Brieven regering

Zoekresultaten (2.999)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de toegankelijkheid in het openbaar vervoer

Reactie op verzoek commissie over de toegankelijkheid in het openbaar vervoer. Antwoord Met deze brief reageer ik graag op het verzoek van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 7 juli jl. om een reactie op een ingezonden brief met als thema de toegankelijkheid in het openbaar vervoer. In dezelfde brief heeft de commissie

2022D37439

Brieven regering

Beleidsregel export laagwaardige benzine en diesel naar West-Afrika

Beleidsregel export laagwaardige benzine en diesel naar West-Afrika. Beleidsregel Op 15 augustus j.l. heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport de “Beleidsregel handhaving kwaliteit van benzine en diesel bestemd voor de export naar lage- en middeninkomenslanden buiten de EU, in het bijzonder ECOWAS-landen, 2022” (hierna: beleidsregel)

2022D37429

Brieven regering

Publieke consultatie EU-regelgeving genetisch gemodificeerde organismen

Publieke consultatie EU-regelgeving genetisch gemodificeerde organismen. publieke Hierbij treft u de reactie van het kabinet aan op de publieke consultatie van de Europese Commissie (hierna: Commissie) over nieuwe genomische technieken1 voor plantenveredeling. De publieke consultatie is onderdeel van het proces om de huidige EU-regelgeving voor

2022D37393

Brieven regering

Ongeldig verklaarde en niet-ingeleverde rijbewijzen

Ongeldig verklaarde en niet-ingeleverde rijbewijzen. Ongeldig Tijdens het Commissiedebat Verkeersveiligheid op 20 april jl. hebben wij uw Kamer toegezegd een brief te sturen over de oorzaken van het feit dat zoveel mensen hun ongeldig verklaarde rijbewijs niet inleveren, toch gaan rijden zonder geldig rijbewijs en de aanpak hiervan. Hierbij doen

2022D37424

Brieven regering

Nederlandse inzet tijdens de 41ste ICAO Assembly van 27 september - 7 oktober 2022

Nederlandse inzet tijdens de 41ste ICAO Assembly van 27 september - 7 oktober 2022. Nederlandse Van 27 september tot en met 7 oktober 2022 zal in Montreal de 41ste Algemene Vergadering plaatsvinden van de Burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO Assembly). In deze brief wordt u geïnformeerd over de belangrijkste thema’s van de

2022D37398

Brieven regering

Actieagenda Batterijsystemen

Actieagenda Batterijsystemen. Actieagenda Bijgaand doe ik uw Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie, de “Actieagenda Batterijsystemen” toekomen. Batterijen spelen een essentiële rol in de energietransitie, zowel in het energiesysteem als in de mobiliteit. Met de in 2020 opgestarte

2022D37402

Brieven regering

Stand van zaken droogte

Stand van zaken droogte. Stand Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de huidige droogteperiode en over het feit dat het Managementteam Watertekorten (MTW) op 21 september 2022 heeft besloten om van niveau 2 ‘feitelijk watertekort’ weer over te gaan naar niveau 1 ‘dreigend watertekort’. Huidige situatie en overgang naar

2022D36944

Brieven regering

Meerjarenplan ILT 2023-2027

Meerjarenplan ILT 2023-2027. Meerjarenplan Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het Meerjarenplan (MJP) 2023-2027 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan. Het MJP wordt gelijktijdig aangeboden aan de voorzitter van de Eerste

2022D36709

Brieven regering

MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT

MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT. Aanbieding Hierbij bieden wij u, mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het MIRT Overzicht 2023 en de geactualiseerde Spelregels van het MIRT aan. Tevens bieden wij u het Deltaprogramma 2023 aan. Het MIRT Overzicht en het Deltaprogramma zijn bijstukken

2022D36681

Brieven regering

Deltaprogramma 2023

Deltaprogramma 2023. Aanbieding Hierbij bieden wij u, mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het MIRT Overzicht 2023 en de geactualiseerde Spelregels van het MIRT aan. Tevens bieden wij u het Deltaprogramma 2023 aan. Het MIRT Overzicht en het Deltaprogramma zijn bijstukken bij de begroting 2023 van het ministerie van

2022D36690

Brieven regering

Evaluatie nieuwe loodsplichtregelgeving

Evaluatie nieuwe loodsplichtregelgeving. Evaluatie Op 1 januari 2021 is de nieuwe loodsplichtregelgeving (‘Loodsplicht nieuwe stijl’) in werking getreden. Daarmee is een nieuw loodsplichtregime uitgerold voor de kapiteins van zeeschepen die een zeehaven in- of uitvaren. Deze regelgeving voorziet onder meer in de invoering van een PEC-structuur

2022D36402

Brieven regering

2022D36376

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het Programma van Eisen voor de nieuwe Hoofdrailnetconcessie

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het Programma van Eisen voor de nieuwe Hoofdrailnetconcessie. 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 995 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2022 Op 7 juli jl. heeft de vaste commissie

2022D36280

Brieven regering

Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte; Brussel, 15 november 2021

Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte; Brussel, 15 november 2021. gunstiger of flexibeler zijn, van toepassing. Zowel het bilaterale Verdrag als de EG-Overeenkomst blijven dan ook van kracht. De Overeenkomst vindt haar oorsprong in de

2022D36387

Brieven regering

Beheersing kostenoverschrijdingen grote bouwprojecten

Beheersing kostenoverschrijdingen grote bouwprojecten. 35 925 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 Nr. 87 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2022 Naar aanleiding van berichten in de Volkskrant met

2022D36263

Naar boven