Brieven regering

Zoekresultaten (10.826)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Voorlopige Kaderbrief Wlz 2025

Voorlopige Kaderbrief Wlz 2025. Voorlopige Hierbij stuur ik u een afschrift van de voorlopige kaderbrief Wlz 2025. Hiermee informeer ik de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het budgettaire kader voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2024...

2024D25845

Brieven regering

Beleidsreactie advies ‘Digitalisering van de zorg op de BES-eilanden’

Beleidsreactie advies ‘Digitalisering van de zorg op de BES-eilanden’. Beleidsreactie Hierbij bied ik uw Kamer het advies inzake de digitalisering van de zorg op de BES-eilanden aan. Ik begin deze brief met een korte situatieschets van...

2024D21917

Brieven regering

Voortgang Nationale Dementiestrategie 2024

Voortgang Nationale Dementiestrategie 2024. de ontwikkeling van dementiemedicijnen zijn de afgelopen jaren stappen gezet. In de Verenigde Staten zijn er door de Food and Drug Administration (FDA) inmiddels een tweetal medicijnen (Aducanumab, Lecanemab) op de markt...

2024D25747

Brieven regering

Rapport 'The Caribbean Netherlands - Health system review'

Rapport 'The Caribbean Netherlands - Health system review'. Rapport Hierbij stuur ik u het eindrapport ‘The Caribbean Netherlands - Health system review’, uitgevoerd door de European Observatory on Health Systems and Policies. Het rapport geeft een...

2024D25740

Brieven regering

Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2024

Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2024. Stand Hierbij sturen wij uw Kamer een stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen. Een aantal van deze moties en toezegging wordt met het verzenden van...

2024D25716

Brieven regering

Reactie op GR-advies over Verbetermogelijkheden in het bevolkingsonderzoek borstkanker

Reactie op GR-advies over Verbetermogelijkheden in het bevolkingsonderzoek borstkanker. Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over mijn reactie op het advies van de Gezondheidsraad (GR) ‘Verbetermogelijkheden voor het bevolkingsonderzoek borstkanker’. Ik heb uw Kamer...

2024D24363

Brieven regering

Informatie over kwaliteit van medisch specialistische zorg voor de patiënt

Informatie over kwaliteit van medisch specialistische zorg voor de patiënt. 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 858 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18...

2024D25583

Brieven regering

Vervolg toekomstige organisatie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

Vervolg toekomstige organisatie interventies bij aangeboren hartafwijkingen.

2024D25713

Brieven regering

Wijzigingen van Bijlage I bij het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 19 oktober 2005

Wijzigingen van Bijlage I bij het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 19 oktober 2005. 30952 Ter kennisname voorgelegde Verdragen Nr. 455 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de...

2024D25607

Brieven regering

Opdracht tot onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen

Opdracht tot onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen. 32647 Levensbeëindiging Nr. 108 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D25355

Brieven regering

Ex-ante vormgeving risicovereveningsmodel 2025

Ex-ante vormgeving risicovereveningsmodel 2025. 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1255 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2024 In deze brief informeer ik...

2024D25398

Brieven regering

Advies Gezondheidsraad ‘Resistentie ondermijnt de behandeling van schimmelinfecties’

Advies Gezondheidsraad ‘Resistentie ondermijnt de behandeling van schimmelinfecties’. Met deze brief bied ik uw Kamer het advies van de Gezondheidsraad aan, getiteld ‘Resistentie ondermijnt de behandeling van schimmelinfecties’. De Commissie Signalering gezondheid en milieu van de...

2024D25386

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Dijk over gemeenten, personeel en patiënten instemmingsrecht geven bij fusies en sluitingen van ziekenhuizen (Kamerstuk 29023-466)

Uitvoering van de motie van het lid Dijk over gemeenten, personeel en patiënten instemmingsrecht geven bij fusies en sluitingen van ziekenhuizen (Kamerstuk 29023-466). Motie Op 5 maart jl. heeft uw Kamer de motie Dijk1 aangenomen. Deze...

2024D25547

Brieven regering

Voorhang wijziging subsidieregeling IPCEI Health

Voorhang wijziging subsidieregeling IPCEI Health. 22112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3954 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D25375

Brieven regering

Stand van zaken acute zorg

Stand van zaken acute zorg. duidelijkheid en richting geven in de complexe dilemma’s die spelen rondom toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg. Politieke keuzes over het beleid op de inrichting van de acute ziekenhuiszorg zijn...

2024D11501