Brieven regering

Zoekresultaten (1.018)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Brieven regering

Toezending MKBA IJzeren Rijn en het advies van de COD

Toezending MKBA IJzeren Rijn en het advies van de COD. 27 737 Trajectnota/MER IJzeren Rijn Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2009D34881

Brieven regering

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System)(GNSS); Brussel, 12 december 2006

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System)(GNSS); Brussel, 12 december 2006. het hier een gemengd verdrag dat zowel door...

2009D04176

Brieven regering

Nahang van het Besluit van 21 februari 2009 houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een aantal andere algemene maatregelen van bestuur in verband met een aanpassing van in deze besluiten opgenomen verwijzingen naar het Voertuigreglement en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 144).

Nahang van het Besluit van 21 februari 2009 houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een aantal andere algemene maatregelen van bestuur in verband met een aanpassing van in deze besluiten...

2009D16420

Brieven regering

Reactie op het artikel in Trouw van 9 juni 2009 getiteld 'Onderzoek ov-chip moet opnieuw'

Reactie op het artikel in Trouw van 9 juni 2009 getiteld 'Onderzoek ov-chip moet opnieuw'. 23 645 Openbaar vervoer Nr. 297 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2009D29553

Brieven regering

Uitsel beantwoording vraag commissie inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht-Amsterdam

Uitsel beantwoording vraag commissie inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht-Amsterdam. kst-32123-A-114 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat...

2010D25892

Brieven regering

Rapportage Arkefly

Rapportage Arkefly. het onderscheid tussen vertraging en annulering is in de rechtspraak tot op heden een aantal relevante factoren geformuleerd: of het vluchtnummer is gewijzigd, of het totale aantal geplande vluchten per week naar dezelfde bestemming...

2009D11062

Brieven regering

Afschrift brief aan PBN met betrekking tot de vrijstelling AOC en Meldplicht

Afschrift brief aan PBN met betrekking tot de vrijstelling AOC en Meldplicht. Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn brief aan de Professionele Ballonvaarders Nederland (PBN) met betrekking tot het vrijstellen van het Air Operators Certificate...

2008D01457

Brieven regering

Tiende voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Rivier over de eerste helft van 2007

Tiende voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Rivier over de eerste helft van 2007. 30 080 Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de rivier 18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN...

2008D01378

Brieven regering

Reactie brief MOGroep inzake personenvervoer kinderopvang en buitenschoolse opvang

Reactie brief MOGroep inzake personenvervoer kinderopvang en buitenschoolse opvang. Naar aanleiding van de brief d.d. 10 maart 2009 van MOGroep Kinderopvang te Utrecht inzake gevolgen van de Wet personenvervoer 2000 voor het personenvervoer door de kinderopvang...

2009D22770

Brieven regering

Maaslijn-treinen en Nachtnet

Maaslijn-treinen en Nachtnet. 28 642 Sociale veiligheid openbaar vervoer Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2010 Op 24 september...

2010D07058

Brieven regering

Pilot drugs in het verkeer

Pilot drugs in het verkeer. 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2009 Jaarlijks komen er...

2009D40229

Brieven regering

Toezegging MIRT-behandeling en stand van zaken Motie Koopmans - Sporendriehoek Noord-Nederland

Toezegging MIRT-behandeling en stand van zaken Motie Koopmans - Sporendriehoek Noord-Nederland. 27 658 Zuiderzeelijn Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13...

2009D36019

Brieven regering

Reactie op brief FNV Bondgenoten inzake uitspraak rechtbank Arnhem over een treinmachinist vrij van schuld na een frontale botsing op station Arnhem

Reactie op brief FNV Bondgenoten inzake uitspraak rechtbank Arnhem over een treinmachinist vrij van schuld na een frontale botsing op station Arnhem. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2009...

2009D46246

Brieven regering

Werkplan OV-ambassadeur

Werkplan OV-ambassadeur. 23 645 Openbaar vervoer Nr. 305 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2009 Met genoegen bieden wij...

2009D36215