Toezeggingen

Zoekresultaten (143)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang. De minister zal in de volgende verzamelbrief kinderopvang ingaan op het werken tijdens daluren bij de Rijksoverheid.

TZ202310-122

Toegezegd aan Sahla, F.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang. De minister zal voor het eind van 2023 een planning over de tariefregulering op de website van de Rijksoverheid publiceren.

TZ202310-121

Toegezegd aan Sahla, F.

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister neemt in haar reactie op de uitkomsten van de commissie Sociaal minimum, ook haar reactie op het essay 'Bestaanszekerheid als belofte' van de VNG mee.

TZ202304-007

Toegezegd aan Palland, H.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe in de voortgangsrapportage Geldzorgen, Armoede en Schulden een terugkoppeling te geven van de navraag aan de initiatiefnemers van het noodfonds over mogelijkheden tot een offline aanvraag bij het noodfonds.

TZ202302-067

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe het wetsvoorstel betreffende de energietoeslag 2023 in Q1 naar de Kamer te zenden.

TZ202302-066

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe zo snel mogelijk na oplevering van het rapport van de commissie sociaal minimum een kabinetsreactie hierop naar de Kamer te sturen.

TZ202302-064

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister informeert de Kamer kort na het zomerreces over der aanpassingen naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel verplichte certificering en de weging over het tijdspad

TZ202305-151

Toezeggingen

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding. De minister zegt toe rond februari 2024 terug te koppelen hoe signalen uit de samenleving worden meegenomen in de vormgeving van de Nederlandse imamopleiding.

TZ202310-046

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe de Kamer in de eerste helft van 2023 te informeren over de gevolgen van het invoeren van loonkostensubsidie in de Wajong en WIA.

TZ202301-017

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister zal voor de zomer van 2024 de balans in het boetesysteem van het huidige inburgeringsstelsel (Wi2021) analyseren, en gaat daar ook in op de huidige praktijk van de toepassing van stokken achter de deur.

TZ202310-045

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister informeert de Kamer na afloop van de termijn van zes maanden over de stand van zaken met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens.

TZ202310-042

Toegezegd aan Warmerdam, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister stuurt de Kamer de resultaten van de pilot waarbij het ministerie SZW bijhoudt of partijen met wie het ministerie contracten sluit, de wet overtreden als het gaat om arbeidsmarktdiscriminatie.

TZ202309-032

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. Na de zomer stuurt de minister een hoofdlijnenvisie Gezond en veilig werken aan de Kamer.

TZ202309-036

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister evalueert voor het eind van het jaar de toepassing van de bedrijfseffectrapportage door de gemeenten en maakt dan een weging over al dan niet verplichtstelling en informeert de Kamer daarover.

TZ202305-150

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe in de uitwerking van spoor 2 van de Participatiewet in balans bij de scenario-beschrijving de waarden te bespreken die worden afgewogen tegen elkaar.

TZ202306-237

Toegezegd aan Warmerdam, S.