Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (18)

U zoekt in Blokhuis, P.

Wetsvoorstellen

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Dit wetsvoorstel wijzigt het hoofdstuk in de Jeugdwet dat betrekking heeft op de gesloten jeugdhulp. Het doel van deze wijziging is om de rechtspositie van jeugdigen in accommodaties voor gesloten jeugdhulp te verbeteren en daarmee de...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

P. Blokhuis CU
35942

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022

Met dit wetsvoorstel wordt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering in 2022 gefixeerd op het bedrag van € 385 per jaar per verzekerde van 18 jaar of ouder.

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

P. Blokhuis CU
35905

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat pleegzorg standaard kan doorlopen totdat een jeugdige 21 jaar is. Bij een verzoek aan de kinderrechter tot het verlenen van een machtiging tot uithuisplaatsing of een (voorwaardelijke) machtiging tot gesloten...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

P. Blokhuis CU
S. Dekker VVD
35833

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Tegengaan gebruik geweld bij verzorging en opvoeding kinderen in Caribisch Nederland (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES)

In het Burgerlijk Wetboek BES is reeds bepaald dat onder verzorging en opvoeding ook wordt verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling...

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Dekker S. (VVD)
P. Blokhuis CU
35791

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Met dit reparatiewetsvoorstel ter vereenvoudiging van de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten wordt een vervolgstap gezet door administratieve handelingen in beide wetten te...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

P. Blokhuis CU
35667

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten

In het Preventieakkoord is afgesproken om te streven in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Ingezet wordt op een tabaksontmoedigingsbeleid dat bestaat uit meerdere maatregelen die met elkaar samenhangen. In aanvulling op deze maatregelen strekt onderhavig...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

P. Blokhuis CU
35665

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps

Dit wetsvoorstel bevat regels voor de uitvoering van het Erasmusprogramma en het programma Europees Solidariteitskorps bij de start van een nieuwe periode (2021-2027) van deze programma’s. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de Erasmusverordening en de Verordening...

Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 2 anderen

I.K. van Engelshoven D66
P. Blokhuis CU
R.W. Knops CDA
35658

Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 2 anderen

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal dat het kind een goede start maakt in de eerste 1000 dagen. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

P. Blokhuis CU
35593

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen

De toenemende digitalisering van de samenleving verandert de manier waarop met elkaar gecommuniceerd wordt. Door deze ontwikkeling is het van belang dat bepaalde onderdelen van de Wet op de lijkbezorging (Wtl) worden aangepast zodat het mogelijk...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

P. Blokhuis CU
K.H. Ollongren D66
35551

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan het Nationaal Preventieakkoord. Dit voorstel moet een bijdrage leveren aan een ‘rookvrije generatie’ in 2040. In de huidige situatie is er sprake van een reclameverbod, waarvan een beperkt aantal soorten verkooppunten...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

P. Blokhuis CU
35504

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) te verbeteren door een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

P. Blokhuis CU
Jonge H.M. de (CDA)
35456

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

Op 12 november 2012 is in Seoul het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten tot stand gekomen. Dit wetsvoorstel dient tot goedkeuring van het Protocol en regelt dat enkele wettelijke voorzieningen kunnen worden getroffen...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 3 anderen

P. Blokhuis CU
S.A. Blok VVD
M. Snel D66
F.B.J. Grapperhaus CDA
35356

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 3 anderen

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Drank- en Horecawet

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Drank- en Horecawet voorgesteld die bijdragen aan minder problematisch alcoholgebruik in Nederland. De wijzigingen hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van minderjarige testkopers...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

P. Blokhuis CU
R.W. Knops CDA
35337

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Uitbreiding van het rookverbod

Het huidige rookverbod is alleen van toepassing op het roken van tabaksproducten. De afgelopen jaren is er een aantal nieuwe tabaksproducten op de markt gekomen die niet gerookt worden. Ook komen er steeds meer dampwaren op...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

P. Blokhuis CU
35321

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wij­zi­ging van de Ta­baks- en rook­wa­ren­wet in­za­ke de pro­ce­du­re en de ver­koop van ta­baks­pro­duc­ten.

Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU. Uit deze artikelen van de richtlijn volgt de verplichting om alle verpakkingseenheden van sigaretten, shagtabak en andere tabaksproducten te voorzien van unieke...

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

P. Blokhuis CU
35204

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport