Brieven regering

Zoekresultaten (133)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, TK

Brieven regering

Wachtlijsten in de Jeugdzorg

Wachtlijsten in de Jeugdzorg. . Hierover wil ik het volgende opmerken: Bij de uitvraag van de cijfers heb ik dezelfde definitie gehanteerd als bij het aanvalsplan, opdat een goede vergelijking mogelijk is. Dit betekent het aantal...

2009D00585

Brieven regering

jaaroverzicht van de bij de RVD aangemelde en in 2007 gerealiseerde coproducties tussen overheid en omroepen

jaaroverzicht van de bij de RVD aangemelde en in 2007 gerealiseerde coproducties tussen overheid en omroepen. 31 200 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie...

2008D00850

Brieven regering

Behandeling van de Palestijnse journalist Mohammed Omer door Israëlische veiligheidsfunctionarissen

Behandeling van de Palestijnse journalist Mohammed Omer door Israëlische veiligheidsfunctionarissen. 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 264 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2008D04454

Brieven regering

Besluit Nucleaire Suppliers Group (NSG) inzake civiele nucleaire samenwerking met India (tevens ter beantwoording van de vragen van de leden Van Bommel en Van Velzen)

Besluit Nucleaire Suppliers Group (NSG) inzake civiele nucleaire samenwerking met India (tevens ter beantwoording van de vragen van de leden Van Bommel en Van Velzen). en het NSG besluit, maakt dat het netto resultaat van de...

2008D03408

Brieven regering

Beantw kamervragen Algemene Politieke Beschouwingen

Beantw kamervragen Algemene Politieke Beschouwingen. het streven van de overheid om in 2009 en 2010 in totaal 150 jonggehandicapten (Wajong) in dienst te nemen een typefout? Antwoord Het genoemde aantal van 150 Wajongers heeft alleen betrekking...

2008D05152

Brieven regering

Reactie op verzoek Van Toorenburg over inlichtingenactiviteiten Marokkaanse inlichtingendienst in Nederland

Reactie op verzoek Van Toorenburg over inlichtingenactiviteiten Marokkaanse inlichtingendienst in Nederland. , wordt de voorzitter van de betreffende politieke partij hierover geïnformeerd via de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiervan is slechts zelden sprake geweest...

2008D07055

Brieven regering

Beantwoording vragen Algemene Financiële Beschouwingen.

Beantwoording vragen Algemene Financiële Beschouwingen.. een gemiddelde van de hele pensioensector. Wat betreft de tweede vraag: De beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Op deze wijze wordt het meest actuele inzicht in de ontwikkeling van de waarde...

2008D08036

Brieven regering

Nadere informatie over de onrust op de financiële markten in relatie tot de medeoverheden

Nadere informatie over de onrust op de financiële markten in relatie tot de medeoverheden. en met elkaar afstemmen wanneer het gaat om eventuele claims van burgers en onder meer medeoverheden. Tevens is er stilgestaan bij de...

2008D12122

Brieven regering

31700 XVI Beantw vr eerste termijn Begroting VWS 2009

31700 XVI Beantw vr eerste termijn Begroting VWS 2009. de actie “ik doe wat ik kan” een internetactie waar mensen gevraagd wordt kenbaar te maken in hoeverre zij zich zorgen maken over de zorg. Het is...

2008D13901

Brieven regering

Antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Justitie voor het jaar 2009

Antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Justitie voor het jaar 2009. het verbieden van rooftassen heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in het Strategisch Beraad Veiligheid...

2008D13707

Brieven regering

Vacatures Politie

Vacatures Politie. de formele inrichting van de organisatie in functies, zowel kwalitatief als kwantitatief, per organisatie-eenheid van het korps. De formatie wordt vastgesteld door het regionaal college. Het is de verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder en het...

2008D14638

Brieven regering

Beantw vragen 1e termijn Begroting JG 2009

Beantw vragen 1e termijn Begroting JG 2009. de ‘nieuwe’ posten in het overzicht van de totale kosten in de jeugdzorg, merk ik op dat met ingang van 2007 in de boekhouding de afschrijvingen van € 24...

2008D15307

Brieven regering

Beantw vr n.a.v. de 1e termijn begrotingsbehandeling BuZa

Beantw vr n.a.v. de 1e termijn begrotingsbehandeling BuZa. zijn concrete suggesties gedaan voor elementen die volgens Nederland in het onderzoek expliciet aan de orde moeten komen. De Commissie heeft toegezegd de Nederlandse input te betrekken in...

2008D15538

Brieven regering

31700 XI Beantw vr Begrotingsbehandeling VROM 2009

31700 XI Beantw vr Begrotingsbehandeling VROM 2009. de woningbouw zijn de ramingen mede gebaseerd op een verdeling van tekorten op grondexploitaties over partijen, zoals dat in de afgelopen jaren is gedaan. Daarover zal ik de planbureaus...

2008D16930

Brieven regering

Antw. op vragen over de begroting SZW 2009, gesteld tijdens de eerste termijn

Antw. op vragen over de begroting SZW 2009, gesteld tijdens de eerste termijn. hier het AO van 11 september jl. Om tot een adequate reactie te komen op de door mevrouw Spies aangevoerde casus waarin meerderjarige...

2008D18345