Brieven regering

Zoekresultaten (70.558)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Appreciatie gewijzigde amendementen van de leden Omtzigt en Leijten (Kamerstuk 36151)

Appreciatie gewijzigde amendementen van de leden Omtzigt en Leijten (Kamerstuk 36151). 36 151 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) Nr. 29 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2022 De leden Omtzigt en Leijten hebben

2022D39410

Brieven regering

Reactie op rapport 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs'

Reactie op rapport 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs'. 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 973 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2022 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het rapport ‘Monitor

2022D34085

Brieven regering

Onderliggende beslisnota's bij brief Participatiewet in Balans

Onderliggende beslisnota's bij brief Participatiewet in Balans. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2022 Hierbij zend ik u de onderliggende beslisnota’s met bijlages, behorende bij de brief De Participatiewet in balans: uitkomsten beleidsanalyse (Kamerstuk 34 352, nr. 253) die ik u 21 juni jl. heb doen

2022D39778

Brieven regering

Aanvullende stukken actieve openbaarmaking kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening

Aanvullende stukken actieve openbaarmaking kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening. 2022D38705 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2022 Op 20 september 2022 heeft u de stukken ontvangen voor de actieve openbaarmaking behorend bij de Kamerbrief over de aanvullende maatregelen energierekening.

2022D38705

Brieven regering

Kabinetsreactie rapport IBO Vermogensverdeling

Kabinetsreactie rapport IBO Vermogensverdeling. illiquide vermogen in de vorm van een eigen woning en opgebouwde pensioenaanspraken. Daardoor zijn zij toch kwetsbaar voor schokken in de economie. Duidelijk is ook dat er een groep Nederlanders aan de onderkant van de vermogensverdeling is, die kwetsbaar is voor onverwachte financiële tegenvallers,

2022D36645

Brieven regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht. 34 870 Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de

2022D38147

Brieven regering

Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING CRIMINALITEIT EN VEILIGHEID  DATUM 6 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4235764 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN

2022D39870

Brieven regering

Energietoeslag studenten

Energietoeslag studenten. Beantwoording Kamervragen energietoeslag studenten Datum 5 oktober 2022 Betreft Beantwoording Kamervragen energietoeslag studenten Pagina van Pagina van Met de Wetswijziging eenmalige energietoeslag 20221 wil het kabinet voorkomen dat mensen met een laag inkomen in ernstige financiële problemen komen als gevolg van de

2022D39835

Brieven regering

Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming. Moties Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken rond de uitvoering van de afspraken in het coalitieakkoord, mijn invulling van enkele moties en toezeggingen en over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming aan de hand van verschillende thema’s. Coalitieakkoord

2022D39849

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over “Stand van zaken definitieve beschikking derogatie op de Nitraatrichtlijn”

Reactie op verzoek commissie over “Stand van zaken definitieve beschikking derogatie op de Nitraatrichtlijn”. Beantwoording Hierbij zend ik u een reactie op de Commissiebrief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kenmerk 33037-453/2022D38245) waarin gevraagd wordt om een impactanalyse te sturen waarin is toegelicht

2022D39844

Brieven regering

Extern onderzoek over de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en de overeenkomst met Relief Goods Alliance B.V. (RGA)

Extern onderzoek over de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en de overeenkomst met Relief Goods Alliance B.V. (RGA). die ik u zo snel als mogelijk zal sturen, zal ik uw Kamer informeren over de definitieve onderzoeksopzet, het tijdpad en de partij die het onderzoek zal uitvoeren. De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark Tweede

2021D22202

Brieven regering

Reactie op de moties en amendement ingediend tijdens het wetgevingsoverleg Wet Hersteloperatie Toeslagen van 27 september 2022 en het debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst van 13 september 2022

Reactie op de moties en amendement ingediend tijdens het wetgevingsoverleg Wet Hersteloperatie Toeslagen van 27 september 2022 en het debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst van 13 september 2022. Kamerbrief In deze brief ga ik in op drie zaken naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over de Wet

2022D39248

Brieven regering

Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken

Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken. Diverse rapporten benadrukken dat de Nederlandse gezondheidszorg moet veranderen om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Door de stijgende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt is het essentieel dat de inzet op het

2022D39821

Brieven regering

Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Aanbieding Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur Datum 5 oktober 2022 Betreft Aanbieding Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag

2022D39825

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) over walstroomvoorzieningen op terminals

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) over walstroomvoorzieningen op terminals. afschrift De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft mij op 15 september jl. verzocht om een reactie te ontvangen op de brief van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) van

2022D39755

Naar boven