Brieven regering

Zoekresultaten (1.425)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Actualisatie Staat van de Unie

Actualisatie Staat van de Unie. Op 28 april jl. ontving uw Kamer de Staat van de Unie Kamerbrief.1 Hierin blikte het kabinet terug op de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie van het afgelopen jaar en presenteerde het kabinet een visie op de Europese agenda van het komende jaar. De vaste Kamercommissie voor Europese Zaken verzocht op 7

2022D36642

Brieven regering

Verzoek tot afmelding voor het notaoverleg Staat van de Unie van 26 september a.s.

Verzoek tot afmelding voor het notaoverleg Staat van de Unie van 26 september a.s.. 2022D35458 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2022 Vanwege mijn reis in de week van 26 september naar Zuid-Korea en Japan, onder andere in verband met de staatsbegrafenis van de voormalig Minister-President van Japan

2022D35458

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 20 september 2022

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 20 september 2022. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2522 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2022 Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Algemene Zaken van 20

2022D34826

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2022 van de Europese Commissie

Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2022 van de Europese Commissie. Op 13 juli jl. presenteerde de Europese Commissie (de Commissie) haar Rechtsstaatsrapport 2022, waarin zij verslag doet van de rechtsstatelijke situatie in de Europese Unie (EU) als geheel en in de lidstaten afzonderlijk, aan de hand van vier pijlers; justitieel stelsel,

2022D34952

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de stukken die het kabinet voornemens is in parlementair jaar 2022-2023 aan de vaste commissie voor Europese Zaken te doen toekomen

Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de stukken die het kabinet voornemens is in parlementair jaar 2022-2023 aan de vaste commissie voor Europese Zaken te doen toekomen. de verdere opvolging van de uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa verwijst het kabinet naar de brief die uw Kamer op 8 juli jl. hierover toeging

2022D33801

Brieven regering

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022. de oorzaken voor de implementatieachterstand ultimo tweede kwartaal 2022 speelt een aantal factoren een rol. Deze factoren worden hieronder per ministerie toegelicht. BZK RICHTLIJN (EU) 2019/1024 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 juni 2019 inzake open data en het

2022D32704

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 2 september 2022 in Praag

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 2 september 2022 in Praag. 21501-08 Milieuraad Nr. 875 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 augustus 2022 Hierbij doe ik uw Kamer de geannoteerde

2022D32703

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022. Hierbij bied ik u het verslag aan van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022. Middels dit verslag wordt uw Kamer ook geïnformeerd over de eerste Intergouvernementele Conferenties (IGC’s) met Noord-Macedonië en Albanië op dinsdag 19 juli jl. en de wijziging van het

2022D31787

Brieven regering

Opvolging van de uitkomsten voortkomend uit de Conferentie over de Toekomst van Europa

Opvolging van de uitkomsten voortkomend uit de Conferentie over de Toekomst van Europa. het verdere proces heeft de Commissie aangegeven op de meest pragmatische manier opvolging te willen geven aan de aanbevelingen en ten volle gebruik te zullen maken van haar initiatiefrecht om met nieuwe voorstellen te komen. Daartoe heeft de Commissie op basis

2022D30609

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022. het voorstel van het Europees Parlement inzake de Europese Kiesakte heeft uw Kamer het kabinetsstandpunt op 17 juni jl. ontvangen, dat met uw Kamer is besproken tijdens het Commissiedebat Behandelvoorbehoud Europese Kiesakte van 21 juni jl. Tijdens de informele RAZ zal Nederland

2022D29723

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022. het proces van (gewone) verdragswijziging wijst het kabinet op artikel 48 EU-Verdrag (hierna VEU). In lid 2 is vastgelegd dat de regering van iedere lidstaat, het Europees Parlement (EP) en de Commissie ontwerpen tot herziening van de verdragen kunnen voorleggen aan de Raad. Wanneer er een

2022D28923

Brieven regering

Verslag van de Europese Raad, de Westelijke Balkantop en de Eurozonetop van 23 en 24 juni 2022

Verslag van de Europese Raad, de Westelijke Balkantop en de Eurozonetop van 23 en 24 juni 2022. Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, het verslag aan van de Europese Raad, de Westelijke Balkantop en de Eurozonetop van 23 en 24 juni 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] VERSLAG VAN DE EUROPESE

2022D28857

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) van de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid van 2 juni 2022

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) van de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid van 2 juni 2022. belangrijk blijft. Aan het eind van de Raad zijn de Raadsconclusies over het 8e cohesieverslag van de Europese Commissie unaniem aangenomen en heeft de Tsjechische minister van Regionale Ontwikkeling een korte update gegeven over de Tsjechische

2022D26915

Brieven regering

Jaarbericht 2021. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

Jaarbericht 2021. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU. 35 925 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 Nr. 90 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2022 Hierbij zend ik u het ‘Jaarbericht

2022D27143

Brieven regering

Kabinetsappreciatie van opinies van de Europese Commissie over de lidmaatschapsaanvragen van Oekraïne, Georgië en Moldavië

Kabinetsappreciatie van opinies van de Europese Commissie over de lidmaatschapsaanvragen van Oekraïne, Georgië en Moldavië. initiatieven voor transparantie (via aanbestedingen, digitalisering en privatisering) en het opzetten van anti-corruptie instellingen. Deze instellingen moeten goed kunnen functioneren en om deze reden acht het kabinet de

2022D26026

Naar boven