Brieven regering

Zoekresultaten (1.018)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Brieven regering

Kabinetsstandpunt Tweede partiële herziening landelijke beleidsnota schelpenwinning (2e ph lbs)

Kabinetsstandpunt Tweede partiële herziening landelijke beleidsnota schelpenwinning (2e ph lbs). 29 841 Tweede partiële herziening van de Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning (2e ph LBS) Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter...

2007D00274

Brieven regering

Stand van zaken van het project 'anders betalen voor mobiliteit'

Stand van zaken van het project 'anders betalen voor mobiliteit'. kst100737.2s.pdf. de effecten van de verschillende uitwerkingsvarianten op het gebied van bereikbaarheid, milieu en veiligheid. Dit tegen de achtergrond van een eerlijker manier van betalen. Ik...

2007D00348

Brieven regering

Tiende voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Rivier over de eerste helft van 2007

Tiende voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Rivier over de eerste helft van 2007. 30 080 Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de rivier 18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN...

2008D01378

Brieven regering

Afspraken toeleveren informatie Tweede Voortgangsrapportage Project Mainport Rotterdam

Afspraken toeleveren informatie Tweede Voortgangsrapportage Project Mainport Rotterdam. 24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam 31 089 Urgentieprogramma Randstad Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2008D10662

Brieven regering

Lokale initiatieven tot en vormen van beprijzen

Lokale initiatieven tot en vormen van beprijzen. 29 535 Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van enkele wetten in verband met de invoering van een belasting ter regulering van het verkeer (Wet regulerende...

2007D00255

Brieven regering

Voortgang van de aanpassing van de taxameters

Voortgang van de aanpassing van de taxameters. 25 910 Wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) Nr. 81 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2008D10664

Brieven regering

Nota Maritieme Noodhulp

Nota Maritieme Noodhulp. kwesties die mogelijk de beleidsterreinen van Justitie en Binnenlandse Zaken raken. Deze punten worden de komende tijd nog met of door de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties uitgewerkt. Uiteraard...

2008D10665

Brieven regering

stand van zaken toegankelijkheid stads- en streekvervoer

stand van zaken toegankelijkheid stads- en streekvervoer. het spoorvervoer heeft de minister van Verkeer en Waterstaat bij de laatste begrotingsbehandeling in reactie op de motie-Koopmans c.s. toegezegd te laten onderzoeken of uitvoering van het Implementatieplan Toegankelijkheid...

2008D01331

Brieven regering

Verkenning lange termijn Schiphol

Verkenning lange termijn Schiphol. opties met betrekking tot de huidige locatie Schiphol waarin het banenstelsel wordt aangepast (een optie die Schiphol schetst in de lange termijnvisie van Schiphol en waarvoor tot 1 april 2008 een reserveringsbepaling...

2008D01340

Brieven regering

Handhavingsrapportage Schiphol 2007

Handhavingsrapportage Schiphol 2007. de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten over de periode van een gebruiksjaar, en bied ik u ter kennisneming aan.1 De ontwikkelingen rond Schiphol die zich...

2008D01342

Brieven regering

Reservering parallelle Kaagbaan

Reservering parallelle Kaagbaan. 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1...

2008D01344

Brieven regering

toegankelijkheid bussen stads- en streekvervoer 2010

toegankelijkheid bussen stads- en streekvervoer 2010. de introductie van toegankelijk busmaterieel is het beleidsmatig streven helder: in 2010 is het busmaterieel 100% toegankelijk. In de eindsituatie voldoen in beginsel alle bussen in het stads- en streekvervoer...

2008D01333

Brieven regering

Derde Voortgangsrapportage over de verslagperiode 1 juli - 31 december 2007

Derde Voortgangsrapportage over de verslagperiode 1 juli - 31 december 2007. 24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2008D01133

Brieven regering

Zevende voortgangsrapportage over het project Geluidsisolatie Schiphol, d.d. 23 april 2008

Zevende voortgangsrapportage over het project Geluidsisolatie Schiphol, d.d. 23 april 2008. 26 959 Toekomst van de nationale luchthaven Nr. 127 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2008D01335

Brieven regering

Rapportage overwegen 2008

Rapportage overwegen 2008. 29 893 Veiligheid van het railvervoer Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2008 In mijn schriftelijke...

2008D01403