Brieven regering

Zoekresultaten (6.116)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

Advies 'Naar meer evidence based onderwijs' van de Onderwijsraad

Advies 'Naar meer evidence based onderwijs' van de Onderwijsraad. 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2008D05938

Brieven regering

Brief over o.a. Wetsvoorstel 'afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen in het primair onderwijs'

Brief over o.a. Wetsvoorstel 'afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen in het primair onderwijs'. 30 246 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van...

2007D00131

Brieven regering

Rapporten van onderzoeken in het kader van evaluatie materiële bekostiging scholen primair onderwijs

Rapporten van onderzoeken in het kader van evaluatie materiële bekostiging scholen primair onderwijs. 30 246 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van...

2007D00132

Brieven regering

De beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging

De beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging. 30 246 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse...

2007D00133

Brieven regering

Rapportage 'Voortvarend vmbo, samen koersen op bewegingsruimte' van de Adviesgroep vmbo en reactie van de minister terzake

Rapportage 'Voortvarend vmbo, samen koersen op bewegingsruimte' van de Adviesgroep vmbo en reactie van de minister terzake. een grotere planningsvrijheid wordt verschillend gedacht over de mate van vrijheid en de rol van de regio daarbij. Ik...

2008D01126

Brieven regering

Kabinetsreactie n.a.v. het advies 'Naar meer evidence based onderwijs' van de Onderwijsraad

Kabinetsreactie n.a.v. het advies 'Naar meer evidence based onderwijs' van de Onderwijsraad. (het toepassen van) wetenschappelijk onderzoek zo goed mogelijk worden ingevuld. Een specifieke invulling van de evidence based benadering vindt plaats in de Dieptepilot voor...

2008D05944

Brieven regering

Onderwijsraadadvies 'Examinering: draagvlak en toegankelijkheid'

Onderwijsraadadvies 'Examinering: draagvlak en toegankelijkheid'. heeft de raad het zinvol geacht ook enige overwegingen en aanbevelingen over de examinering in het algemeen voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen. Mijn beleidsreactie op dit advies zal ik...

2008D08351

Brieven regering

Evaluatie materiële exploitatiebekosting VO

Evaluatie materiële exploitatiebekosting VO. de groepsgrootte. De materiële bekostiging is volgens het onderzoek niet toereikend. Dat betekent dat het met de huidige hoogte van de totale bekostiging moeilijk is de ambities die wij hebben met het...

2008D23881

Brieven regering

De situatie en de voorgenomen maatregelen ten aanzien van het Islamitisch College Amsterdam

De situatie en de voorgenomen maatregelen ten aanzien van het Islamitisch College Amsterdam. de financiële positie van het IVO is er geen sprake van «oppotten» van gelden. Ten gevolge van exploitatietekorten zijn er eerder zorgen over...

2008D15719

Brieven regering

Onderzoek naar de bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar de bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs. 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS...

2008D23901

Brieven regering

De financiële positie schoolbesturen in het vo

De financiële positie schoolbesturen in het vo. 30 183 Governance in het onderwijs Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28...

2008D23906

Brieven regering

Onregelmatigheden bij de Stichting Islamitische School Helmond e.o.

Onregelmatigheden bij de Stichting Islamitische School Helmond e.o.. niet de dupe worden van het handelen van het bestuur. In de uitwerking van de maatregelen moet dat gewaarborgd worden. Tot slot Zodra het onderzoek van de AD...

2008D15715

Brieven regering

De getalsverhouding tussen leerlingen en onderwijzend personeel

De getalsverhouding tussen leerlingen en onderwijzend personeel. 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR...

2008D23909

Brieven regering

Maatregelen tegen de Stichting Islamitische Scholen Helmond

Maatregelen tegen de Stichting Islamitische Scholen Helmond. 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR...

2008D15697

Brieven regering

Rapport inspectie over verschillen in cijfers tussen het centraal examen en schoolexamen

Rapport inspectie over verschillen in cijfers tussen het centraal examen en schoolexamen. 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 118 BRIEF VAN...

2008D08234