Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag.

2024D27087

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 545 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober...

2024D23275

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. 36 535 Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan...

2024D20593

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 april 2024 De vaste commissie voor Sociale Zaken en...

2024D13159

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 20 maart 2024 De...

2024D10841

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 636 Voorstel van wet van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker...

2024D05656

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 488 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024...

2024D04451

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen in verband met enkele andere wijzigingen Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2024...

2024D03723

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 446 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het...

2024D01286

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 december 2023 De vaste commissie voor Sociale...

2023D50826

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 415 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024) Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2023 De vaste commissie voor...

2023D41781

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 393 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 21 september 2023 De vaste commissie voor Sociale...

2023D38123

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 385 Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag...

2023D35750

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 389 Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige...

2023D33122

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 309 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te...

2023D12992