Brieven regering

Zoekresultaten (6.267)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

Werkwijze kansrijk opleiden binnen SBB

Werkwijze kansrijk opleiden binnen SBB. Werkwijze kansrijk opleiden binnen SBB Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 45502965 Bijlagen Bijlage 1: Brief VNO-NCW en FNV Kansrijk...

2024D14952

Brieven regering

Vijfde tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie

Vijfde tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie. Aanbieding vijfde tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie Onderwijspersoneel en Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 45244517 Uw brief 04 april...

2024D14741

Brieven regering

Voorhang Besluit NLQF

Voorhang Besluit NLQF. artikel 3 van het ontwerpbesluit, de mogelijkheid zich uit te spreken voordat het over het ontwerpbesluit aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd. Op grond van de aangehaalde...

2024D14206

Brieven regering

Uitstel subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025

Uitstel subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025. Uitstel subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025 Onderwijsprestaties en Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 45428204 Bijlagen Met deze brief informeer ik uw Kamer dat...

2024D14186

Brieven regering

Stand van zaken nieuwkomersonderwijs

Stand van zaken nieuwkomersonderwijs. Kamerbrief stand van zaken nieuwkomersonderwijs Alle leerplichtige kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs, ongeacht hun status of afkomst. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren die immigreren of asiel zoeken...

2024D14124

Brieven regering

Reactie op het amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling (Kamerstuk 36418-63)

Reactie op het amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling (Kamerstuk 36418-63). Reactie op het verzoek om een brief over de mogelijke invulling van het...

2024D13865

Brieven regering

Wetsvoorstel NLQF (Kamerstuk 36341)

Wetsvoorstel NLQF (Kamerstuk 36341). Wetsvoorstel NLQF (Kamerstukken 36341) Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 45369002 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel NLQF in uw Kamer...

2024D13778

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Bikker, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2024, over het bericht ‘Woede over het besluit van de Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen’

Reactie op het verzoek van het lid Bikker, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2024, over het bericht ‘Woede over het besluit van de Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen’. Verzoek van het...

2024D13803

Brieven regering

Verkenning rapport Commissie Van Geel

Verkenning rapport Commissie Van Geel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. 299 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D13691

Brieven regering

Herijking sturing funderend onderwijs

Herijking sturing funderend onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 293 Primair Onderwijs 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 727 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D13717

Brieven regering

Eerste reactie op het adviesrapport Toegang tot Cultuur

Eerste reactie op het adviesrapport Toegang tot Cultuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 522 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de...

2024D13490

Brieven regering

Voortgang aanpak basisvaardigheden mbo

Voortgang aanpak basisvaardigheden mbo. geen optie om nu niets te doen. Om geen tijd te verliezen ben ik alvast het nodige voorwerk aan het doen door samen met enkele mbo-instellingen te kijken op welke wijze het...

2024D13334

Brieven regering

Tussenrapportage restauratieopgave niet-woonhuis rijksmonumenten

Tussenrapportage restauratieopgave niet-woonhuis rijksmonumenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 156 Monumentenzorg Nr. 127 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D13247

Brieven regering

Immaterieel erfgoed van, voor, door en met iedereen

Immaterieel erfgoed van, voor, door en met iedereen. het actief betrekken van erfgoedgemeenschappen bij het opstellen van provinciale of gemeentelijke omgevings- en erfgoedvisie. Veel levend erfgoed wordt in de openbare ruimte beoefend. Dit geeft deze plekken...

2024D13412

Brieven regering

Appreciatie motie van het lid Bikker c.s. over een wettelijke borging van Friestalig media-aanbod (Kamerstuk 36410-VII-98)

Appreciatie motie van het lid Bikker c.s. over een wettelijke borging van Friestalig media-aanbod (Kamerstuk 36410-VII-98).

2024D12782