Brieven regering

Zoekresultaten (3.334)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie

Brieven regering

Woo-verzoek over de brand op de Fremantle Highway

Woo-verzoek over de brand op de Fremantle Highway. Kennisgeving Naar aanleiding van de brand op de Fremantle Highway op 25 juni 2023 en het daarop volgende NRC-artikel van 2 augustus 2023, heeft het NRC Defensie via...

2024D06498

Brieven regering

Aanvulling Wob-besluit 2009 registratie mogelijke burgerslachtoffers in Afghanistan

Aanvulling Wob-besluit 2009 registratie mogelijke burgerslachtoffers in Afghanistan. Aanvulling Door een informatieverzoek van media is gebleken dat een geweldsaanwending met mogelijke burgerslachtoffers tijdens de Nederlandse inzet in Afghanistan nog niet eerder openbaar is gemaakt. Het gaat...

2024D06394

Brieven regering

Resultaten onderzoekscommissie naar het ontslag van een onderofficier van de Koninklijke Marechaussee

Resultaten onderzoekscommissie naar het ontslag van een onderofficier van de Koninklijke Marechaussee. Aanbieding Hierbij informeer ik u over de onderzoeksresultaten van een onafhankelijke commissie, die onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van een tragische gebeurtenis. Een onderofficier...

2024D06344

Brieven regering

Stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel voor de sectorale investeringstoets voor de defensie-industrie

Stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel voor de sectorale investeringstoets voor de defensie-industrie. Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 23 januari jl. (Kamerstuk 36410-X-16/2024D02039), informeren wij uw Kamer...

2024D05510

Brieven regering

Programma doorontwikkeling F-35

Programma doorontwikkeling F-35. Programma Inleiding Het project ‘Verwerving F-35’ (VF-35) bevindt zich in een vergevorderd stadium. Op dit moment heeft Defensie 38 toestellen geleverd gekregen en in gebruik genomen. Het resterende deel van de 52 bestelde...

2024D05494

Brieven regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 30-31 januari 2024

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 30-31 januari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-28 Defensieraad Nr. 264 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D04126

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Erkens, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling op 6 februari 2024, over het nieuwsbericht dat China via malware bij het ministerie van Defensie spioneert

Reactie op het verzoek van het lid Erkens, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling op 6 februari 2024, over het nieuwsbericht dat China via malware bij het ministerie van Defensie spioneert. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D04404

Brieven regering

Beëindiging onderhandelingen verkoop F-16’s aan Draken International

Beëindiging onderhandelingen verkoop F-16’s aan Draken International. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 400 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D04004

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie op de brief van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO)

Reactie op verzoek commissie op de brief van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO). de criteria om de veteranenstatus aan te kunnen ontlenen. De definitie van veteraan is beschreven in de Veteranenwet. Kort...

2024D04081

Brieven regering

Uitkomst resultaten verkennend onderzoek naar Stay Behind-organisatie

Uitkomst resultaten verkennend onderzoek naar Stay Behind-organisatie. het verlangen van familieleden/ nabestaanden van ex-leden van de Stay Behind-organisatie naar een bevestiging van vermoedelijk lidmaatschap. In het verkennend onderzoek wordt reeds geconstateerd en onderbouwd dat het slechts...

2024D03712

Brieven regering

Personele kosten in het Defensiematerieelbegrotingsfonds

Personele kosten in het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 K Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de...

2024D03709

Brieven regering

Reactie naar aanleiding van het verslag van de Eerste Kamer met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Kamerstuk 36021)

Reactie naar aanleiding van het verslag van de Eerste Kamer met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Kamerstuk 36021). 2024D03666 Aan de Voorzitter...

2024D03666

Brieven regering

Ontwikkelingen in het veteranenbeleid

Ontwikkelingen in het veteranenbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 139 Veteranenzorg Nr. 272 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 februari 2024...

2024D03724

Brieven regering

Overzicht budgetten digitalisering 2024-2028

Overzicht budgetten digitalisering 2024-2028. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1126 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D03695

Brieven regering

Stand van zaken project Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht Nederland

Stand van zaken project Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 490 Kustwacht In Nederland Nr. 43 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D03415