid van het...

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Dekker S. (VVD)
35916

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet vanwege de toepassing van Europese richtlijn 2019/2162. De richtlijn geeft regels voor het uitgeven van gedekte obligaties door banken, het toezicht daarop en voor de...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

W.B. Hoekstra CDA
S. Dekker VVD
35907

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet Verordening Brussel II bis (herschikking)

Dit wetsvoorstel komt met regels voor de uitvoering van de gewijzigde Verordening Brussel II-bis. De Verordening Brussel II-bis bevat regels voor grensoverschrijdende zaken over echtscheiding en geschillen over minderjarigen. Zo regelt de verordening de internationale bevoegdheid...

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

S. Dekker VVD
35888

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Innovatiewet Strafvordering

Sinds 2014 worden in het kader van het programma modernisering Wetboek van Strafvordering voorbereidingen getroffen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering. Dit wetsvoorstel past enkele onderdelen van het Wetboek van Strafvordering aan om innovatie binnen het...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

F.B.J. Grapperhaus CDA
Dekker S. (VVD)
35869

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag

Dit wetsvoorstel voorziet in verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag van vijftien jaar naar vijfentwintig jaar gevangenisstraf door het Wetboek van Strafrecht (artikel 10) te wijzigen. In 2006 is met de Wet herijking aantal strafmaxima...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

F.B.J. Grapperhaus CDA
Dekker S. (VVD)
35871

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid

Sinds 1 januari 2021 wordt de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (hierna: de HSO) voorlopig toegepast. Deze overeenkomst is op 30 december 2020 tot stand gekomen en bepaalt de relatie...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

F.B.J. Grapperhaus CDA
Dekker S. (VVD)
35852

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat pleegzorg standaard kan doorlopen totdat een jeugdige 21 jaar is. Bij een verzoek aan de kinderrechter tot het verlenen van een machtiging tot uithuisplaatsing of een (voorwaardelijke) machtiging tot gesloten...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

P. Blokhuis CU
S. Dekker VVD
35833

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte

Het wetsvoorstel strekt ertoe de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te versoepelen en de procedure te vereenvoudigen. Onder meer wordt voorgesteld de voorwaarde van een deskundigenverklaring te schrappen en...

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
S. Dekker VVD
I.K. van Engelshoven D66
35825

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid