Brieven regering

Zoekresultaten (1.018)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Brieven regering

Voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding

Voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding. de planning van de besluitvorming en realisatie. Volledigheidshalve is ook de voortgang tot mei dit jaar verwerkt. Als referentie zijn de mijlpalen uit de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2009...

2010D26280

Brieven regering

Reactie op visies rondetafelgesprek "De Duurzame Weg"

Reactie op visies rondetafelgesprek "De Duurzame Weg". kst-30196-108 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN...

2010D26077

Brieven regering

Trillingen langs het spoor

Trillingen langs het spoor. kst-32123-A-115 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 Nr. 115 BRIEF VAN...

2010D26073

Brieven regering

Uitsel beantwoording vraag commissie inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht-Amsterdam

Uitsel beantwoording vraag commissie inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht-Amsterdam. kst-32123-A-114 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat...

2010D25892

Brieven regering

Uitstel toezending uitkomsten van het onderzoek Verzorgingplaatsen

Uitstel toezending uitkomsten van het onderzoek Verzorgingplaatsen. kst-29398-232 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 232 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan...

2010D25915

Brieven regering

Geannoteerde agenda Transportraad 24 juni 2010

Geannoteerde agenda Transportraad 24 juni 2010. geen nieuwe wet- of regelgeving. De inzet van het actieplan is om ervaringen uit te wisselen, instrumenten voor regionale en lokale overheden te ontwikkelen en middelen beschikbaar te stellen voor...

2010D25770

Brieven regering

Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010

Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010. de volgende projecten: NDSM-terrein in Amsterdam, Binckhorst in Den Haag, Kop van Feijenoord 1 TK 32 123 A, nr. 22. 2 Voor een nadere toelichting over het zgn. MIRT-onderzoek wordt...

2010D25627

Brieven regering

Fiche: Mededeling inzake communautair burgerluchtvaartbeleid Brazilië

Fiche: Mededeling inzake communautair burgerluchtvaartbeleid Brazilië. kst-22112-1032 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1032 BRIEF...

2010D25542

Brieven regering

Sociale veiligheid OV

Sociale veiligheid OV. het meldingen die weinig te maken hebben met agressie en geweld (onder andere controles in de gemeentelijke basisadministratie, relatief lichte overtredingen van huisregels NS en informatievragen). Een relatief klein aandeel van de meldingen...

2010D25426

Brieven regering

Verslag Transportraad 4 mei 2010

Verslag Transportraad 4 mei 2010. kst-21501-33-280 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 280 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN...

2010D25368

Brieven regering

Regeling maximumtarief taxivervoer

Regeling maximumtarief taxivervoer. kst-31521-52 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 521 Taxibeleid Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede...

2010D25293

Brieven regering

Beantwoording vragen gesteld tijdens Algemeen Overleg van 19 mei 2010 over het ontwerpbesluit recidiveregeling

Beantwoording vragen gesteld tijdens Algemeen Overleg van 19 mei 2010 over het ontwerpbesluit recidiveregeling. kst-29398-231 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 231 BRIEF VAN...

2010D25372

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen over het artikel "Bom onder dubbel spoor"

Uitstel beantwoording vragen over het artikel "Bom onder dubbel spoor". kst-32123-112 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het...

2010D25341

Brieven regering

Verdrag tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek der Filipijnen nopens het vervoer door de lucht; Manilla, 23 december 2009

Verdrag tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek der Filipijnen nopens het vervoer door de lucht; Manilla, 23 december 2009. onder meer clausules inzake...

2010D25074

Brieven regering

Traditionele zeilvaart

Traditionele zeilvaart. kst-31409-29 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 409 Zeevaartbeleid Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2010D24870