Brieven regering

Zoekresultaten (71.751)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Beantwoording List of Issues VN-verdrag Handicap

Beantwoording List of Issues VN-verdrag Handicap. Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, een afschrift van de beantwoording van de List of Issues in het kader van de rapportage cyclus van het VN-verdrag handicap. Op grond van artikel 35 lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

2022D52577

Brieven regering

Informatie aanpak Monitor vitamine D uit basispakket

Informatie aanpak Monitor vitamine D uit basispakket. Op 28 juni 2022 heeft u mij verzocht, via de motie van het Kamerlid Mohandis c.s., om u te informeren over de aanpak van de evaluatie van mijn beslissing om alle vitamine D-bevattende geneesmiddelen en calcifediol per 1 januari 2023 niet langer uit het basispakket te vergoeden.1 In deze brief

2022D52563

Brieven regering

Reactie op het amendement van het lid Van der graaf c.s. over middelen voor studentenwelzijn (Kamerstuk 36200-VIII-148)

Reactie op het amendement van het lid Van der graaf c.s. over middelen voor studentenwelzijn (Kamerstuk 36200-VIII-148). Amendement van het lid Van der Graaf C.S. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 35057226 Bijlagen In deze brief reageer ik op het indiende

2022D52447

Brieven regering

Tweede voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

Tweede voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek. Om moleculaire diagnostiek in de oncologie duurzaam in te richten in onze zorg heeft mijn voorganger een opdracht gegeven aan Zorginstituut Nederland (hierna: ZIN) om onder hun regie een uitvoeringstraject te starten. Dit traject is in september 2021 gestart en loopt tot september 2023. Voor de

2022D52391

Brieven regering

Stand van zaken Fit for 55-pakket

Stand van zaken Fit for 55-pakket. Stand Conform het verzoek van uw vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van 17 september 2021 (2021Z15315/2021D33994) vindt u hierbij mijn zevende van de periodieke brieven omtrent de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket. R.A.A. Jetten

2022D52571

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de artikelen: 'Zorggrens bereikt - Zorgverzekeraar CZ: ’Kunnen niet meer garanderen dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is'' en 'Zorgpremie voor velen molensteen'

Reactie op verzoek commissie over de artikelen: 'Zorggrens bereikt - Zorgverzekeraar CZ: ’Kunnen niet meer garanderen dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is'' en 'Zorgpremie voor velen molensteen'. In antwoord op uw verzoek vanuit de procedurevergadering van 16 november 2022, stuur ik u hierbij mijn reactie op de twee krantenartikelen uit

2022D52428

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 6 december 2022

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 6 december 2022. Schriftelijke Hierbij ontvangt de Kamer de antwoorden op een deel van de vragen die leden van de Kamer hebben gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de

2022D52459

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de geconsolideerde wettekst van de Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022)

Reactie op verzoek commissie over de geconsolideerde wettekst van de Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022). Bij brief van 8 september 2022, kenmerk 2022Z16525, verzocht de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een geconsolideerde tekst te mogen

2022D52407

Brieven regering

Halfjaarrapportages College financieel toezicht Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Halfjaarrapportages College financieel toezicht Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Halfjaarrapportage Het College Aruba financieel toezicht (CAft), het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) zenden eens per halfjaar een

2022D52456

Brieven regering

Ophoging financieringsplafond Europese Vredesfaciliteit

Ophoging financieringsplafond Europese Vredesfaciliteit. Bij brief van 1 december heeft u de minister van Buitenlandse Zaken, namens de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, verzocht u te informeren over het voorstel van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) over de ophoging van het financieringsplafond van de Europese Vredesfaciliteit

2022D52568

Brieven regering

Wijzigingen bijlage A bij het Verdrag van Minamata (kwik)

Wijzigingen bijlage A bij het Verdrag van Minamata (kwik). Wijzigingen Hierbij geef ik op verzoek van de Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat nadere toelichting op wijzigingen in bijlage A bij het Verdrag van Minamata inzake kwik (hierna: het verdrag). De wijzigingen zijn door de minister van Buitenlandse Zaken op grond van artikel 13 van de

2022D52552

Brieven regering

Afbakeningsdocument van organisatie Ministerie van Financiën met overzicht van de beschikbare informatie over de hotspot COVID 19 crisis

Afbakeningsdocument van organisatie Ministerie van Financiën met overzicht van de beschikbare informatie over de hotspot COVID 19 crisis. Aanbieding In aanvulling op kamerbrief 3452398-1038122-OBP van de minister van VWS dd. 3 november 2022, ontvangt u hierbij hoofdstukken 1 en 2 van het afbakeningsdocument van de hotspot Covid-19 van het

2022D52574

Brieven regering

Voortgang vlootvernieuwing Rijksrederij

Voortgang vlootvernieuwing Rijksrederij. Op de planuitwerking en verwerving van drie series van schepen: drie Trailerbare Meetvaartuigen (TMV’s) ter vervanging van enkele eigen vaartuigen en vaartuigen die nu worden ingehuurd; negen multi-inzetbare schepen ter vervanging van negen verouderde schepen die met name worden ingezet voor

2022D52556

Brieven regering

Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Circulaire Economie van 2 en 8 november 2022, over de rol van gemeenten bij uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Circulaire Economie van 2 en 8 november 2022, over de rol van gemeenten bij uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Rol Tijdens het Commissiedebat Circulaire Economie op 2 en 8 november jongstleden zijn door de leden Hagen (D66) en Mulder (CDA) vragen gesteld over de rol van

2022D52561

Brieven regering

Tweede voortgangsrapportage PFAS Zeeland

Tweede voortgangsrapportage PFAS Zeeland. Tweede Eind maart zijn twee coördinatoren aangesteld om de PFAS-problematiek in Zeeland aan te pakken. Destijds is afgesproken dat zij eens per kwartaal rapporteren over de stand van zaken van de verschillende acties en onderzoeken. De eerste voortgangsrapportage is op 15 juli aan u toegezonden. Inmiddels

2022D52555

Naar boven