Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (243)

U zoekt in 2016

Wetsvoorstellen

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Het wetsvoorstel strekt ertoe in het Wetboek van Strafrecht een nieuw kader op te nemen voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar de rechtmatigheid van geweldgebruik door een opsporingsambtenaar en een afzonderlijke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die...

Indiener G.A. van der Steur
minister van Veiligheid en Justitie

G.A. van der Steur VVD
34641

Indiener G.A. van der Steur
minister van Veiligheid en Justitie

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194)

Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194)

Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 2 anderen

34640-(R2081)

Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 2 anderen

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Modernisering bij scholen van de bepalingen over voorzieningenplanning

Voorzieningenplanning gaat over alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de vraag wie, waar, onder welke omstandigheden, welke soort onderwijs mag aanbieden. Hieronder vallen onder meer de regels voor stichting, opheffing, omzetting, splitsing, verplaatsing...

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

S. Dekker VVD
M.H.P. van Dam PvdA
34642

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PbEU 2014, L 352) (Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten)

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en...

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën

34639

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

34548

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)

Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen...

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

34635

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2017)

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten...

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën

34634

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

34633

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician...

Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

34630

Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Verbeteringen werking Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van het tuchtrecht

Dit wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg strekt onder andere tot modernisering van het tuchtrecht, aanpassing in verband met de beroepsregulering en de flexibilisering van de regels betreffende de...

Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E.I. Schippers VVD
34629

Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

Indiener J. Klijnsma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34628

Indiener J. Klijnsma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Van Vliet Verlaging aantal kandidaten op aanbevelingslijsten voor benoeming van leden Algemene Rekenkamer en Hoge Raad en aanpassing ambtstermijn Kinderombudsman en Veteranenombudsman

Met onderhavig initiatiefwetsvoorstel geeft de initiatiefnemer uitvoering aan een tweetal aanbevelingen van de werkgroep Benoemingen en Voordrachten van de Tweede Kamer. Daarbij wordt voorgesteld een minimumaantal van drie kandidaten te vermelden op aanbevelingslijsten ten behoeve van...

Indiener R.A. van Vliet
Tweede Kamerlid

R.A. van Vliet LVLI
34625

Indiener R.A. van Vliet
Tweede Kamerlid

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van...

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

34626

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)’

Dit wetsvoorstel bevat enkele onderwerpen uit het door de Eerste Kamer verworpen wetsvoorstel STROOM (Kamerstukken 34199), zoals een verruimde experimenteerbepaling, tijdelijke taken voor de netbeheerder en het investeringsplan.

Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

H.G.J. Kamp VVD
34627

Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

Commissie Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

34620-IIB

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Binnenlandse Zaken