Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (292)

U zoekt in 2011

Wetsvoorstellen

Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Met dit wetsvoorstel vindt vereenvoudiging plaats van de regelgeving op het gebied van de nationaliteit van zeeschepen en van het recht de vlag van het Koninkrijk te voeren. De nationaliteitsverlening vindt plaats door inschrijving in het...

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus VVD
33134-(R1972)

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

Commissie Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu
+ 3 anderen

33135

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu
+ 3 anderen

Commissie Infrastructuur en Milieu

Wetsvoorstellen

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.

Indiener H.G.J. Kamp
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

33133

Indiener H.G.J. Kamp
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PbEU L 207)

Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het...

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

33132

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

Commissie Infrastructuur en Milieu

Wetsvoorstellen

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen...

Indiener M. (Mark) Rutte
minister-president
+ 1 andere

33131

Indiener M. (Mark) Rutte
minister-president
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen)

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen)

Indiener J.P.H. Donner
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2 anderen

33129

Indiener J.P.H. Donner
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2 anderen

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van...

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

33125

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

Commissie Infrastructuur en Milieu

Wetsvoorstellen

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

Indiener I.W. Opstelten
minister van Veiligheid en Justitie

33126

Indiener I.W. Opstelten
minister van Veiligheid en Justitie

Commissie Veiligheid en Justitie

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Indiener M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

33127

Indiener M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)

Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)

Indiener J.P.H. Donner
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

33124

Indiener J.P.H. Donner
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

Indiener J.C. de Jager
minister van Financiën
+ 1 andere

33121

Indiener J.C. de Jager
minister van Financiën
+ 1 andere

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in en een brede en duurzame grondslag voor innovatieve experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs)

Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in en een brede en duurzame grondslag voor innovatieve experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs)

Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

33116

Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

Indiener M.J.M. Verhagen
minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

33115

Indiener M.J.M. Verhagen
minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Commissie Economische Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

Indiener I.W. Opstelten
minister van Veiligheid en Justitie
+ 1 andere

33112

Indiener I.W. Opstelten
minister van Veiligheid en Justitie
+ 1 andere

Commissie Veiligheid en Justitie

Wetsvoorstellen

Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg)

Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg)

Indiener M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

33109

Indiener M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport