Brieven regering

Zoekresultaten (70.602)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Aanbieding Nota van wijziging op Belastingplan 2023

Aanbieding Nota van wijziging op Belastingplan 2023. Nota Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Mijnbouw, de nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 aan. De nota van wijziging bevat de resterende maatregelen uit de augustusbesluitvorming die, zoals eerder aangegeven

2022D39482

Brieven regering

Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen. Budgettaire Hierbij stuur ik u de nota met de budgettaire verwerking van de besproken onderwerpen tijdens Algemene Politieke Beschouwingen. Deze nota geeft meer inzicht in de stand van zaken van de uitwerking van de diverse maatregelen, het vervolgproces en de samenhangende budgettaire

2022D39439

Brieven regering

Beleidsreactie op de knelpuntenbrief van het CBR

Beleidsreactie op de knelpuntenbrief van het CBR. Knelpuntenbrief Hierbij biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de beleidsreactie aan op de knelpuntenbrief van het CBR. Met de knelpuntenbrief geeft het CBR inzicht in de stand van de uitvoering. Het CBR geeft met deze stand inzicht in de knelpunten en dilemma’s waar het mee te

2022D39599

Brieven regering

Nazending beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat heel Schiphol sinds 2008 onrechtmatig in bedrijf is

Nazending beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat heel Schiphol sinds 2008 onrechtmatig in bedrijf is. Nazending Op 30 september jl. heb ik u de antwoorden doen toekomen op de schriftelijke vragen van het Lid Van Raan (PvdD) over bericht dat heel Schiphol sinds 2008 onrechtmatig in bedrijf is (2022D38903). Per

2022D39585

Brieven regering

Vijfde update zomerdrukte Schiphol

Vijfde update zomerdrukte Schiphol. Vijfde Met deze brief informeer ik uw Kamer, conform mijn toezegging in het Commissiedebat Luchtvaart van 1 juni jl. en het Vragenuur van 13 september jl., voor de vijfde keer over de belangrijkste uitkomsten van de wekelijkse rapportages die Schiphol met mij deelt. Met het oog op de aanhoudende drukte en op mijn

2022D39589

Brieven regering

Afschrift brief aan colleges van bestuur van de universiteiten en twee hogescholen over de pilots Een slimmer collegejaar

Afschrift brief aan colleges van bestuur van de universiteiten en twee hogescholen over de pilots Een slimmer collegejaar. Brief aan ho-instellingen over pilots Een slimmer collegejaar Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 34005990 Bijlagen 2 Hierbij stuur ik

2022D39548

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het bericht uit de NRC ‘Opsporing komt in gevaar door disfunctioneren tapkamer politie’

Reactie op verzoek commissie over het bericht uit de NRC ‘Opsporing komt in gevaar door disfunctioneren tapkamer politie’. en de opsporing ondertussen door moet blijven gaan. De implementatie van een nieuw tapsysteem is een grote operatie waarbij het gaat om maatwerk. Systemen van een dergelijke omvang en complexiteit kennen dit soort

2022D39534

Brieven regering

Evaluatie inzet van betrokken organisaties bij storm Eunice

Evaluatie inzet van betrokken organisaties bij storm Eunice. het uitvoeren van een evaluatie naar de inzet van de betrokken organisaties bij de voorbereiding op en gebeurtenissen tijdens de storm Eunice. Ik heb het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gevraagd om de evaluatie uit te voeren. Het NIPV heeft hierbij de evaluaties betrokken

2022D39446

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van het onderzoek naar de staat van het notariaat

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van het onderzoek naar de staat van het notariaat. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 29 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4235924 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 29 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4235924

2022D39402

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie op het rapport ‘What is a fair budget for the Netherlands?’ van het New Climate Institute

Reactie op verzoek commissie op het rapport ‘What is a fair budget for the Netherlands?’ van het New Climate Institute. Verzoek Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 15 september stuur ik u hierbij een reactie op het rapport ‘What is a fair budget for the Netherlands?’ van het New Climate Institute. Hierbij

2022D39380

Brieven regering

Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2022

Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2022. de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten en de handhaving van de openbare orde. De richtlijn werd aangenomen in 2016 en trad in werking in 2018. De richtlijn is inmiddels door vrijwel

2022D39290

Brieven regering

Derde rapportage uitreizigers

Derde rapportage uitreizigers. hier personen die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Drie van deze besluiten tot intrekking zijn vernietigd door de rechter. Drie intrekkingszaken lopen nog in hoger beroep bij de Raad van State. Vijf besluiten zijn door de IND ingetrokken, omdat deze juridisch niet haalbaar

2022D39334

Brieven regering

Nazending over het gebruik afkomstgerelateerde indicatoren en aanpak opruimen onrechtmatige en onbehoorlijke verwerkingen

Nazending over het gebruik afkomstgerelateerde indicatoren en aanpak opruimen onrechtmatige en onbehoorlijke verwerkingen. DIRECTIE INFORMATIEVOORZIENING EN INKOOP   DATUM 4 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4223211 DIRECTIE INFORMATIEVOORZIENING EN INKOOP   DATUM 4 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4223211 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D39507

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Europese verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Europese verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING  DATUM 28 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4233726 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING

2022D39324

Brieven regering

Instelling Commissie van Onderzoek en Advies naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

Instelling Commissie van Onderzoek en Advies naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 4 oktober 2022 Betreft Instelling Commissie van

2022D39339

Naar boven