Brieven regering

Zoekresultaten (78.597)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date]

Brieven regering

Publicatie van het Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca- inrichtingen voor supermarkten en horeca-inrichtingen (Stb. 2024, 89)

Publicatie van het Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca- inrichtingen voor supermarkten en horeca-inrichtingen (Stb. 2024, 89)...

2024D16767

Brieven regering

Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496)

Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496). Brief naar aanleiding van het WGO over het wetsvoorstel betaalbare huur d.d. 22 april 2024 Datum 23 april 2024 Betreft Brief naar aanleiding van het WGO over...

2024D16810

Brieven regering

Update over het tegemoetkomingsbeleid minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP)

Update over het tegemoetkomingsbeleid minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP). Update Bij brief van 7 februari 20241 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken bij de Belastingdienst. In die brief heb ik u toegezegd om...

2024D16742

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de Kabinetsinzet t.a.v. de ministeriële vergadering van de Raad van Europa van 16-17 mei in Straatsburg en terugblik op het afgelopen jaar

Reactie op verzoek commissie over de Kabinetsinzet t.a.v. de ministeriële vergadering van de Raad van Europa van 16-17 mei in Straatsburg en terugblik op het afgelopen jaar. De vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken heeft mij in...

2024D16765

Brieven regering

Uitstel toezending onderzoek naar het effect van het gebruik van risicoselectie en aselecte steekproeven

Uitstel toezending onderzoek naar het effect van het gebruik van risicoselectie en aselecte steekproeven. Toezegging commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten Datum 23 april 2024 Betreft Toezegging commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten Ministerie van Binnenlandse Zaken en...

2024D16740

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Tuinman en Stoffer over proactief verkennen om samen met de Verenigde Staten op te trekken voor de verdediging van Israel tegen luchtaanvallen binnen de geldende kaders van de artikel 100-procedure (t.v.v. 21501-02-2885)

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Tuinman en Stoffer over proactief verkennen om samen met de Verenigde Staten op te trekken voor de verdediging van Israel tegen luchtaanvallen binnen de geldende kaders van de...

2024D16730

Brieven regering

Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport en factsheet ‘Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland’

Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport en factsheet ‘Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland’. Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport en factsheet ‘Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland’ het onderzoeksrapport en factsheet ‘Mentale gezondheid van jongeren...

2024D16808

Brieven regering

Actieplan Samen tegen mensenhandel

Actieplan Samen tegen mensenhandel. een haalbaarheids- en innovatieonderzoek waarmee wordt bekeken of en hoe de opvang voor slachtoffers mensenhandel meer bovenregionaal/centraal georganiseerd kan worden, binnen de kaders van het decentrale stelsel waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor...

2024D16806

Brieven regering

Toetsingskader Risicoregelingen Afrikaanse Ontwikkelingsbank

Toetsingskader Risicoregelingen Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Hierbij bied ik u het toetsingskader risicoregelingen aan inzake de verhoging van het Nederlandse garantiekapitaal (callable capital) bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (de Bank). De verhoging van het Nederlandse garantiekapitaal bij de Bank...

2024D16727

Brieven regering

Reactie op moties over moeilijk objectiveerbare ziekte en minder zichtbare arbeidsbeperkingen

Reactie op moties over moeilijk objectiveerbare ziekte en minder zichtbare arbeidsbeperkingen. Moties over moeilijk objectiveerbare ziekte en minder zichtbare arbeidsbeperkingen Datum 23 april 2024 Betreft Moties over moeilijk objectiveerbare ziekte en minder zichtbare arbeidsbeperkingen Pagina van...

2024D16804

Brieven regering

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS. Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2022 d.d. 20 juni 2023 is met uw Kamer gesproken over het (financieel) beheer1 en het programma dat zich binnen het ministerie van VWS...

2024D16799

Brieven regering

Toezegging inzake het voorzien van een planning voor het verstrekken van de ouderdossiers

Toezegging inzake het voorzien van een planning voor het verstrekken van de ouderdossiers. Toezegging In het commissiedebat van 19 maart 2024 heb ik toegezegd uw Kamer te voorzien van een planning voor het verstrekken van de...

2024D16802

Brieven regering

VWS-monitor mei 2024

VWS-monitor mei 2024. Hierbij bied ik u, mede namens de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VWS-monitor van mei 2024 aan. VWS-monitor De VWS-monitor is één van de manieren...

2024D16795

Brieven regering

Richtlijn DAC7 (Directive on administrative cooperation, zevende wijziging)

Richtlijn DAC7 (Directive on administrative cooperation, zevende wijziging). Kamerbrief Per 1 januari 2023 is er een nieuwe Europese richtlijn in werking getreden. Deze richtlijn, DAC7 (Directive on administrative cooperation, zevende wijziging), verplicht digitale platformen om (fiscale)...

2024D16785

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de evaluatie Beleidskeuzes Uitgelegd

Reactie op verzoek commissie over de evaluatie Beleidskeuzes Uitgelegd. de brief ‘Verlaging van de Griffierechten’.2 In de beslisnota bij deze brief is conform de werkwijze ook een ingevuld kader opgenomen. De Minister van Justitie en Veiligheid...

2024D16777