Brieven regering

Zoekresultaten (846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie

Brieven regering

Brief minister over hoofdlijnen van een nieuw wetsvoorstel en voornemen tot intrekking van het voorstel in deze vorm

Brief minister over hoofdlijnen van een nieuw wetsvoorstel en voornemen tot intrekking van het voorstel in deze vorm. hier een risicoaansprakelijkheid voor de volledige schade, waarbij eigen schuld van het slachtoffer niet tot vermindering van de...

2010D13503

Brieven regering

Vervallen van de grondslag voor het onderhavige wetsvoorstel

Vervallen van de grondslag voor het onderhavige wetsvoorstel. 30 037 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/80/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van...

2007D00308

Brieven regering

'Leidraad onpartijdigheid door de rechter'

'Leidraad onpartijdigheid door de rechter'. 29 937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage...

2007D00276

Brieven regering

Groep niet-Nederlanders die ongewenst zijn verklaard en/of niet rechtmatig in Nederland verblijven en zich in de tbs bevinden

Groep niet-Nederlanders die ongewenst zijn verklaard en/of niet rechtmatig in Nederland verblijven en zich in de tbs bevinden. onder andere het regelen van opvang in het land van herkomst via familie en lokale zorginstellingen en het...

2007D00216

Brieven regering

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet (CEV) en de deelrapporten, uitgebracht op 29 augustus 2006

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet (CEV) en de deelrapporten, uitgebracht op 29 augustus 2006. het asielproces is er nog enige winst te behalen in de organisatie van de asielprocedure, zodat er een...

2008D01155

Brieven regering

Het slachtofferbeleid

Het slachtofferbeleid. de introductie van een nieuw type evaluatieonderzoek, de beleidsdoorlichting. Het is de bedoeling dat een beleidsterrein met een zekere regelmaat wordt doorgelicht aan de hand van door Financiën opgestelde vragen. De beleidsdoorlichting behelst een...

2009D01284

Brieven regering

Onderzoeksrapport 'Eerste fase evaluatie Wbp'

Onderzoeksrapport 'Eerste fase evaluatie Wbp'. de eerste fase. Het doel van het onderhavige onderzoek is het in kaart brengen van de belangrijkste knelpunten van de Wbp. In de literatuur zijn verschillende knelpunten gesignaleerd. Op grond van...

2010D03826

Brieven regering

Het ACVZ-advies 'Toelating en verblijf voor religieuze doeleinden'

Het ACVZ-advies 'Toelating en verblijf voor religieuze doeleinden'. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1159 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2007 Bij brief van...

2008D01105

Brieven regering

Beknopte uiteenzetting hoofdlijnen wetsvoorstel aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

Beknopte uiteenzetting hoofdlijnen wetsvoorstel aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen. 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 13 BRIEF VAN DE...

2007D00175

Brieven regering

Over de uitspraak van het EHRM inzake de Somalische asielzoeker Sala Seekh

Over de uitspraak van het EHRM inzake de Somalische asielzoeker Sala Seekh. 29 344 Terugkeerbeleid 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 64 BRIEF VAN...

2008D01125

Brieven regering

Reactie op vier ingediende amendementen

Reactie op vier ingediende amendementen. de introductie van een verbod voor een advocaat om tevens werkzaam te zijn als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank waarbij hij als advocaat is ingeschreven onderscheidenlijk als raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof tot...

2007D00277

Brieven regering

Zedendelinquenten die als vrijwilliger met kinderen werken

Zedendelinquenten die als vrijwilliger met kinderen werken. 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van...

2008D06107

Brieven regering

De voortgang inzake goededoelenorganisaties, de code Wijffels en kansspelen

De voortgang inzake goededoelenorganisaties, de code Wijffels en kansspelen. 27 789 Modernisering Successiewetgeving Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2007 In...

2008D01106

Brieven regering

Programma versterking aanpak georganiseerde misdaad en Programma financieel-economische criminaliteit

Programma versterking aanpak georganiseerde misdaad en Programma financieel-economische criminaliteit. de versterking van het afnemen van crimineel vermogen. Beide programma’s, alsook het reeds aangekondigde actieprogramma bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties...

2008D03903

Brieven regering

Reactie op Rapport Nationale ombudsman inzake totstandkoming en gebruik van Individuele Ambtsberichten

Reactie op Rapport Nationale ombudsman inzake totstandkoming en gebruik van Individuele Ambtsberichten. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1179 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19...

2008D01110