Brieven regering

Brieven regering

Toekenning eerste €60 miljoen structureel aan sectorplannen

Toekenning eerste €60 miljoen structureel aan sectorplannen. Toekenning eerste €60 miljoen structureel aan sectorplannen Zoals aangegeven in mijn beleidsbrief van 17 juni jl. zet het kabinet zich in voor een gezond en duurzaam stelsel van hoger onderwijs en wetenschap, met rust en ruimte voor studenten, onderzoekers en docenten. Daarom

2022D39663

Brieven regering

Afschrift brief aan colleges van bestuur van de universiteiten en twee hogescholen over de pilots Een slimmer collegejaar

Afschrift brief aan colleges van bestuur van de universiteiten en twee hogescholen over de pilots Een slimmer collegejaar. Brief aan ho-instellingen over pilots Een slimmer collegejaar Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 34005990 Bijlagen 2 Hierbij stuur ik

2022D39548

Brieven regering

Rectificatie onjuistheid in reactie op bericht 'Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is' van 5 september 2022 jl.

Rectificatie onjuistheid in reactie op bericht 'Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is' van 5 september 2022 jl.. Rectificatie onjuistheid in reactie op bericht 'Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is' van 5 september 2022 jl. Kansengelijkheid en

2022D39261

Brieven regering

Voortgang ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting

Voortgang ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting. Voortgangsbrief ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting Het belang van adequate ventilatie is al eerder met uw Kamer gedeeld.1 Adequate ventilatie verkleint het risico op coronabesmettingen. De afgelopen maanden hebben we door het harde werken van

2022D38723

Brieven regering

Uitvoering moties staatsexamen

Uitvoering moties staatsexamen. Uitvoering moties staatsexamen In mijn brief van 16 februari jl. over de toezeggingen gedaan bij het commissiedebat over examens in het voortgezet onderwijs heb ik uw Kamer toegezegd om u voor de zomer te informeren over de mogelijkheden om herkansingen te realiseren voor deelcertificaatkandidaten van het

2022D38651

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de vermissing van het schriftelijk onderdeel van het staatsexamen Engels van de dochter van de briefschrijver

Reactie op verzoek commissie over de vermissing van het schriftelijk onderdeel van het staatsexamen Engels van de dochter van de briefschrijver. Antwoord op commissiebrief met verzoek om reactie op brief inzake vermissing van eerste onderdeel van staatsexamen Engels van dochter Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

2022D38439

Brieven regering

Nazending actieve openbaarmaking beslisnota's wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel AV-aanbod (Kamerstuk 36176)

Nazending actieve openbaarmaking beslisnota's wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel AV-aanbod (Kamerstuk 36176).

2022D38328

Brieven regering

Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren

Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren. Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 33421114 Hierbij bied ik u aan de

2022D38172

Brieven regering

Rapport ADR naar procesgang melding bij OCW

Rapport ADR naar procesgang melding bij OCW. Aanbieding rapport ADR naar procesgang melding bij OCW Bestuursondersteuning en Advies Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 2 Op mijn verzoek heeft de Auditdienst Rijk (ADR) een feitenrelaas opgesteld over de melding die is

2022D37801

Brieven regering

Eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’

Eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’. 31 511 Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nr. 48 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2022 Met deze brief bied ik u het eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’ aan. Dit

2022D37659

Brieven regering

Adviesaanvraag koloniaal archief

Adviesaanvraag koloniaal archief. 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 481 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Met bijgaand afschrift informeer ik u over mijn adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de omgang met archieven die

2022D36698

Brieven regering

Afschrift van de Nederlandse reactie op EU-consultaties digitaal onderwijs/digitale vaardigheden

Afschrift van de Nederlandse reactie op EU-consultaties digitaal onderwijs/digitale vaardigheden. de factoren die succesvol digitaal onderwijs ondersteunen, de tweede verbetering van het aanbod van onderwijs en training in digitale vaardigheden. Met deze brief informeren wij uw Kamer – in lijn met de gemaakte afspraken over informatievoorziening

2022D36415

Brieven regering

Evaluatierapport Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-programma en aanbiedingsbrief NWO

Evaluatierapport Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-programma en aanbiedingsbrief NWO. Evaluatierapport Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-programma en aanbiedingsbrief NWO Wetenschappelijke inzichten veranderen onze levens in hoog tempo en brengen grote vooruitgang van welzijn en welvaart voor de samenleving. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van

2022D35650

Brieven regering

Kabinetsreactie AWTI-advies “Grenzeloos onderzoeken”

Kabinetsreactie AWTI-advies “Grenzeloos onderzoeken”. het stimuleren van interdisciplinariteit in het hoger onderwijs. Ik onderschrijf deze aanbeveling, maar stel ook vast dat er al veel goede initiatieven lopen in het veld. Zoals ik ook opmerkte in mijn beleidsbrief ben ik tijdens mijn werkbezoeken onder de indruk geraakt van

2022D35230

Brieven regering

Voorhang besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met wijzigingen op het terrein van de voldoening van het lesgeld, de invoering van de Registratie instellingen en opleidingen en enkele technische verbeteringen

Voorhang besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met wijzigingen op het terrein van de voldoening van het lesgeld, de invoering van de Registratie instellingen en opleidingen en enkele technische verbeteringen. 35 925 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het

2022D35176

Naar boven