Brieven regering

Zoekresultaten (70.407)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Eindrapport eeuwigdurende grafrust

Eindrapport eeuwigdurende grafrust. Aanbieding eindrapport eeuwigdurende grafrust Datum 23 september 2022 Betreft Aanbieding eindrapport eeuwigdurende grafrust DGBRW Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500EA Den Haag www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2022-0000506429 Uw

2022D37438

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 13 en 14 oktober

Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 13 en 14 oktober. Geannoteerde Hierbij stuur ik u de geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF voorjaarsvergadering van het International

2022D37432

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885)

Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885). Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving       Ons kenmerk 4223306   Datum 23 september 2022 Pagina van 3 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

2022D37458

Brieven regering

Voorgenomen maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

Voorgenomen maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen. het herinvoeren van de eigen bijdrage van cliënten voor hun verblijf in de forensische zorg. Deze eigen bijdrage is afgeschaft met de inwerkingtreding van de Wet forensische zorg, middels een amendement van het lid Bouwmeester. Uw Kamer vond het onwenselijk dat een

2022D37434

Brieven regering

Stand van zaken uitgifte 3,5 GHz-band

Stand van zaken uitgifte 3,5 GHz-band. Stand Met mijn brief van 8 juli 2022 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over mijn appreciatie van het advies van de Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie, en heb ik een overzicht gegeven van te nemen stappen inclusief streefdata. De beoogde planning

2022D37456

Brieven regering

Publieke consultatie EU-regelgeving genetisch gemodificeerde organismen

Publieke consultatie EU-regelgeving genetisch gemodificeerde organismen. publieke Hierbij treft u de reactie van het kabinet aan op de publieke consultatie van de Europese Commissie (hierna: Commissie) over nieuwe genomische technieken1 voor plantenveredeling. De publieke consultatie is onderdeel van het proces om de huidige EU-regelgeving voor

2022D37393

Brieven regering

Ongeldig verklaarde en niet-ingeleverde rijbewijzen

Ongeldig verklaarde en niet-ingeleverde rijbewijzen. Ongeldig Tijdens het Commissiedebat Verkeersveiligheid op 20 april jl. hebben wij uw Kamer toegezegd een brief te sturen over de oorzaken van het feit dat zoveel mensen hun ongeldig verklaarde rijbewijs niet inleveren, toch gaan rijden zonder geldig rijbewijs en de aanpak hiervan. Hierbij doen

2022D37424

Brieven regering

Nederlandse inzet tijdens de 41ste ICAO Assembly van 27 september - 7 oktober 2022

Nederlandse inzet tijdens de 41ste ICAO Assembly van 27 september - 7 oktober 2022. Nederlandse Van 27 september tot en met 7 oktober 2022 zal in Montreal de 41ste Algemene Vergadering plaatsvinden van de Burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO Assembly). In deze brief wordt u geïnformeerd over de belangrijkste thema’s van de

2022D37398

Brieven regering

Doelstelling Nationaal Groeifonds

Doelstelling Nationaal Groeifonds. Doelstelling Tijdens de behandeling van de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds (hierna: de wet) in de Eerste Kamer op 14 juni 2022 heb ik toegezegd om de Eerste Kamer nader te informeren over de doelstelling van het Nationaal Groeifonds. In deze brief aan de Eerste en Tweede Kamer, ga ik hier, mede namens de

2022D37408

Brieven regering

Actieagenda Batterijsystemen

Actieagenda Batterijsystemen. Actieagenda Bijgaand doe ik uw Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie, de “Actieagenda Batterijsystemen” toekomen. Batterijen spelen een essentiële rol in de energietransitie, zowel in het energiesysteem als in de mobiliteit. Met de in 2020 opgestarte

2022D37402

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de Inkleuring en stand van zaken invoeringstoets

Reactie op verzoek commissie over de Inkleuring en stand van zaken invoeringstoets. de bekendmaking van resultaten aan te sluiten bij andere brieven en rapportages, tenzij belangwekkende uitkomsten een aparte brief rechtvaardigen. Daarbij werden de standen van de uitvoering en de strategische evaluatieagenda’s als voorbeeld genoemd omdat er grote

2022D37428

Brieven regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en

2022D37413

Brieven regering

Verlenging subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties

Verlenging subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties. Verlenging Hierbij bied ik u aan de conceptregeling, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES), in verband met het verlenging van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op

2022D37385

Brieven regering

Toelichting op de nota van wijziging ontwerpbegroting 2023 gemeentefonds inzake energietoeslag lage inkomens

Toelichting op de nota van wijziging ontwerpbegroting 2023 gemeentefonds inzake energietoeslag lage inkomens. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022‒2023 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds (B) voor het jaar 2023 Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 september 2022

2022D37379

Brieven regering

Tweede incidentele suppletoire begroting 2022 van het Gemeentefonds inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens

Tweede incidentele suppletoire begroting 2022 van het Gemeentefonds inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens. Tweede incidentele suppletoire begroting 2022 van het Gemeentefonds inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens Betreft Tweede incidentele suppletoire begroting 2022 van het Gemeentefonds inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens

2022D37365

Naar boven