Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (450)

U zoekt in Vaste commissie voor Financiën

Wetsvoorstellen

Incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2024 inzake Oekraïne Faciliteit

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2024 van het ministerie van Financiën. Dit in verband met de Nederlandse bijdrage aan de Oekraïne-faciliteit. De Oekraïne faciliteit is een Europees initiatief dat tot doel heeft Oekraïne...

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

S.P.R.A. van Weyenberg D66
36499

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2024 in verband met een lening aan TenneT. De lening heeft TenneT nodig voor de financiering van geplande investeringen in Nederland en Duitsland...

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

S.P.R.A. van Weyenberg D66
36487

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijzigingswet accountancysector

Dit wetsvoorstel regelt een aanvulling op de huidige regelgeving voor accountants. Met het wetsvoorstel wil de wetgever de kwaliteit verbeteren van de wettelijke controles die accountants uitvoeren. Het gaat om een aantal maatregelen op het gebied...

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan
36484

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze zijn nodig om een richtlijn en verordening van het Europees parlement en de Raad te implementeren. Deze richtlijn en verordening vormen...

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan
36482

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Financiën voor 2023 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Financiën. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2023.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Beeld: Rijksoverheid.
36470-IX

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijzigingswet financiële markten 2024

Dit wetsvoorstel bevat een verzameling veranderingen van kleinere onderwerpen op het gebied van financiële markten. Het voorstel regelt onder meer enkele aanscherpingen en veranderingen in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en een uitbreiding van...

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan
36442

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. Het kindgebonden budget wordt per 1 januari 2024 structureel verhoogd. Dit om het koopkrachtverlies van gezinnen met kinderen te compenseren. De Wet op het kindgebonden budget wordt...

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gennip C.E.G. van (CDA)
36431

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

De huurtoeslag is een bewezen effectief middel om huurders met een laag inkomen in hun woonlasten te ondersteunen. Om de stijging van armoede in het algemeen en armoede onder kinderen in het bijzonder te voorkomen wordt...

Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jonge H.M. de (CDA)
36429

Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Overige fiscale maatregelen 2024

Dit wetsvoorstel regelt veranderingen in twaalf verschillende belastingmaatregelen en hebben vooral een technisch karakter. De verschillende maatregelen zijn te klein voor een zelfstandig wetsvoorstel en worden daarom verzameld ingediend.

Indiener A. de Vries
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Rij M.L.A. van (CDA)
36420

Indiener A. de Vries
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 in verband met aanpassingen in een aantal fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024)

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36421

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen (Wet tijdelijke regeling herzien aangifteinkomstenbelasting)

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36428

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

Dit wetsvoorstel regelt de beprijzing van het gebruik van aardgas en de uitstoot van broeikasgasemissies in de glastuinbouw. Het gaat hierbij om de afschaffing van de verlaagde tarieven voor energiebelasting, de beperking van de vrijstelling voor...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 2 anderen

Rij M.L.A. van (CDA)
36426

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 2 anderen

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen van de regeling voor de vrijgestelde beleggingsinstelling in de vennootschapsbelasting. Met deze aanpassingen wordt aansluiting gezocht bij de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36423

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Belastingplan BES eilanden 2024

Dit wetsvoorstel regelt de aanpassing van een aantal onderdelen van het belastingstelsel op Bonaire, Eustatius en Saba.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36419

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen van het kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen voor Nederlandse fiscale doeleinden. Op dit moment wijkt Nederland af op een aantal punten bij het vastellen of een rechtsvorm belasting moet betalen. De...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36425

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën