Brieven regering

Zoekresultaten (9.712)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Vaccinatie tegen rotavirus

Vaccinatie tegen rotavirus. 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 636 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Hierbij informeer ik u over mijn besluit om rotavirusvaccinatie toe te voegen aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het is

2022D36682

Brieven regering

Kabinetsbesluit PALLAS

Kabinetsbesluit PALLAS. 33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor Nr. 16 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Het kabinet heeft het besluit genomen om middelen te reserveren voor een mogelijke investering in het

2022D36665

Brieven regering

Werkprogramma 2021-2024 ‘Sport in het Systeem’ van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

Werkprogramma 2021-2024 ‘Sport in het Systeem’ van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad). In september 2020 is het werkprogramma 2021 – 2024 ‘Sport in het Systeem’ van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) aan uw Kamer aangeboden. Hierbij bied ik u, conform artikel 26, derde lid, van de Kaderwet Adviescolleges, het werkprogramma voor

2022D36663

Brieven regering

Gezondheidsraad Werkprogramma 2023

Gezondheidsraad Werkprogramma 2023. 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 Nr. 5 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Met deze brief informeer ik u

2022D36674

Brieven regering

VWS-monitor september 2022

VWS-monitor september 2022. 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 Nr. 4 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Hierbij bied ik u, mede namens de

2022D36658

Brieven regering

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2023

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2023. 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 Nr. 6 Brief van de minister van

2022D36686

Brieven regering

Achtste incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS

Achtste incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS. in deze zin geen nieuw beleid waar ik uw Kamer over informeer, maar een ophoging van de totale verplichtingenruimte die aansluit bij de bestaande lange termijn aanpak COVID-19. Bijstelling verplichtingenruimte corona 8e incidentele suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1 mln.)

2022D36750

Brieven regering

Vrije tarieven cosmetische mondzorg

Vrije tarieven cosmetische mondzorg. die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid. Het belang van het waarborgen van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid geldt echter onverkort, aangezien het gaat om het verrichten van medische handelingen waar altijd risico's bij komen kijken. Zo kan bij ondeskundig en onzorgvuldig handelen het gebit

2022D36330

Brieven regering

Onderzoeksrapport regiovisies jeugdhulp

Onderzoeksrapport regiovisies jeugdhulp. 31 839 Jeugdzorg Nr. 903 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2022 Hierbij bied ik u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, een onderzoekrapport aan naar de regiovisies in de jeugdhulp,

2022D36309

Brieven regering

Fiche: Verordening lichaamsmateriaal

Fiche: Verordening lichaamsmateriaal. dit een ethische kwestie waar de lidstaten een eigen invulling aan dienen te geven, waardoor het optreden op dit punt verder gaat dan noodzakelijk en onvoldoende ruimte laat aan de lidstaten. Financiële consequenties, gevolgen voor regeldruk, concurrentiekracht en geopolitieke aspecten Consequenties

2022D36291

Brieven regering

Diverse rapportages op het terrein van alcohol- en tabaksontmoediging

Diverse rapportages op het terrein van alcohol- en tabaksontmoediging. een onderzoek onder scholieren, waar onder meer middelengebruik, welbevinden en mentale problemen onderdeel van uitmaken. Het rapport is bijgevoegd bij deze brief. De resultaten geven op het gebied van onder meer mentale gezondheid en middelengebruik reden tot zorg. Deze cijfers

2022D36247

Brieven regering

Voortgang inrichting staatscommissie XTC (MDMA)

Voortgang inrichting staatscommissie XTC (MDMA). 24 077 Drugbeleid Nr. 500 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2022 In het Coalitieakkoord is afgesproken dat er een Staatscommissie XTC (MDMA) komt. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de

2022D36269

Brieven regering

Integraal Zorgakkoord: samen werken aan gezonde zorg

Integraal Zorgakkoord: samen werken aan gezonde zorg. 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 655 Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Langdurige Zorg en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2022 Met deze brief sturen

2022D36295

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de aanpak van de problemen van mensen met postcovidklachten uit de eerste coronagolf

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de aanpak van de problemen van mensen met postcovidklachten uit de eerste coronagolf. 25 925 Infectieziektenbestrijding Nr. 1942 Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2022 Op 28

2022D36283

Brieven regering

Onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). dit rapport het eerste deelrapport binnen het aanvullend onderzoek naar de inkoop van PBM. De overige transacties worden onderzocht in de twee resterende deelonderzoeken. Om een volledig beeld en vergelijking tussen de verschillende transacties te kunnen maken, is het van belang

2022D36198

Naar boven