Brieven regering

Zoekresultaten (9.865)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Problematisch alcoholgebruik

Problematisch alcoholgebruik. In 2018 is met ruim 70 maatschappelijke partners het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gesloten. Het huidige kabinet zet de doelen van het NPA door. In mijn brief van 17 maart 20221 heb ik aangekondigd dat ik een brede preventieaanpak voorsta en voor vijf preventiethema’s met een brief kom. Met deze procesbrief

2022D51536

Brieven regering

Diverse onderwerpen leefstijl en preventie

Diverse onderwerpen leefstijl en preventie. In de afgelopen maanden en recent heb ik uw Kamer op verschillende preventie en leefstijl gerelateerde onderwerpen geïnformeerd. Met deze brief breng ik u, mede namens de minister voor Langdurige Zorg en Sport, op de hoogte van enkele beleidsontwikkelingen op het thema gezondheid en preventie en doe ik

2022D51548

Brieven regering

Advies Gezondheidsraad COVID-19 vaccinatie kinderen 6 mnd - 4 jaar

Advies Gezondheidsraad COVID-19 vaccinatie kinderen 6 mnd - 4 jaar. Kamerbrief Op 27 juli jl. heb ik de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de inzet van COVID-19 vaccins bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 5 jaar die behoren tot medische hoogrisicogroepen. Op 15 november jl. heeft de Gezondheidsraad het advies “COVID-19

2022D51525

Brieven regering

Op weg naar de rookvrije generatie

Op weg naar de rookvrije generatie. Het kabinet zet zich in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Om dit te bereiken is preventie van essentieel belang. Ongezonde voeding, te weinig bewegen, roken en alcoholgebruik zijn samen verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast, 35 duizend doden, 9 miljard aan zorguitgaven en hebben

2022D51530

Brieven regering

Stand van zaken Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Stand van zaken Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Met deze brief informeren wij uw Kamer over de voortgang van het Experiment gesloten coffeeshopketen en de uitwerking van nadere afspraken uit het coalitieakkoord. Hieronder gaan wij in op de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van het experiment met een grote stad, het verwachte

2022D51518

Brieven regering

Stand van zaken mpox

Stand van zaken mpox. Uw Kamer heeft mij verzocht om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de internationale uitbraak van mpox1. In mijn laatste brief van 29 september 2022 (Kamerstuk 25295-1945), heb ik aangegeven u na het Deskundigenberaad van half november te informeren, wat ik bij deze doe. Het Deskundigenberaad concludeert dat de

2022D51542

Brieven regering

Hoofdlijnen verbeteren en verbreden toets op het basispakket

Hoofdlijnen verbeteren en verbreden toets op het basispakket. Patiënten en cliënten moeten nu en in de toekomst kunnen rekenen op passende zorg. Dat betekent dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van effectieve zorg gewaarborgd moet zijn. Het is in het belang van elke patiënt en cliënt om te weten welke zorg effectief is en wat de voor- en

2022D51534

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de KNOV inzake uitbreiding verzekerd pakket met IVF draagmoederschap

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de KNOV inzake uitbreiding verzekerd pakket met IVF draagmoederschap. Bijgaand treft u, zoals verzocht, een afschrift van de reactie op mijn brief aan onder andere de KNOV over de situatie van mensen met een kinderwens (zonder medische indicatie) die hiervoor zijn

2022D51195

Brieven regering

Voortgang maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Voortgang maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In Nederland doet een grote groep mensen beroep op de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Mensen die niet zelfstandig thuis kunnen wonen hebben behoefte aan een passende woonplek met begeleiding, bij voorkeur in hun eigen buurt of wijk. Als de ondersteuning dichtbij mensen georganiseerd

2022D51157

Brieven regering

Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis

Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis. Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Ons land telt een te groot aantal dakloze mensen, die deze basis van een eigen thuis niet hebben. Terwijl juist voor dakloze mensen een eigen thuis het beste startpunt is voor het werken aan herstel en het opbouwen van een

2022D51095

Brieven regering

Gezondheidsraadadvies 'Gehoorschade door versterkte muziek'

Gezondheidsraadadvies 'Gehoorschade door versterkte muziek'. Aanbieding Hierbij bied ik u het advies Gehoorschade door versterkte muziek van de Gezondheidsraad aan. Dit advies heb ik aangevraagd ter voorbereiding van mijn vervolgbeleid op het Derde Convenant Preventie Gehoorschade door versterkte muziek dat eind volgend jaar afloopt. Specifiek heb

2022D50768

Brieven regering

Ontwerpregeling Wgp-maximumprijzen april 2023

Ontwerpregeling Wgp-maximumprijzen april 2023. Aanbieding Hierbij bied ik u aan de ontwerpregeling houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg) in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen. Voor de inhoud van deze ontwerpregeling verwijs ik u naar de ontwerptoelichting. De

2022D50758

Brieven regering

Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 28 november 2022, over de inventarisatie die het kabinet heeft uitgevoerd om te bezien hoeveel verenigingen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling voor energie-intensief mkb

Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 28 november 2022, over de inventarisatie die het kabinet heeft uitgevoerd om te bezien hoeveel verenigingen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling voor energie-intensief mkb. Toezegging In de eerste termijn van het Wetgevingsoverleg Sport op 28 november jl. heb ik uw Kamer toegezegd u

2022D50939

Brieven regering

Rapport van de Gezondheidsraad ‘Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score’

Rapport van de Gezondheidsraad ‘Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score’. Met deze brief ontvangt u het rapport van de Gezondheidsraad ‘Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score’ dat op 29 november door de Gezondheidsraad is gepubliceerd. Het rapport is op mijn verzoek tot stand gekomen. Het advies gaat onder andere in op de

2022D50543

Brieven regering

Appreciatie gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over de NZA verzoeken waar nodig opvolging te geven aan het AP-advies voordat gestart wordt met dataverzameling in het kader van de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering in de ggz (Kamerstuk 25424-642)

Appreciatie gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over de NZA verzoeken waar nodig opvolging te geven aan het AP-advies voordat gestart wordt met dataverzameling in het kader van de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering in de ggz (Kamerstuk 25424-642). Op 29 november vinden er stemmingen plaats in uw Kamer, waarbij er ook gestemd

2022D50580

Naar boven