Brieven regering

Zoekresultaten (77.751)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Voortgang projectprocedures nieuwbouw kerncentrales en programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee

Voortgang projectprocedures nieuwbouw kerncentrales en programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee. Voortgang Met deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken van de projectprocedures voor de nieuwbouw van kerncentrales en de samenhang met...

2024D07291

Brieven regering

Implementatie politiek besluit aanpassing MFK-verordening naar aanleiding van midterm review MFK

Implementatie politiek besluit aanpassing MFK-verordening naar aanleiding van midterm review MFK. Op 16 februari 2024 stuurde ik uw Kamer de eerste incidentele suppletoire begroting 2024 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.1 In deze eerste incidentele suppletoire...

2024D07263

Brieven regering

Handhavingsrapportages Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor gebruiksjaar 2023

Handhavingsrapportages Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor gebruiksjaar 2023. Handhavingsrapportages Hierbij ontvangt u de handhavingsrapportages van de ILT over milieu en externe veiligheid van de luchthavens Schiphol, Maastricht Aachen Airport...

2024D07268

Brieven regering

Beleidsreactie advies Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld DJI

Beleidsreactie advies Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld DJI. . Voor gedetineerden is het mogelijk de route via de CvT te volgen. Deze kan vervolgens bij de vestigingsdirecteur terecht. Naar aanleiding van de aanbevelingen van...

2024D07247

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan de Grote begrotingsbijeenkomst

Toestemming voor deelname aan de Grote begrotingsbijeenkomst. Toestemming De commissie voor de Rijksuitgaven heeft mij in haar brief van 16 februari jl. (kenmerk 2024Z02252/2024D06018) verzocht om toestemming te verlenen aan de directeur-generaal van de Rijksbegroting om...

2024D07062

Brieven regering

Periodieke rapportage hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg

Periodieke rapportage hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg. een belangrijk onderwerp en ik hecht er waarde aan dat op het volgende JVO in juni 2024 vervolgstappen kunnen worden gezet. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Tijdens het JVO is wederom aandacht...

2024D07196

Brieven regering

Voortgang Impulsprogramma Chemische Stoffen

Voortgang Impulsprogramma Chemische Stoffen. Voortgang In vervolg op mijn voortgangsbrief van 18 oktober 20231 over onder meer de uitvoering van het Impulsprogramma Chemische Stoffen (2023-2026)2 bied ik u hierbij een volgende voortgangsrapportage aan. Voor enkele projecten...

2024D07131

Brieven regering

Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo - verantwoordingsjaar 2023

Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo - verantwoordingsjaar 2023. Hierbij bied ik uw Kamer de landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo (ceo) – verantwoordingsjaar 2023 - aan. Deze landelijke rapportage is in opdracht van het ministerie van VWS opgesteld door...

2024D07162

Brieven regering

Vitamine K profylaxe beleid

Vitamine K profylaxe beleid. Hierbij informeer ik uw Kamer over de pas op de plaats die ik maak bij de invoering van het intramusculair toedieningsbeleid (‘prikken’) van vitamine K bij pasgeborenen. Op 7 juli 2023 heb...

2024D07147

Brieven regering

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening. Informatieverzoek Op 26 februari heeft uw Kamer verzocht om het Impact Assessment over de Natuurherstelverordening met de Tweede Kamer te delen voorafgaand aan de stemming over het voorlopig akkoord in het Europees...

2024D07151

Brieven regering

Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra en de positie van Regionaal Historisch Centrum Tresoar

Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra en de positie van Regionaal Historisch Centrum Tresoar. Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra...

2024D07232

Brieven regering

Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering

Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering. Publicatie Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) rapporteert een onafhankelijk consortium bestaande uit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het...

2024D07219

Brieven regering

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het plan ‘Vertel het hele Verhaal’ Nationaal Slavernijmuseum

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het plan ‘Vertel het hele Verhaal’ Nationaal Slavernijmuseum. Afschrift adviesaanvraag RvC Vertel het hele Verhaal Nationaal Slavernijmuseum Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375...

2024D07229

Brieven regering

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022. Woo-besluit Hierbij meld ik uw Kamer dat ik naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) een besluit heb...

2024D07227

Brieven regering

Aanpassing van de aanwijzing aan de ILT inzake handhaving operationele regels voor Search and Rescue

Aanpassing van de aanwijzing aan de ILT inzake handhaving operationele regels voor Search and Rescue. Aanpassing Hierbij ontvangt u de aanpassing aan de aanwijzing die op 28 februari 2024 is gegeven aan de Inspectie Leefomgeving en...

2024D07209