Brieven regering

Zoekresultaten (826)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brieven regering

Afschrift brief aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius inzake Wijzigingen Wet inkomstenbelasting BES

Afschrift brief aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius inzake Wijzigingen Wet inkomstenbelasting BES. Afschrift Bijgaand bied ik u een afschrift aan van de brief die ik deze week heb gezonden aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius, zoals door de leden van uw Kamer is verzocht (2022Z01194/2022D04548). De beantwoording van deze brief is tot mijn

2022D37361

Brieven regering

Toezending het nader rapport en het ongevraagd advies Raad van State inzake Koninkrijk, verdragen en het Unierecht

Toezending het nader rapport en het ongevraagd advies Raad van State inzake Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. 35 925 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 35 925 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 Nr. 113

2022D36326

Brieven regering

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 5 Koninkrijksrelaties

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 5 Koninkrijksrelaties. de eerste beleidsdoorlichting van dit artikel. In artikel 1 van de RPE staat dat een beleidsdoorlichting betrekking heeft op ‘een substantieel, samenhangend deel van het beleid’. In het geval van artikel 5 gaat dit primair om de uitgaven over de periode 2016-2021 aan de

2022D35255

Brieven regering

Proces behandeling concept consensusrijkswet COHO (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling)

Proces behandeling concept consensusrijkswet COHO (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling). Proces behandeling concept consensusrijkswet COHO Datum 5 september 2022 Betreft Proces behandeling concept consensusrijkswet COHO DGKR Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000455952 Uw kenmerk DGKR Turfmarkt

2022D34082

Brieven regering

Afschrift brief aan de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman inzake het rapport “Caribische kinderen van de rekening”

Afschrift brief aan de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman inzake het rapport “Caribische kinderen van de rekening”. 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 645 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

2022D33570

Brieven regering

Besluitvorming Rijksministerraad 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2022

Besluitvorming Rijksministerraad 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2022. 35 420 Noodpakket banen en economie Nr. 510 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juli 2022 Elk kwartaal besluit de Rijksministerraad over de

2022D31777

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 13 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 13 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. 35 422 Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius) Nr. 16 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

2022D30595

Brieven regering

Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis in mei 2022

Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis in mei 2022. onder andere investeringen in de versterking van de lokale diensten voor landbouw en visserij, professionalisering van de geitenhouderij, renovatie van het slachthuis Bonaire, hydroponics (tuinbouw) op Saba, onderwijs, tuinbouwkassen, marktontwikkeling, watervoorziening en diverse

2022D29996

Brieven regering

Kabinetsreactie op de afsprakenlijst IPKO mei 2022

Kabinetsreactie op de afsprakenlijst IPKO mei 2022. het verzoek om een reactie op de uitvoeringsstatus en het tijdspad van de moties van het lid Van Raak c.s. (Kamerstuk 35 099 (R2114), nr. 23) en van het lid De Graaf (Kamerstuk 34 300 IV/CXIX, P) en over de betrokkenheid van elk van de landen, kan ik u het volgende mededelen. Naar aanleiding van

2022D28969

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Pro Soualiga m.b.t. een verzoek over rechtsstatelijkheid en goed bestuur

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Pro Soualiga m.b.t. een verzoek over rechtsstatelijkheid en goed bestuur. 2022D28690 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2022 Hierbij stuur ik u, op verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, een afschrift van de

2022D28690

Brieven regering

Reisverslagen, uitwerking hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop en overige thema's

Reisverslagen, uitwerking hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop en overige thema's. de voortgang ten aanzien van de gezondheidszorg Caribisch Nederland, kan ik u melden dat voorafgaand aan het op 5 oktober 2022 geplande commissiedebat zorg BES, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Kamer

2022D28558

Brieven regering

Afschrift reactie op de open brief van de Stichting Federatie Zorginstellingen Curaçao inzake gezondheidssector op Curaçao

Afschrift reactie op de open brief van de Stichting Federatie Zorginstellingen Curaçao inzake gezondheidssector op Curaçao. 35 925 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 Nr. 68 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de

2022D28265

Brieven regering

9de Voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

9de Voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius. het sub-criterium Kadaster zijn de achterstanden in de administratie ingehaald. Op 1 januari 2021 is de Kadasterwet BES in werking getreden en daarmee is de verantwoordelijkheid over de kadasterfunctie overgedragen naar Kadaster Sint Eustatius. In mei 2022 heeft Sint Eustatius

2022D27961

Brieven regering

Besluitvorming Rijksministerraad 24 juni 2022 inzake salariskortingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Besluitvorming Rijksministerraad 24 juni 2022 inzake salariskortingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Besluitvorming Rijksministerraad 24 juni 2022 inzake salariskortingen Datum 24 juni 2022 Betreft Besluitvorming Rijksministerraad 24 juni 2022 inzake salariskortingen www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

2022D27128

Brieven regering

Jaarrapportage 2021 wederopbouw Sint Maarten, risicoreserve liquiditeitssteun en afschrift antwoordbrief aan Business Accelaration Platform Sint Maarten (Babs)

Jaarrapportage 2021 wederopbouw Sint Maarten, risicoreserve liquiditeitssteun en afschrift antwoordbrief aan Business Accelaration Platform Sint Maarten (Babs). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 34 773 Gevolgen van de orkaan Irma Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de

2022D24324

Naar boven