Brieven regering

Zoekresultaten (5.002)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving

Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving. vergelijkbaar waren, zo blijkt uit de recente cijfers van het CBS. Huishoudens isoleren volop, installeren zonnepanelen of schaffen een (hybride) warmtepomp aan. In deze brief breng ik u graag op de hoogte...

2024D06774

Brieven regering

Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf. 29362 Modernisering van de overheid Nr. 351 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 In...

2024D06829

Brieven regering

Uitstel aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie met speciale aandacht voor anonimiteit

Uitstel aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie met speciale aandacht voor anonimiteit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 821 Nationale Veiligheid 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2024D06453

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de inrichting van de monitoring en evaluatie Omgevingswet en over de implementatie van de Omgevingswet

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de inrichting van de monitoring en evaluatie Omgevingswet en over de implementatie van de Omgevingswet. Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer d.d. 23 januari...

2024D06407

Brieven regering

Benoeming twee nieuwe leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Benoeming twee nieuwe leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. 30950 Racisme en Discriminatie Nr. 360 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20...

2024D06333

Brieven regering

Kabinetsreactie op het zevende evaluatierapport over Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden en het vierde advies over Nederland inzake het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa

Kabinetsreactie op het zevende evaluatierapport over Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden en het vierde advies over Nederland inzake het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden van de Raad...

2024D06281

Brieven regering

Financieel overzicht digitalisering BZK

Financieel overzicht digitalisering BZK. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1134 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D06196

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling over inclusieve en veerkrachtige verkiezingen

Fiche: Aanbeveling over inclusieve en veerkrachtige verkiezingen. de aanbeveling over verkiezingen. Over de algemene mededeling betreffende het DoDP wordt geen apart fiche geschreven, aangezien de inhoud van deze mededeling voldoende wordt gedekt in de andere fiches...

2024D06169

Brieven regering

Fiche: Richtlijn transparantieverplichtingen belangenvertegenwoordigingsdiensten buiten EU

Fiche: Richtlijn transparantieverplichtingen belangenvertegenwoordigingsdiensten buiten EU. het Interne Markt Informatie (IMI) systeem. De amendering stelt lidstaten in staat om het IMI te gebruiken voor de uitvoering van de voorgestelde richtlijn. De tweede verordening betreft de Single...

2024D06165

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling over maatschappelijke betrokkenheid

Fiche: Aanbeveling over maatschappelijke betrokkenheid. de aanbeveling over maatschappelijke participatie bij het vormen van overheidsbeleid. Over de algemene mededeling betreffende het DoDP wordt geen apart fiche geschreven, aangezien de inhoud van deze mededeling voldoende wordt gedekt...

2024D06168

Brieven regering

Planning op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening

Planning op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024...

2024D06123

Brieven regering

Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van...

2024D06153

Brieven regering

Beleidsreactie op de Staat van de Corporatiesector 2023

Beleidsreactie op de Staat van de Corporatiesector 2023.

2024D05506

Brieven regering

Uitkomsten van de monitoring op kabelinterceptie en de daarbij behorende zorgplichtaspecten uitgevoerd door de AIVD en de MIVD

Uitkomsten van de monitoring op kabelinterceptie en de daarbij behorende zorgplichtaspecten uitgevoerd door de AIVD en de MIVD. verkennen, waarbinnen de diensten gegevensstromen intercepteren om middels onderzoek aan technische en inhoudelijke kenmerken te beoordelen of de...

2024D05606

Brieven regering

Rapport Capital Value Doorbouwen in een veranderende woningmarkt

Rapport Capital Value Doorbouwen in een veranderende woningmarkt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1154 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter...

2024D05535