Brieven regering

Zoekresultaten (2.795)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

MRSA-problematiek

MRSA-problematiek. hier «no-regret»-maatregelen, die ik, ongeacht de uitkomsten van het lopende onderzoeksprogramma, nuttig acht. 1. Ik zal op korte termijn in overleg treden met de vertegenwoordigers van de verschillende dierlijke sectoren en de dierenartsenorganisatie Koninklijke Nederlandse...

2008D22358

Brieven regering

Onderzoeksrapport Investeren in het Nederlandse landschap. Opbrengst: geluk en euro's

Onderzoeksrapport Investeren in het Nederlandse landschap. Opbrengst: geluk en euro's. 30 800 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER...

2008D23915

Brieven regering

Jaarverslag 2006 van het Faunafonds

Jaarverslag 2006 van het Faunafonds. 29 446 Uitvoering Flora- en Faunawet Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2007...

2008D09208

Brieven regering

Evaluatie van de natuurwetgeving en over het rapport 'Bescherming van natuurgebieden' van de Rekenkamer

Evaluatie van de natuurwetgeving en over het rapport 'Bescherming van natuurgebieden' van de Rekenkamer. 30 690 Natuurbeleid; een onnodig groeiend ongenoegen 31 074 Bescherming van natuurgebieden 30 825 Ecologische hoofdstructuur Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER...

2008D09229

Brieven regering

Ontwikkelingen en voornemens op het beleidsveld landschap

Ontwikkelingen en voornemens op het beleidsveld landschap. 31 253 Landschapsontwikkeling Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2007 In...

2008D23917

Brieven regering

Grondprijsmonitor 2006

Grondprijsmonitor 2006. 29 576 Agenda Vitaal Platteland Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2007 Hierbij ontvangt u de...

2008D23923

Brieven regering

Aanpak van Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Aanpak van Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA). 29 683 Dierziektebeleid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2007 Begin...

2008D22362

Brieven regering

Besteding middelen amendement Jacobi-Jager

Besteding middelen amendement Jacobi-Jager. een continuering van de investeringen van 2007. – € 1 mln. voor Natuurlijk Platteland Nederland en Natuurlijk Platteland Nederland West voor het verder ontwikkelen van de bouwstenen voor het IPO. Dit betreft...

2008D08377

Brieven regering

Bedrijfstoeslagrechten i.r.t. verhouding pachter/verpachter

Bedrijfstoeslagrechten i.r.t. verhouding pachter/verpachter. 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2008D01338

Brieven regering

Reactie van de minister op wachtlijst voor de valkeniersakte

Reactie van de minister op wachtlijst voor de valkeniersakte. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2008 Hierbij doe ik u op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur...

2008D07236

Brieven regering

Uitgangspuntennotitie informatievoorziening groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Uitgangspuntennotitie informatievoorziening groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS). de ILG-onderdelen van de EHS wordt deze beleidsinformatie voortaan opgenomen in de provinciale ILG-rapportages, die ook aan de Tweede Kamer worden toegestuurd. Voor wat betreft de niet-ILG-onderdelen (zoals het...

2008D02330

Brieven regering

Markttoelating van een genetisch gemodificeerde aardappel

Markttoelating van een genetisch gemodificeerde aardappel. de genetisch gemodificeerde aardappellijn EH92–527–1, die door de genetische modificatie goedkoper, gemakkelijker en milieuvriendelijker tot zetmeel kan worden verwerkt. De aardappel is niet bedoeld voor menselijke consumptie. De pulp die...

2008D01315

Brieven regering

Franse rapport GGO-mais MON810

Franse rapport GGO-mais MON810. 27 428 Beleidsnota Biotechnologie Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2008 In het AO...

2008D01316

Brieven regering

Het opschorten van de belastingclaim op de inkomsten uit de SAN-vergoeding

Het opschorten van de belastingclaim op de inkomsten uit de SAN-vergoeding. de voorgenomen fiscale vrijstelling alleen de subsidies voor het beheer van landschap. Destijds is de mogelijkheid van een fiscale vrijstelling van de subsidies voor botanisch...

2008D07233

Brieven regering

Reactie op de aangenomen moties n.a.v. de behandeling van het burgerinitiatief 'Stop fout vlees'

Reactie op de aangenomen moties n.a.v. de behandeling van het burgerinitiatief 'Stop fout vlees'. hier een complexe langetermijnuitdaging. De veehouderij opereert op de wereldmarkt. Regionale grondgebondenheid is moeilijk in te passen in deze vrije markt, maar...

2008D01038