Brieven regering

Brieven regering

Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken

Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken. Diverse rapporten benadrukken dat de Nederlandse gezondheidszorg moet veranderen om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Door de stijgende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt is het essentieel dat de inzet op het

2022D39821

Brieven regering

Beleidsvisie seksuele gezondheid

Beleidsvisie seksuele gezondheid. Beleidsvisie Seksuele gezondheid is een belangrijk onderdeel van iemands mentale en fysieke welzijn en gezondheid. Voor u ligt onze beleidsvisie over seksuele gezondheid. Dit kabinet onderschrijft de werkdefinitie van seksuele gezondheid door de WHO, welke luidt: “Seksuele gezondheid is een met seksualiteit

2022D39780

Brieven regering

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS. Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2021 d.d. 30 juni 2022 is met uw Kamer gesproken over het financieel beheer en het programma dat binnen het ministerie inzet op structurele verbeteringen met aandacht en oog voor de organisatie en de veranderkundige opgave die dit vergt. In de eerdere

2022D39678

Brieven regering

Beleidsreactie op het Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar van de Gezondheidsraad

Beleidsreactie op het Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar van de Gezondheidsraad. beleidsreactie Op 22 februari jl heeft de Gezondheidsraad het Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar1 aan het ministerie van VWS aangeboden. Een inhoudelijke reactie op het advies en de daartoe behorende vervolgstappen om dit advies te vertalen

2022D39577

Brieven regering

European Paralympic Championships 2023

European Paralympic Championships 2023. In juni jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de European Para Championships (EPC) 2023 (TK 30234-304, bijlage ‘Moties en toezeggingen’). Uw Kamer heeft mij, onder andere tijdens het commissiedebat Sport op 29 juni 2022, gevraagd hoe ik dit evenement financieel kan

2022D39540

Brieven regering

Appreciatie van de moties ingediend tijdens het dertigledendebat over inzet van personeel in verpleeghuizen van 29 september 2022

Appreciatie van de moties ingediend tijdens het dertigledendebat over inzet van personeel in verpleeghuizen van 29 september 2022. 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 668 Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2022 Tijdens het 30 ledendebat over de inzet van

2022D39319

Brieven regering

Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg. zorg die zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen enkele minuten tot enkele uren, moet worden verleend om overlijden of onomkeerbare gezondheidsschade te voorkomen. Acute zorg kan het beste integraal worden bezien en zo nodig in samenhang worden geleverd. Het gaat bijvoorbeeld om huisartsenzorg,

2022D39265

Brieven regering

Samenhang initiatiefwetsvoorstel legale medicamenteuze afbreking door de huisarts en kabinetsreactie wetsevaluatie Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

Samenhang initiatiefwetsvoorstel legale medicamenteuze afbreking door de huisarts en kabinetsreactie wetsevaluatie Wet afbreking zwangerschap (Wafz). 30 371 Evaluatie Wet afbreking zwangerschap Nr. 50 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2022 Op 19

2022D39178

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG. 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 486 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2022 Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit, houdende wijziging

2022D38889

Brieven regering

Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (programma TAZ)

Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (programma TAZ). Programma Met deze brief stuur ik uw Kamer, zoals toegezegd in de hoofdlijnenbrief van 13 mei 2022 over mijn aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn in de komende jaren1, de uitwerking van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn;

2022D38899

Brieven regering

Voortgang euthanasie bij psychiatrie

Voortgang euthanasie bij psychiatrie. 32 647 Levensbeëindiging Nr. 95 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2022 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de voortgang inzake tijdige en passende zorg voor mensen met een persisterende doodswens en

2022D38392

Brieven regering

Stand van zaken oversterfte onderzoek, datatoegang, afdoen correspondentie- en informatieverzoek en mensen met een kwetsbare gezondheid

Stand van zaken oversterfte onderzoek, datatoegang, afdoen correspondentie- en informatieverzoek en mensen met een kwetsbare gezondheid. de vaccinatiedata van het RIVM is een genoemd knelpunt dat het verstrekken van gezondheidsgegevens ten behoeve van het oversterfteonderzoek maatschappelijk van groot belang is, maar mogelijk op gespannen voet

2022D38099

Brieven regering

Verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over een onverplichte tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met langdurige Post-COVID klachten

Verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over een onverplichte tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met langdurige Post-COVID klachten. , heb ik deze niet bij deze brief gevoegd en wordt deze bijlage ook niet gepubliceerd. De minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

2022D38120

Brieven regering

Vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025

Vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025. 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 344 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2022 Hierbij bied ik uw Kamer de vervolgaanpak van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid aan.

2022D38078

Brieven regering

Voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Voortgang Met deze brief informeert het kabinet uw Kamer over de voortgang van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het kabinet zal dit jaarlijks doen, zoals toegezegd door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In deze brief wordt ingegaan op de

2022D38282

Naar boven