Brieven regering

Zoekresultaten (4.411)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Aanbieding Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur Datum 5 oktober 2022 Betreft Aanbieding Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag

2022D39825

Brieven regering

Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK

Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK. Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK Datum 5 oktober 2022 Betreft Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK Kenmerk 2022-0000441623 Uw kenmerk Kenmerk 2022-0000441623 Uw kenmerk Pagina van Pagina van Met deze brief wil ik u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

2022D39642

Brieven regering

Reviews Auditdienst Rijk bij de accountants van politieke partijen over 2019 en 2020

Reviews Auditdienst Rijk bij de accountants van politieke partijen over 2019 en 2020.

2022D39455

Brieven regering

Reactie op het afschrift brief aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed inzake “De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken”

Reactie op het afschrift brief aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed inzake “De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken”. 36 200 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de

2022D39129

Brieven regering

Voorhang ontwerp Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars

Voorhang ontwerp Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars.

2022D39055

Brieven regering

Rapportage Koninkrijk der Nederlanden t.b.v. de vierde cyclus van de Universal Periodic Review

Rapportage Koninkrijk der Nederlanden t.b.v. de vierde cyclus van de Universal Periodic Review. 26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties Nr. 201 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2022 Hierbij zend ik u, mede namens de minister van

2022D39126

Brieven regering

Uitkomsten evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2022

Uitkomsten evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2022. onder meer de transitie en uitbreiding van de taken en bevoegdheden van de Kiesraad, de versterking van de kandidaatstellingsprocedure, een nieuwe procedure voor de vaststelling van de verkiezingsuitslagen, de uniformering van de publicatie van de processen-verbaal en het faciliteren van de

2022D38834

Brieven regering

Publicatie beslissing Woo-verzoek inzake normering hybride warmtepompen

Publicatie beslissing Woo-verzoek inzake normering hybride warmtepompen. 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1108 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2022 Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een Woo-verzoek

2022D38940

Brieven regering

Reactie op het artikel in het Nederlands Dagblad over demografische ontwikkeling

Reactie op het artikel in het Nederlands Dagblad over demografische ontwikkeling. 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 950 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2022 De Kamer heeft gevraagd om voor het commissiedebat Wonen van

2022D38553

Brieven regering

Rapporten RUG omtrent versnellingsmogelijkheden voor bezwaar- en beroepsprocedures

Rapporten RUG omtrent versnellingsmogelijkheden voor bezwaar- en beroepsprocedures. 33 118 Omgevingsrecht Nr. 237 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2022 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Klimaat en Energie, de rapporten

2022D38527

Brieven regering

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur). 27 926 Huurbeleid Nr. 367 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2022 Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van

2022D38162

Brieven regering

Kabinetsreactie op het rapport ‘Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt’

Kabinetsreactie op het rapport ‘Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt’. een beperking van de toepassing van het verlaagde tarief van 2 procent voor de verkrijging van woningen door opname van een hoofdverblijfcriterium. Meerderjarige kopers die jonger zijn dan 35 jaar betalen eenmalig géén overdrachtsbelasting

2022D38348

Brieven regering

Voortgang van het programma Verbetering van het reisdocumentenstelsel (VRS)

Voortgang van het programma Verbetering van het reisdocumentenstelsel (VRS). 25 764 Reisdocumenten Nr. 138 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2022 U bent vanaf juni 2019 regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang van het

2022D37741

Brieven regering

Stand van zaken van Basisregistratie Personen (BRP) in het algemeen en over de stand van zaken van de doorontwikkeling

Stand van zaken van Basisregistratie Personen (BRP) in het algemeen en over de stand van zaken van de doorontwikkeling. inzage kunnen burgers sinds maart 2022 via MijnOverheid inzien welke organisaties hun BRP-gegevens automatisch ontvangen als er een gegeven van die burger wijzigt (bijvoorbeeld het adres bij verhuizing). Naar aanleiding van het

2022D37767

Brieven regering

Afschrift van het koninklijk besluit houdende ontheffing van de heer A.W.R. Hubert uit de functie van lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden

Afschrift van het koninklijk besluit houdende ontheffing van de heer A.W.R. Hubert uit de functie van lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden. 36 214 Voordracht ter vervulling van een vacature voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) Nr. 2 Brief van de Minister-President, minister van Algemene Zaken Aan de Voorzitter van de

2022D38416

Naar boven