Brieven regering

Brieven regering

Reactie op het verzoek van de commissie ELI met betrekking tot de situatie van Shell in Nigeria

Reactie op het verzoek van de commissie ELI met betrekking tot de situatie van Shell in Nigeria. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

2012D47158

Brieven regering

Nadere informatie over onderwerpen die besproken zijn tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied op 26 september 2012

Nadere informatie over onderwerpen die besproken zijn tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied op 26 september 2012. de ontwikkeling naar een «reguliere» Europese markt voor overheidsopdrachten. Van belang is dat voor de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie een level playing field

2012D40397

Brieven regering

Ontwerp klachtenregeling aanbesteden en ontwerp richtsnoeren leveringen en diensten wetsvoorstel Aanbestedingswet

Ontwerp klachtenregeling aanbesteden en ontwerp richtsnoeren leveringen en diensten wetsvoorstel Aanbestedingswet. kst-32440-81 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

2012D40389

Brieven regering

Informatie m.b.t. de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Nota Frequentiebeleid 2005

Informatie m.b.t. de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Nota Frequentiebeleid 2005. kst-31412-48 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 31 412 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid

2012D39822

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording vervolgvragen inzake (mede)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights” (VPs)

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording vervolgvragen inzake (mede)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights” (VPs). Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 oktober 2012

2012D38613

Brieven regering

Brochure bodemvruchtbaarheid

Brochure bodemvruchtbaarheid. kst-33037-34 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 037 Mestbeleid Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2012 In het Algemeen Overleg

2012D38205

Brieven regering

Uitstel BNC-fiche inzake de mededeling COM (2012) 433 Duurzame concurrentievermogen bouwsector

Uitstel BNC-fiche inzake de mededeling COM (2012) 433 Duurzame concurrentievermogen bouwsector. kst-22112-1479 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1479 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE

2012D36838

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad oktober 2012

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad oktober 2012. hier onder andere het volgen van beheerplannen, het bereiken van Maximaal Duurzame Opbrengst in 2015 en de reductie van vangstmogelijkheden voor bestanden waar weinig wetenschappelijke informatie over voorhanden is. Ik deel de zorg van de Europese Commissie over de Tweede Kamer,

2012D36583

Brieven regering

Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming

Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming. de gebruiksrisico’s voor de gezondheid van mens en dier of voor het milieu. Aan de orde komt in ieder geval blootstelling, veilige opslag, veilig gebruik en veilige verwijdering van restanten volgens de geldende regels. Tevens wordt informatie verschaft over alternatieve bestrijdingsmethoden die

2012D36171

Brieven regering

Reactie op artikel 'Gebruik geen slootwater Bommelerwaard'

Reactie op artikel 'Gebruik geen slootwater Bommelerwaard'. kst-27625-282 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 27 625 Waterbeleid Nr. 282 STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2012 De vaste commissie

2012D36163

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Schouten om de voorhang van het Aanbestedingsbesluit te verlengen

Reactie op verzoek van het lid Schouten om de voorhang van het Aanbestedingsbesluit te verlengen. kst-32440-75 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

2012D36316

Brieven regering

Studie effecten GGO-mais en Roundup op gezondheid

Studie effecten GGO-mais en Roundup op gezondheid. kst-27428-238 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 27 428 Beleidsnota Biotechnologie Nr. 238 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3

2012D36028

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer als reactie op de vervolgvraag inzake het voornemen tot (mede-)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights” (VPs)

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer als reactie op de vervolgvraag inzake het voornemen tot (mede-)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights” (VPs). kst-33226-3 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der

2012D36054

Brieven regering

Informatie over een voorgesteld agendapunt (Frans onderzoek of een genetisch gemodificeerde maissoort tot kanker leidt) voor de zesde vergadering van partijen bij het Protocol van Cartagena dat geen onderwerp zal zijn voor deze bijeenkomst.

Informatie over een voorgesteld agendapunt (Frans onderzoek of een genetisch gemodificeerde maissoort tot kanker leidt) voor de zesde vergadering van partijen bij het Protocol van Cartagena dat geen onderwerp zal zijn voor deze bijeenkomst.. kst-26407-69 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar

2012D35594

Brieven regering

Verslag Landbouw- en visserijraad 24 en 25 september 2012

Verslag Landbouw- en visserijraad 24 en 25 september 2012. de inwerkingtreding en overgangstermijn heeft een groot aantal lidstaten gepleit voor uitstel van de inwerkingtreding van 2014 naar 2016, om voldoende tijd te geven voor aanpassing aan de nieuwe systematiek. Commissaris Ciolos¸ heeft aangegeven weinig te voelen voor verder uitstel van de

2012D35584

Naar boven