Brieven regering

Brieven regering

Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo - verantwoordingsjaar 2023

Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo - verantwoordingsjaar 2023. Hierbij bied ik uw Kamer de landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo (ceo) – verantwoordingsjaar 2023 - aan. Deze landelijke rapportage is in opdracht van het ministerie van VWS opgesteld door...

2024D07162

Brieven regering

Vitamine K profylaxe beleid

Vitamine K profylaxe beleid. Hierbij informeer ik uw Kamer over de pas op de plaats die ik maak bij de invoering van het intramusculair toedieningsbeleid (‘prikken’) van vitamine K bij pasgeborenen. Op 7 juli 2023 heb...

2024D07147

Brieven regering

Reactie inzake berichtgeving ministerie van VWS

Reactie inzake berichtgeving ministerie van VWS. Hierbij bied ik u mijn reactie op de verzoeken van uw vaste commissie van VWS van zowel 17 januari 2024 (bericht vertrek hoogste ambtenaar ministerie; kenmerk 2024Z00446), als 14 februari...

2024D06919

Brieven regering

Reactie op vragen, gesteld tijdens het debat over oversterfte van 15 februari 2024, over de koppeling van medische gegevens die in de coronaperiode zouden zijn gedeeld, ondanks dat hier nadrukkelijk geen toestemming voor was gegeven door de patiënt

Reactie op vragen, gesteld tijdens het debat over oversterfte van 15 februari 2024, over de koppeling van medische gegevens die in de coronaperiode zouden zijn gedeeld, ondanks dat hier nadrukkelijk geen toestemming voor was gegeven door...

2024D06901

Brieven regering

Vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

Vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen. Vervolg Op 18 januari 2024 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uw Kamer op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnformeerd over de...

2024D06475

Brieven regering

Beleidsreactie Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023 van de NZa

Beleidsreactie Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023 van de NZa. echter een vergelijking met 2021, toen de wachtlijst sterk werd beïnvloed door de effecten van de Coronapandemie. In het laatste jaar is het beeld als volgt: Tabel...

2024D06116

Brieven regering

Voortgang onderhandelingen pandemie-instrument en Internationale Gezondheidsregeling (IHR)

Voortgang onderhandelingen pandemie-instrument en Internationale Gezondheidsregeling (IHR). de inhoudelijke bepalingen van het instrument ter versterking van pandemische preventie, paraatheid en respons. Ten 3 WHA Special Session; SSA2(5), 1 December 2022. 4 Zie: WHO | Intergovernmental Negotiating...

2024D06108

Brieven regering

Verscheidene onderwerpen op het gebied van drugs

Verscheidene onderwerpen op het gebied van drugs. een stand van zaken van de omvang en aard van de behandelingen in de verslavingszorg over de periode van 2017–2022. De kerncijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie...

2024D05812

Brieven regering

Stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen

Stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen. In de beantwoording van uw vragen in het Verslag van een schriftelijk overleg over de deelrapporten onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen van 13 december 2023 heb ik uw...

2024D05740

Brieven regering

Advies van de Gezondheidsraad over immunisatie tegen RSV in het eerste levensjaar

Advies van de Gezondheidsraad over immunisatie tegen RSV in het eerste levensjaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 714 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de...

2024D05612

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een brief die naar het mensenrechtencomité van de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is gestuurd over de Backpay-regeling uit 2015

Reactie op verzoek commissie over een brief die naar het mensenrechtencomité van de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is gestuurd over de Backpay-regeling uit 2015. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D05516

Brieven regering

Vervolg implementatie zorgcoördinatie

Vervolg implementatie zorgcoördinatie. , inclusief voorbeelden van te nemen stappen op zowel landelijk als regionaal niveau. 1) Inrichting van zorgcoördinatieprocessen Voor de inrichting van zorgcoördinatieprocessen gaan de regio’s aan de slag met de uitwerking van zorgprocessen...

2024D05538

Brieven regering

Kabinetsreactie op rapport externe evaluatie RIVM

Kabinetsreactie op rapport externe evaluatie RIVM. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 252 Toekomstvisie agrarische sector 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 151 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT...

2024D05561

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van FNV Zorg & Welzijn inzake de situatie VIGO

Reactie op verzoek commissie over de brief van FNV Zorg & Welzijn inzake de situatie VIGO. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 839 Jeugdzorg Nr. 993 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN...

2024D05592

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake voorstel voor aanpassing BIG-registratie voor personeelstekort in de zorg

Reactie op verzoek commissie inzake voorstel voor aanpassing BIG-registratie voor personeelstekort in de zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 558 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG...

2024D05540